Siz bilen bagtyýar gül diýarymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz!

20 Fewral 2024
176

9-njy fewralda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylyň jemlerini jemlemek boýunça geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň oba hojalygyny has-da özgertmek, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň kabul eden çözgütleridir kararlary agzybir halkymyz tarapyndan gyzgyn goldawa eýe boldy. Gazetimiziň şu sanynda ildeşlerimiziň ýürek buýsançlaryny, hormatly Prezidentimize hoşallyklaryny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Ahal

Ýazga geçirenler Laçyn SAMMAKOWA, Şöhrat ABDYÝEW, Jennet RAIMBAÝEWA, Allaberdi SAPARGELDIÝEW, Döwran MAGTYMOW.