HABARLAR

Hünär bäsleşigi

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň arasynda yglan eden «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşigiň Boldumsaz etrap tapgyry geçirildi. «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşik gyzlarda zähmetsöýerligi, gyz edebini, ahlak gözelligini, türkmen gyzlaryna mahsus bolan asylly gylyk häsiýetleri terbiýelemegi, ene-mamalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza, milli el işlerimize sarpa goýmagy ündemegi maksat edinýär.

Döredijiligiň hem zehiniň utgaşmasy

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkymyza sowgat eden «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitaby esasynda, eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Ýaş türkmen zenanlary — berkarar döwletiň mertebe tugy» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda geçirilýän bu bäsleşik hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Diýarymyzyň dünýä nusgalyk ösüşlerini dabaralandyrmak, Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, ösüşiň täze sepgitlerine ýetilmegi, şu günümiz we geljegimiz üçin öňe sürýän  möhüm başlangyçlaryny, beýik maksatlara ýetmekde halkymyza, aýratyn-da ýaşlara ruhy goldaw berýän, ýaş nesliň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna, il-gününe, Watanymyza wepaly bolup ýetişmegine, halal zähmete, gaýduwsyzlyga çagyrýan «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyny wagyz etmek, onuň mazmunyny açyp görkezmek maksady bilen geçirildi. Daşoguz şäherindäki «Laçyn» toý mekanynda geçirilen bäsleşige dürli ugurlarda zähmet çekýän zenanlaryň uly topary gatnaşdy.

Ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak paýtagtymyzda giň gerim bilen ornaşdyrylýar

Türkmenistanyň ygtyýarlandyrylan aragatnaşyk operatorlarynyň biri bolmak bilen, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-i Aşgabat şäheriniň çäklerinde müşderilere dürli, şol sanda simli telefon, Internet, IP telewideniýe, CDMA 450 D standartyndaky radioaragatnaşyk we beýleki hyzmatlary amala aşyrýar. Paýtagtyň telefon aragatnaşyk ulgamynda 100-den gowrak sanly telefon stansiýalara tehniki taýdan hyzmat edilip, olaryň aglabasy häzirki zaman NGN we IP kommutasiýa standartlarynda işledilýär.

Ajaýyp eseriň ýakymly täsiri

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwet galamyndan çykan «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitaby Hojambaz etrabynyň ýaşlaryny hem diýseň begendirdi. Häzirki günlerde bu ajaýyp kitabyň tanyşdyrylyş dabaralary uly şatlyk-şowhun bilen geçirilýär. Orta mekdeplerde, edara-kärhanalarda jemgyýetçilik wekilleriniň işjeň gatnaşmaklarynda tanyşdyrylyş dabaralary aýdym-saza, şahyrana çykyşlara beslenip giň gerimde guralýar. Aýdym-sazly dabaralaryň dowamynda etrabymyzyň edara-kärhanalarynda göreldeli zähmet çekýän ýaşlar hem-de mekdep okuwçylary bu kitabyň özleri üçin gymmatly gollanmadygyny ruhubelentlik bilen aýdýarlar. Kitapda ýurdumyzyň zehinli, döredijilikli, ukyp-başarnykly ýaşlarynyň atlarynyň tutulmagy hakykatdan hem buýsançly waka.

Mekdep kitaphanasyndaky duşuşyk

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar — Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň many-mazmunyny ýaşlaryň arasynda wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ak bugdaý etrap Geňeşi tarapyndan etrapda täsirli çäreler geçirilýär. Etrapdaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde geçirilen duşuşyk hem şeýle çäreleriň biri boldy. Mekdep kitaphanasynda bolan duşuşygyň çäginde okuwçy ýaşlar ýörite guralan kitap sergisi bilen tanyşdylar. Bu sergide döwlet Baştutanymyzyň ajaýyp eserine aýratyn orun berildi.

Ýylyň şygary — ýürekleriň ylhamy

Şu günler Bäherden etrabynyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly mynasybetli dabaralar, duşuşyklar, maslahatlar, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikler geçirilýär. Şeýle çäreleriň guramaçylyk derejesini üpjün etmekde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesiniň işgärleridir işjeň agzalary hem işjeňlik görkezýärler. Üstümizdäki ýylyň şygary çuň many-mazmuny özünde jemleýär. Bu şanly ýylda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşen halkymyzyň beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giňden belläp geçýär. Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) tarapyndan 2024-nji ýylyň «Beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilmegi, Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň «Dünýäniň hakydasy» halkara sanawyna, şeýle-de Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenip geçiljek Şanly seneleriniň sanawyna girizilmegi bu senäniň ähmiýetini has-da artdyrýar. Etrabymyzyň ilatynyň arasynda geçirýän çärelerimizde hem bu hakda aýratyn gürrüň edýäris. Bu bolsa, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly mynasybetli geçirýän çärelerim

Muzeýe gezelenç

Milli gymmatlyklarymyz öwrenilýär Golaýda şeýle at bilen TMÝG-niň Mary şäher geňeşiniň we welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramagynda muzeýe gezelenç guraldy. Oňa Mary şäherindäki orta mekdepleriň mugallymlary we okuwçylary, ilkinji ýaşlar guramalarynyň başlyklary gatnaşdylar. Halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna, milli medeniýetine, däp-dessurlaryna daýanyp, ýaş nesillerde taryhy hem-de medeni mirasymyza hormat goýmak we olara aýawly garamak endiklerini terbiýelemek maksady bilen geçirilen bu gezelenje gatnaşyjylar muzeýiň türkmen halkynyň baý taryhyna degişli bolan maddy we medeni gymmatlyklaryny janlandyrýan, arheologiýa hem-de tebigat bölümlerine gezelenç etdiler.

Döredijilik duşuşygy

Magtymguly Pyragy — belent ylham çeşmesi Golaýda «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen TMÝG-niň welaýat geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat kitaphanasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly hem-de beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Magtymguly Pyragy — belent ylham çeşmesi» ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşyga TMÝG-niň welaýat, etrap, şäher geňeşleriniň işgärleri we işjeň agzalary, welaýatymyzyň ýaş şahyrlary, döredijilik älemine ýaňy gadam basan talyplar we mekdep okuwçylary gatnaşdylar.

Dabaraly maslahat

2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýlip yglan edilmegi il-günümiziň göwnüni galkyndyrdy. Gündogaryň beýik akyldary, nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň şygyrlary halkymyzyň genji-hazynasydyr. Üstümizdäki ýylyň şygary mynasybetli dabaraly çäreler giň gerime eýe bolýar. Golaýda “Marygazüpjünçilik” müdirliginiň mejlisler zalynda geçirilen dabaraly çäre-de “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylyna bagyşlanyp, oňa müdirligiň işgärleri gatnaşdylar. Dabaraly çärede müdirligiň KA-nyň ilkinji guramasynyň hünärmeni Muhammet Ataýew, TKA-nyň Şatlyk şäher birleşmesiniň başlygy Gurbanmuhammet Babaýew, TDP-niň Mary şäher komitetiniň başlygy Hekimberdi Orazberdiýew, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hünärmeni Ýazsoltan Aşyrowa çykyş etdiler. Olar akyldar şahyrymyzyň şygyrlarynyň bahasyna ýetip bolmajak gadyr-gymmaty, iňňän uly terbiýeçilik ähmiýeti dogrusynda giňişleýin gürrüň etdiler. Beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň baýramyna görülýän taýýarlyk işleri dogrusynda durup geçdiler.

Bäsleşik geçirildi

Körpe suratkeşler ýaryşdylar Golaýda etrabymyzdaky 1-nji çagalar bagynda TMÝG-niň etrap geňeşiniň guramagynda “Berkarar döwletiň bagtyýar nesilleri” ady bilen körpe suratkeşleriň bäsleşigi geçirildi. Oňa etrapdaky çagalar baglarynyň suratkeş oglanjyklary we gyzjagazlary gatnaşdylar. Bäsleşik başlanmazyndan öň TMÝG-niň etrap geňeşiniň esasy hünärmeni Gülüstan Nuryýewa, 1-nji çagalar bagynyň müdiri Mähri Annadurdyýewa, şu çagalar bagynyň terbiýeçi-usulçysy Oguljemal Hommaýewa çykyş edip, çagalary bäsleşigiň şertleri bilen tanyşdyryp, bäsleşige gatnaşýanlara üstünlik arzuw etdiler.