Gülçi zenanlaryň bäsleşigi

15 Sentýabr 2023
1282

Degre-daşy güller bilen bezelen eziz Watanymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Ynha, bu gün hem, ýagny 15-nji sentýabrda  şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramçylygyna bagyşlanyp ýurdumyzy gözelleşdirmek ugrunda zähmet çekýän gülçi bagbanlarymyzyň päk zähmetini dabaralandyrmak, ýaşlarda gözellige, zähmete, tebigata bolan söýgini döretmek maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralar merkeziniň «Nur» toý zalynda «Güller gözelligiň, parahatçylygyň aýdymy» atly hünär bäsleşigi geçirildi. Baýramçylyk bäsleşigine Aşgabat şäheriniň Berkararlyk, Köpetdag, Bagtyýarlyk we Büzmeýin etraplarynyň bagçylyk müdirlikleriniň gülçi gelin-gyzlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar. 

Züleýha GULOWA,
«Zenan kalby».