Göwünleri galkyndyran maslahat

29 Ýanwar 2023
278

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» ýurdumyzyň taryhynda täze sahypany açýan, ýagty ertirimize nur saçýan şanly wakalar bilen şöhratlanýar. Bu taryhy günlerde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi biziň buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Gurbanmyrat SÄHEDOW,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň okuw işleri boýunça prorektory.