Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

11 Noýabr 2022

305

Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda

Türkmenistanyň şäherlerini, şäherçelerini we obalaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hem-de ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşyny döwrüň talaplaryna laýyk kämilleşdirmek, iri dolandyryş-çäk birlikleri döretmek maksady bilen, etraplaryň, şäherleriň, welaýatlaryň häkimlikleriniň towakganamalaryny, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny nazara alyp, «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk gurluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi karar edýär:

Beýleki kanunlar