«Galkan» — finalda!

19 Aprel 2024
116

Şu günler ýurdumyzyň «Galkan» hokkeý topary paýtagtymyzda geçirilýän halkara ýaryşyň toparçalaýyn tapgyryndan üstünlikli geçip, adyny final duşuşygyna ýazdyran ilkinji topar boldy. Ýaryşdaky dört duşuşygynda-da ýeňiş gazanan «Galkan» indi «B» toparçadan geljek garşydaşyna garaşar.

Düýn geçirilen 4-nji tapgyryň duşuşygynda «Galkan» «A» toparçadaky esasy bäsdeşini — «Feniksi» (Özbegistan Respublikasy) 9:1 hasabynda ýeňip, bassyr dördünji duşuşygyny hem uly hasapda gazanylan ýeňiş bilen tamamlady. Duşuşykda bäş şaýba geçiren Perhat Atekäýew bolsa şu ýaryşda iň köp tapawutlanan hokkeýçileriň sanawynda birinji orna göterildi. Indi onuň hasabynda 9 şaýba bar. Duşuşykda «Galkanyň» galan dört şaýbasynyň ikisini Erkin Kakabaýew, galan ikisini bolsa Baýmyrat Baýmyradow bilen Muhammetýar Nuryýew geçirdi. Özbek toparyndan diňe Daniel Kogan bir gezek tapawutlanyp bildi.

Agageldi ITALMAZOW.
«Türkmenistan».