Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň durkuny täzelemek, goşmaça binalary we desgalary gurmak işleriniň taslamasyny düzmek hem-de ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

3 Sentýabr 2022

103

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 18-nji oktýabryna çenli kabul edilýär.

Beýleki bildirişler