Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tor ulgamynyň we ylmy barlag institutlarynyň barlaghana enjamlaryny we serişdelerini satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

4 Noýabr 2022

125

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler şu habar çap edilenden soňra 20 (ýigrimi) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin resminamalary üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda hem-de science.gov.tm internet sahypasyndan alyp bilersiňiz.

Beýleki bildirişler