Ýur­du­my­zyň ulag dip­lo­ma­ti­ýa­sy­nyň dur­nuk­ly ösü­şi

29 Maý 2023
539

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Berdimuhamedow:
— Türk­me­nis­ta­nyň ulag-lo­gis­ti­ka­sy Ýewraziýa yk­ly­my­nyň üs­ta­şyr dü­zü­mi­niň mö­hüm bölegidir.

Her bir ýurtda ulag ulgamynyň ykdysadyýetiň we durmuşyň ösüşinde wajyp ähmiýeti bardyr. Şeýlelikde biziň döwletimizde hem ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň aýrylmaz bölegi bolup, onuň ösmeginde uly orun eýeleýär. Senagat, oba hojalygy, üpjünçilik we söwda kärhanalarynyň ösüşi hem kadaly işlemegi ulag ulgamynyň bökdençsiz hereket edýän işine baglydyr. Daşary ykdysady gatnaşyklarda, ýurdy goramakda, täze ykdysady sebitleri ösdürmekde hem onuň ähmiýeti uludyr.

Orazgül MELÄÝEWA,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.