HABARLAR

Akyldar şahyryň hormatyna

Düýn welaýat kitaphanasynda «Birleşdirip bu gün ýakyn-yragy, toýuna çagyrýar beýik Pyragy» diýen at bilen «tegelek stoluň» başynda söhbetdeşlik guraldy. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komitetiniň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde guran çäresi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna bagyşlandy. Onda syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalaryň işjeň agzalary, kitaphanaçylar, bilim, medeniýet işgärleri çykyş edip, üstümizdäki aýyň 9-ynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde garalan meseleler we öňde goýlan wezipeler dogrusynda birin-birin durup geçdiler. Şonuň ýaly-da olar şu ýyl akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň ýurdumyzda giňden bellenilýändigi, welaýatymyzda-da ýubileý dabaralaryna görülýän taýýarlyk işleri barada giňişleýin gürrüň etdiler. Çäre mahalynda Magtymguly atamyzyň şygyrlaryndan bentler labyzly okaldy.

Pyragynyň arzuwlan zamanasynyň waspy

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Daşoguz şäheriniň Magtymguly meýdançasynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, döredijilik işgärleri, bagşy-sazandalar, bilim işgärleri gatnaşdylar.

Döwür we kärdeşler arkalaşygy

Zähmet adamlarynyň aladasynda Döwrümizi beýgeldýän, döwletimiziň ösüşlerini artdyrýan, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrýan tutumly işler zähmet adamlarynyň ýokary görkezijiler bilen işlemeklerine uly itergi berýär. Çünki her bir ugurda gazanylýan üstünlikler özleri hakdaky aladalary duýup ýaşaýan adamlaryň iş bilen durmuş sazlaşygynyň netijelerini açyp görkezýär.

Giň dünýäniň geň habarlary

Balarylaryň goragynda Oba hojalyk ulgamynda zyýankeşlere garşy göreşmek üçin peýdalanylýan dürli himiki serişdeler peýdaly mör-möjekleriň, arylaryň we balarylaryň köpçülikleýin gyrylmagyna getirýär. ABŞ-nyň Kornel uniwersitetiniň hünärmenleri balarylaryň immunitetini ýokarlandyrýan we himiki serişdeleriň zyýanly täsirini peseldýän emeli tozgajyklary döretmegiň hötdesinden geldiler. «Alymlaryň döreden bir jynsly, tozga şekilli fermentler bilen baýlaşdyrylan mikrobölejikleri balarylaryň bedenine aralaşan zyýanly maddalaryň täsirini peseltmekde uly ähmiýete eýedir» diýlip, ABŞ-nyň Balaryçylyk birleşmesiniň hasabatynda bu ylmy açyşa ýokary baha berilýär.

Gullugymyzyň şanly senesi

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy özüniň 21 ýaşyny doldurýar. Ol 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy hökmünde döredildi. 2008-nji ýylda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ady «Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy» diýlip üýtgedilen gullugymyz geçen ýyllaryň dowamynda iş alyp barýan ugurlary boýunça kämillik basgançaklaryny geçip, döwrüň iň ösen talaplaryna laýyklykda işini ýola goýýar. Gullugymyz döredilen ýyllarynda Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak we olaryň hasabyny ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek we gitmek üçin çakylyk hatlaryny hem-de wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnamalary, işlemek üçin rugsatnamalary resmileşdirmäge ygtyýarly bolan bolsa, soňky ýyllarda bu ygtyýarlylyklaryň hataryna Döwlet serhedinden çykyş-girişleri hasaba almak, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyny dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin resminamalaryny resmileşdirmek işleri hem goşuldy. 2008-nji ýyldan başlap gullugymyz Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Türkmenista

Möhüm işlere badalga berilýär

Häzirki günlerde biziň iri guramamyzda möhüm işler giňden ýaýbaňlandyrylýar. Ýylyň başynda ilkinji guramalarymyzda hasabat ýygnaklary geçirildi. Şeýle-de etrap birleşmelerimiz, ilkinji guramalarymyz tarapyndan tamamlanan ýylyň jemi boýunça maliýe hasabatlary tabşyryldy. Olarda alnyp barlan köptaraply işleriň maliýe netijeleri aýdyň şöhlelendirildi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna hem ýokary guramaçylyk we ruhubelentlik bilen girişdik. Şanly ýylda öňümizde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňden bellänlerini üstünlikli durmuşa geçirmek, zähmetkeşleriň hak-hukuklaryny goramak, ilatyň arasynda wagyz-ündew işlerini alyp barmak boýunça möhüm wezipeler durýar. Häzirki günlerde ýylyň dowamynda alnyp baryljak çäreleri maliýeleşdirmek üçin etrap birleşmelerimiziň we ilkinji guramalarymyzyň býujetlerini tassyklamak boýunça işleri alyp barýarys. Bu resminamalarda ýylyň başyna galan galyndylary goşmak bilen, alynjak girdejiler hasaplanylyp, olary medeni-köpçülik, bedenterbiýe-sport çärelerini, raýdaşlyk (ynsanperwerlik) işlerini geçirmäge, agzalarymyza arkalaşyk kömeklerini bermäge sarp etmek meýilleşdirilýär. Biz degişli hasabatlaryň talabalaýyk ýör

Ruhy dünýäniň şasy

Türkmenabat şäheriniň çagalar we ýetginjekler döredijilik öýünde nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, «Türkmeniň ruhy sütüniniň müň öwüşginli almaz täji – Magtymguly Pyragy» atly aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa mugallymlardyr çagalar gatnaşdylar. Bu ýerde milli gymmatlyklarymyzy şöhlelendirýän sergi ýaýbaňlandyryldy. Sergide hünär ojagynyň hut öz wekilleriniň taýýarlan el işleri we Magtymguly atamyzyň ajaýyp kitaplary goýlupdyr.

«Gunça» ― iň gowy gurnak

Türkmenabat şäher häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň orta mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň arasynda yglan edilen «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Ýaş nesle milli mirasymyzy, däp-dessurlarymyzy wagyz etmek maksadyna gönükdirilen bäsleşigiň birinji şertinde okuwçy gyzlar el hünärlerini goşgy setirleriniň üsti bilen beýan etdiler. Ikinji şertde el işlerini ýerine ýetirmek arkaly ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Şunda eli çeper gyzlar alaja örmekden, keşde çekmekden başlap, jähek kakmak, haly dokamak ýaly el işlerini ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Bäsleşigiň üçünji şertinde bolsa bäsdeş gyzlar taýýarlan milli tagamlaryny goşgularyň üsti bilen wasp etdiler.

Zehini zyýada, sarpasy belent

Garaşsyz, hemişelik Türkmenistan Watanymyzda halkymyzyň buýsanjy bolan mährem enelerimiziň, gülden görkli gelin-gyzlarymyzyň sarpasy belent tutulýar. Zenanlaryň jemgyýetdäki ornuny ösdürmäge, kanuny hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramaga, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen meselelere uly üns berilýär. Çeper elli zenanlaryň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmaklary we kämilleşmekleri, ýaş gyzlaryň hünär öwrenmekleri, ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän asylly ýörelgeleri hem-de halypa-şägirtlik ýoluny mynasyp dowam etdirmekleri üçin ähli şert-mümkinçilikler döredilýär. Munuň şeýledigini yzygiderli geçirilýän çäreleriň, bäsleşikleriň, maslahatlaryň mysalynda hem görmek bolýar. Şeýle çäreleriň biri hem her ýylda geçirilmegi asylly däbe öwrülen «Ýylyň zenany» bäsleşigidir.

Zenanlar — Watanymyzyň buýsanjy, bagty

Wepalylygyň, gözelligiň, edalylygyň, çeper elliligiň nusgasyna öwrülen zenanlarymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe belent hormat-sarpanyň eýeleridir. Olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamaklary, işlemekleri, dynç almaklary üçin döwletimiz tarapyndan döredilip berilýän şert-mümkinçilikleri näçe taryp etseňem azdyr. Aýal-gyzlaryň gatnaşmaklarynda geçirilýän dürli çärelerde bu ajaýyp hakykata has-da aýdyň göz ýetirýärsiň. Gahryman Arkadagymyzyň paýhasy bilen döredilip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan barha ösdürilýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birnäçe günläp dowam eden «Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ak ýollarynda türkmen zenanlarynyň maksatly işleri rowaçlanýar» atly okuw maslahaty hem munuň aýdyň subutnamasy boldy.