Özara bähbitli gatnaşyklar ösdürilýär

4 Iýun 2023
356

1-nji iýun­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow ýur­du­my­za sa­par bi­len ge­len Ýew­ro­pa­da Howp­suz­lyk we Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­nyň Baş sek­re­ta­ry ha­nym Hel­ga Şmid bi­len du­şuş­dy. Du­şu­şyk­da öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­me­giň gel­je­gi ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.

ÝHHG-niň ýol­baş­çy­sy du­şuş­ma­ga wagt ta­pyp ka­bul eden­di­gi üçin ho­şal­lyk bil­di­rip, oňyn sy­ýa­sa­ty alyp bar­ýan hem-de se­bit we äh­lu­mu­my de­re­je­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň, howp­suz­ly­gyň, dur­nuk­ly­ly­gyň üp­jün edil­me­gi­ne uly go­şant goş­ýan Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na gu­ra­ma­nyň ýo­ka­ry gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän­di­gi­ni bel­le­di.

«Mu­gal­lym­lar ga­ze­ti».
Beýleki habarlar