Tejribeler. Taslamalar. Mümkinçilikler

8 Dekabr 2023
287

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biridir. 6 — 8-nji dekabr aralygynda paýtagtymyzda geçirilen Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy sergisi, şeýle-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň ýedinji mejlisi we işewürlik maslahaty doganlyk döwlet bilen däp bolan hyzmatdaşlygy has-da ilerletmegiň täze mümkinçiliklerini açyp görkezdi. Biz senagat kärhanalary üçin tehnologik enjamlary, gurluşyk we oba hojalyk tehnikalaryny, binalaryň ýyladyş, howalandyryş we sowadyş ulgamlaryny, suw üpjünçilik, barlaghana enjamlaryny, öý hojalyk tehnikalarynyň dürli görnüşlerini öndürýän türk kompaniýalarynyň 100-e golaýyny Aşgabatda jemlän gözden geçirilişe gatnaşan myhmanlaryň pikirlerini okyjylarymyz bilen paýlaşýarys.

Umit ÝAZGAN,
«Water grup» kompaniýasynyň esaslandyryjysy:

Ýazga geçiren Ahmet GELDIÝEW,
«Watan».