HABARLAR

Ugradylmadyk hatyň jogaby (Oýlanma)

Göwnüme bolmasa, bu gije öňkülerden has uzan ýaly. Bilýän: «Bu tebigatyň kanuny» diýjeksiň, ýöne bu diňe bir tebigatyň däl, eýsem, sensizligiňem kanuny. Aý hem görküni güjeňleýän ýaly nur saçyp seredýär maňa. Her gezek Aýa seredenimde, gazet sahypalarynyň birinde okan rowaýatym ýadyma düşýär. Rowaýata görä, aşygy Gün söýgi bilen bakan mahaly Aý bagtdan ýaňa tegelenip, dünýä nur saçýarmyş... Sen hakyndaky hyýallarym halys erkime goýmansoň, ýene-de ýalňyz syrdaşym bolan kompýuterimiň öňüne geçip hat ýazyp başladym:

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin «Nesil» gazetiniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşygyň başlanandygyny habar berýäris. Gazetimiziň kagyz görnüşine abuna ýazylmak üçin «Türkmenpoçta» döwlet aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz. «Nesil» gazetiniň kagyz görnüşi üçin abuna ýazylmagyň alty aýlygynyň bahasy 15 manat 30 teňňe.

Arzuwlaryňyzyň yzyna eýeriň!

Bagtyýarlyk, bolçulyk diýlende, diňe baýlygy, puly göz öňünde tutmaly däl. Bagtyýarlyga durmuşyň şatlygam, söýgi lezzetem, ömrüň rahatlygam, zehiniň açylmagam we daş-töweregiňizi gurşaýan ajaýyp adamlaram girip bilýär. Bagtyýar durmuşy düzýän bu zatlar her kime elýeterdir. Islegiň bolsa, bagtyýar durmuşy gazanmak kyn däl. Fen-şuýuň hünärmenleriniň hasaplamalaryna görä, üç ýylyň içinde arzuwlaryňy amal edip bolýar. Käbir adamlar bolsa durmuşda öňde goýan maksatlaryna juda çalt ýetýärler. Bu zatlaryň hemmesi adamlaryň özlerine bagly. Isleýän durmuşyňyz üçin pikirleriňizi näçe çalt üýtgetseňiz, siz şonça-da dünýäňizde nähili uly özgerişleriň bolandygyna göz ýetirersiňiz.

Kitaphanada edebiýat agşamy geçirildi

Ýakynda Ahal welaýat kitaphanasynyň guramagynda ýazyjy, terjimeçi Daňatar Berdiýewiň doglan gününiň 90 ýyllygyna bagyşlanyp, “Özüňden ýagşy at galdyr” ady bilen edebiýat agşamy geçirildi. Onda ýazyjynyň ömür-döredijiligi dogrusynda täsirli çykyşlar boldy. Kitaphana okyjylarynyň gatnaşmagynda bolan çärede ýazyjy-terjimeçi Daňatar Berdiýewiň eserleriniň kalplara hyjuw berýändigi, döwrebap nesli terbiýeläp ýetişdirmekde gymmatynyň uludygy aýratyn bellenilip geçildi. Onuň dowamynda ýazyjynyň döredijilik aýratynlyklary, sözi işletmegiň nusgalyk derejesindäki dil arassalygy, pikir terligi barada aýdylanlar has-da täsirli boldy.

Kitaphanaçylaryň hünär bäsleşigi

Ahal welaýat kitaphanasynda ýurdumyzyň kitaphana işgärleriniň arasynda yglan edilen “Halkyň Arkadagly zamanasy — döwletli-döwranyň waspnamasy” atly hünär bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan bilelikde yglan edilen hünär bäsleşiginiň bu tapgyryna welaýat we etrap merkezi kitaphanalaryň kitaphana hünärmenleri gatnaşdy. Şanly ýylymyzda geçirilen bäsleşigiň esasy aýratynlygy oňa gatnaşyjy kitaphanaçylaryň her biriniň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda ýurdumyzda alnyp barylýan içeri we daşary syýasaty wagyz etmek, kitaphana işini açyp görkezmek boýunça teleradioýaýlymlarda eden çykyşlarynyň sanawynyň we wideoýazgysynyň, gazet-žurnallarda çap bolup çykan makalalarynyň, habarlarynyň seljerilmegidir. Bäsleşigiň degişli şertine laýyklykda kitaphana hünärmenleriniň ýylyň dowamynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçiren okyjy konferensiýasyna seredildi.

Wagyz-nesihat çäreleri

Telekeçileriň maslahaty Türkmen halky hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda tutanýerli zähmet çekip, şanly ýylymyzy uly üstünlikler bilen jemlemegi maksat edinýär. Şeýle bähbitli işlere telekeçilerimizem saldamly goşant goşup, jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşýarlar.

Abuna ýazylyşygy dowam edýär

«Zaman-Türkmenistan» gazetine 2023-nji ýylyň I ýarym ýyllygy üçin abuna ýazylyşygy dowam edýär. Gazetimize ýazylmak üçin «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň islendik şahamçasyna ýüz tutup bilersiňiz! Indeksi 69477

«Bu­ker» baý­ra­gy­na eýe bol­dy

Şri-lan­ka­ly ýa­zy­jy Şe­han Ka­ru­na­ti­la­ka «Maa­li Al­meý­da­nyň ýe­di aýy» (The Seven Moons of Maa­li Al­mei­da) ro­ma­ny üçin 2022-nji ýy­lyň ede­bi­ýat bo­ýun­ça «Bu­ker» baý­ra­gy­na my­na­syp bol­dy. Ýa­zy­jy­nyň bu ro­ma­nyn­da 1990-njy ýyl­lar­da Şri-Lan­ka­da bo­lup ge­çen geň-taň wa­ka­lar ba­ra­da gür­rüň be­ril­ýär. Emin ag­za­la­ry­nyň ka­ra­ry Lon­don­da iň­lis di­lin­dä­ki ede­bi­ýat bo­ýun­ça iň ab­raý­ly baý­ra­gyň gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­syn­da mä­lim edil­di. Baý­rak Şa ze­nany kon­sort Ka­mil­la ta­ra­pyn­dan ýe­ňi­jä gow­şu­ryl­dy. Baý­ra­ga eýe bo­lan ýa­zy­jy bü­tin dün­ýä­de yk­rar edil­mek­den hem-de eser­le­ri­niň sa­tu­wy­nyň ep-es­li art­ma­gyn­dan baş­ga-da, 50 müň funt ster­ling (57 müň dol­lar) pul baý­ra­gy­na eýe bol­dy.

Ýew­ro­pa­nyň iň go­wy fil­mi

Ýew­ro­pa­nyň Os­ka­ry ha­sap­lan­ýan Ýew­ro­pa film aka­de­mi­ýa­sy­nyň bu ýyl­ky baý­rak­la­ry­nyň da­laş­gär­le­ri bel­li bol­dy. 35-nji ge­zek gowşu­ryl­jak baý­rak­lar­da iň go­wy film di­ýen ugur­da is­pa­ni­ýa­ly ze­nan re­žiss­ýor Kar­la Si­mo­nyň «Al­kar­ras» (Alcar­ras), bel­gi­ýa­ly re­žiss­ýor Lu­ka Don­tuň «Ýa­kyn» (Clo­se), awst­ri­ýa­ly ze­nan re­žiss­ýor Ma­rie Kroýt­se­riň «Kor­saž» (Cor­sa­ge), eý­ran­ly re­žiss­ýor Ali Ab­ba­si­niň «Ke­ra­mat­ly möý» (Ho­ly Spi­der) hem-de şwe­si­ýa­ly re­žiss­ýor Ru­ben Est­lun­dyň «Tu­kat­ly­gyň üç­burç­lu­gy» (Triang­le of Sad­ness) film­le­ri da­laş­gär­li­ge hö­dür­len­di. Iň go­wy re­žiss­ýor baý­ra­gy­na-da Lu­ka Dont, Ma­rie Kroýt­ser, Ali Ab­ba­si, Ru­ben Est­lund da­gy ýo­kar­da ady ag­za­lan film­le­ri üçin, şol san­da «Ia» (Io) fil­mi üçin pol­şa­ly Ýer­zi Sko­li­mows­ki, «Sent Omer» (Saint Omer) fil­mi üçi­nem fran­si­ýa­ly Alis Di­op da­laş­gär gör­ke­zil­di. Iň go­wy akt­ýor baý­ra­gy­na Pol Mes­kal («Af­ter­sun»), Eden Damb­rin («Clo­se»), El­liott Kos­set How («God­land»), Pierf­ran­çes­ko Pa­wi­no («Nos­tal­gia») hem-de Zlat­ka Bu­riç («Tiang­le of

Teý­lor Swift 6 heýkeljige mynasyp bol­dy