HABARLAR

Çaga edebi – altyndan gymmat

Ýur­du­myz­da ýaş­lar ba­ra­da al­nyp ba­ryl­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­syn­da ýaş ne­sil ha­kyn­da uly ala­da­lar edil­ýär. Ýaş­lar ýur­du­my­zyň gel­je­gi­dir. Ak mer­mer­li Aş­ga­bat­da we ýur­du­my­zyň beý­le­ki şä­her­le­rin­de, şä­her­çe­le­rin­de gur­lan we gu­rul­ýan ça­ga­lar bag­la­ry, mek­dep­ler, me­de­ni dynç alyş mer­kez­le­ri ga­dy­my türk­men top­ra­gyn­da bag­ty­ýar­ly­gyň ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýar. Ýurdumyz ça­ga­la­ryň hu­kuk­la­ry­nyň we bäh­bit­le­ri­niň, ýaş ne­sil­ler ha­kyn­da­ky ala­da­nyň öňe sü­rül­me­gi ba­bat­da BMG-niň umu­my ýö­rel­ge­le­ri­ne we esas­la­ry­na yg­rar­ly­ bolup durýar. Ata Watanymyzda ça­ga­lar üçin ähli amat­ly şert­le­riň dö­re­dil­me­gi aba­dan we gül­läp ös­ýän jem­gy­ýe­tiň esa­sy ýö­rel­ge­si bo­lup dur­ýar.

Dil öw­ren­mek – döw­rüň ta­la­by

Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zyň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­nyň has-da art­ma­gy köp de­re­je­de ýur­duň bi­lim ul­ga­my­nyň bin­ýa­dy­nyň berk bol­ma­gy­na, ýaş­la­ry­my­zy giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, dü­şün­je­li, ru­hu­be­lent hem-de me­de­ni­ýet­li edip ke­ma­la ge­tir­mek işi­ne bag­ly bo­lup dur­ýar. Is­len­dik önüm­çi­lik pu­da­gy­nyň ýo­ka­ry dep­gin­dä­ki ösü­şi yl­myň soň­ky ga­za­nan­la­ry­nyň, dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän kä­mil teh­ni­ka­la­ryň önüm­çi­li­ge or­naş­dy­ry­ly­şy­na we ola­ry do­lan­dyr­ma­gy ba­şar­ýan ýaş­la­ra bag­ly bo­lup dur­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VII gu­rul­ta­ýyn­da eden ta­ry­hy çy­ky­şyn­da: «Ýaş­la­ry­my­zyň ru­hy-ah­lak, me­de­ni, aň-bi­lim we be­den taý­dan ösü­şi­ne uly äh­mi­ýet ber­ýä­ris. Çün­ki ylym­ly-bi­lim­li, sag­dyn ýaş­lar döw­le­ti­mi­ziň kuw­wat­ly güý­jü­dir, nu­ra­na gel­je­gi­dir» di­ýip nyg­ta­dy. Ýur­du­myz­da san­ly bi­lim ul­ga­my­na uly orun ber­lip, ýaş­la­ryň san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan baş çy­kar­ma­gy üçin bi­lim ojak­la­ry komp

Türk­men top­ra­gy – be­re­ke­diň çeş­me­si

Türk­menler irki döwürlerden bäri daý­han­çy­lygy ös­dür­mäge aý­ra­tyn go­şant go­şan halk­la­ryň bi­ri­dir. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ne şöh­rat­ly ta­ry­hy­my­zyň kö­ne gat­la­ryn­da duş ge­lin­ýän ýa­dy­gär­lik­ler­den ta­py­lan ta­pyn­dy­la­ryň üs­ti bi­len hem göz ýe­tir­ýä­ris. Gahryman Arkadagymyzyň «Türk­men me­de­ni­ýe­ti» at­ly ki­ta­byn­da hem ga­dy­my eke­ran­çy­ly­gyň mes­ge­ni bo­lan ýa­dy­gär­lik­ler, otu­rym­ly ýer­ler ha­kyn­da gy­zyk­ly, tä­sir­li mag­lu­mat­lar ge­ti­ril­ýär. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Adam­zat ta­ry­hyn­da il­kin­ji otu­rym­ly eke­ran­çy­lyk we şä­her me­de­ni­ýe­ti­niň dö­rän me­kan­la­ry­nyň bi­ri hem tä­sin haý­wa­nat dün­ýä­li, gö­zel jül­ge-de­re­li, mel­hem çeş­me­li, mes ga­dy­my türk­men top­ra­gyn­da - Mer­ke­zi Kö­pet­dag­dan in­ýän çeş­me-çaý­la­ryň bo­ýun­da eme­le ge­len Jeý­tun me­de­ni­ýe­ti­dir» diý­ýän söz­le­ri hem mu­ňa şa­ýat­lyk ed­ýär.

Türk­me­nis­tan­da il­kin­ji san­ly ilat ýa­zu­wy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň mun­dan beý­läk-de ös­me­gi üçin yg­ty­bar­ly bin­ýat dö­re­di­lip, ýur­du­my­zyň dur­muş ul­ga­my yzy­gi­der­li öz­ger­ýär. Ra­ýat­la­ryň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­ni has-da ýo­kar­lan­dyr­mak, dur­muş go­rag­ly­ly­gy­ny we iş üp­jün­çi­lik ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, şu ýy­lyň 17-27-nji de­kab­ry ara­ly­gyn­da «Ilat ýa­zu­wy – 2022: Je­bis­lik, Bag­ty­ýar­lyk, Röw­şen gel­jek!» şy­ga­ry bi­len ýur­du­myz­da ila­tyň we ýa­şa­ýyş jaý go­ru­nyň uç­dan­tut­ma ýa­zu­wy ge­çi­ri­ler. De­kabr aýyn­da ge­çi­ril­jek ila­tyň we ýa­şa­ýyş jaý go­ru­nyň uç­dan­tut­ma ýa­zu­wy­nyň baş mak­sa­dy ila­tyň de­mog­ra­fik dü­zü­mi hem-de ýur­du­myz­da ra­ýat­la­ryň dur­muş-yk­dy­sa­dy ýag­da­ýy ba­ra­da­ky anyk mag­lu­mat­la­ry al­mak­dan yba­rat bo­lup, şol bir wag­tyň özün­de, me­ýil­leş­di­ril­ýän bu mö­hüm çä­re Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Yk­dy­sa­dy we Dur­muş Ge­ňe­şi­niň 2015-nji ýyl­da ka­bul edi­len Ka­ra­ry­nyň mak­sat­la­ry­na la­ýyk gel­ýär. Bu bol­sa ýur­du­myz bi­len BMG-niň

Awa­za­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne ba­gyş­la­nan mö­hüm mas­la­hat

Ha­za­ryň türk­men bö­le­gin­de dynç al­şy we sy­ýa­hat­çy­ly­gy ös­dür­mek üçin ägirt uly müm­kin­çi­lik­ler bar. Te­bi­ga­tyň bu gözel kün­je­ginde my­la­ýym ho­wa şert­le­ri­, mi­ne­ral­ly, pal­çyk çeş­me­le­ri we uza­lyp gid­ýän al­tyn öwüş­gin­li-çä­ge­söw de­ňiz ke­nar­la­ry­, tä­sin de­ňiz peý­zaž­la­ry­, bio­lo­gik köp­dür­lü­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýan suw-bat­ga­lyk ýer­le­r bar. «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi bi­len bu kün­je­ge da­şa­ry ýurt­ly myh­man­la­ryň gy­zyk­lan­ma­sy has-da art­dy. Hä­zir­ki wagt­da «Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da bir wag­tyň özün­de dynç al­ýan­la­ryň müň­ler­çe­si­ni ka­bul et­mä­ge müm­kin­çi­li­gi bo­lan myh­man­ha­na­lar, dynç alyş we sa­gal­dyş mer­kez­le­ri, şol san­da ça­ga­lar üçin dynç alyş mer­kez­le­ri hem-de kot­tej­ler top­lum­la­ry he­re­ket ed­ýär.

Ýaşa sen, festiwal, dostluk baýramy

28-30-njy no­ýabr­da «Mil­li aý­dym-saz sun­ga­ty dün­ýä halk­la­ry­nyň mi­ra­syn­da» at­ly hal­ka­ra fes­ti­wal we mas­la­hat ge­çi­ril­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan gu­ra­lan çä­rä gat­naş­mak üçin hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň, ugur­daş mi­nistr­lik­le­riň ýol­baş­çy­la­ry we we­kil­le­ri, aý­dym­çy­lar, sa­zan­da­lar – mil­li saz gu­ral­la­ryn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji­ler, alym­lar­dyr hü­när­men­ler, şol san­da saz, sun­gat we me­de­ni­ýe­ti öw­re­ni­ji­ler, Azer­baý­ja­nyň, Eý­ra­nyň, Ga­za­gys­ta­nyň, Gyr­gy­zys­ta­nyň, Tä­ji­gis­ta­nyň, Ta­ta­rys­ta­nyň (Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy), Tür­ki­ýä­niň we Öz­be­gis­ta­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň mu­gal­lym­la­ry, me­de­ni­ýet iş­gär­le­ri Aş­ga­ba­da gel­di­ler.

Döwrümize buýsanç

Ýakynda Lebap welaýat atçylyk sport toplumynyň binasynda Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň guramagynda «Halkyň Arkadagly zamanasy ― berkararlyk waspnamasy» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, edara-kärhanalarda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşygynyň  işjeň agzalary we S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdy. Täsirli geçen duşuşykda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bolup geçen şanly wakalar, ähli pudaklarda ýetilen sepgitler  buýsanç bilen bellenildi. Şeýle hem halkymyzyň abadan we bolelin durmuşda ýaşamagy üçin irginsiz alada edýän Arkadagly Serdarymyzyň adyna  alkyşlar aýdyldy.

Ene göreldesi – edep ýörelgesi

Ine, şeýle at bilen Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň ilkinji zenanlar guramasy edebi-sazly wagyz-nesihat çäresini geçirdi. Mukaddeslige deňelýän eneler görelde mekdebi, nusgalyk ýörelgedir. Gyz perzendiň terbiýesinde, esasan, enelere uly orun degişlidir. Enelerimiz gyzlaryny kiçilikden milli ýol-ýörelgelerimiz esasynda terbiýeleýärler. Edep-ekramlylygy, zähmetsöýerligi, päk ahlaklygy ýörelge edinýän maşgalada terbiýelenýän perzentler ilhalar adamlar bolup ýetişýärler.  

Ýollar abadan bolsun!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminiň işi yzygiderli kämilleşdirilýär. Täze, döwrebap ýollar gurlup, ozal bar bolanlary abadanlaşdyrylýar. Bu bolsa pyýada ýolagçylaryň hem-de ulag serişdeleriniň hereketiniň sazlaşyklylygy üçin amatly şertleri döredýär. Döwrebap ýol belgileri we beýleki degişli enjamlar bilen üpjün edilen köçelerdir ýollarymyzda ýol-ulag hadysalarynyň bolmazlygyny gazanmakda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň öňünde gözegçiligi berk amala aşyrmak wezipesi goýuldy. Muňa biz — polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri oňat düşünýäris hem-de bu ugurda sürüjilerdir pyýadalaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini yzygiderli alyp barýarys.

Röwşen geljege tarap

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň özüne çekiji we ynamdar hyzmatdaşa, uzak möhletli maýa goýumlary goýmak üçin amatly we geljegi uly bolan ýurda öwrülmegine, esasan, üç şert — syýasy durnuklylyk, durmuş goraglylygy, kanuny kepillik mümkinçilik berýär. Bu görkezijiler ykdysadyýetiň depginli ösüşini üpjün etmekde aýgytlaýjy şertler bolup hyzmat edýär. Häzir ýurdumyzda gurulýan desgalaryň umumy bahasy ykdysadyýetimiziň kuwwatyny görkezýär. Bu desgalar, esasan, önümçilik we durmuş-medeni maksatlydyr. Aslynda, Türkmenistan, sözüň doly manysynda, durmuş ulgamy yzygiderli ösýän ýurtdur. Sebäbi her ýyl Döwlet býujetiniň 70 göteriminden gowragy durmuş hajatlaryna gönükdirilýär.