HABARLAR

«Bir suprada» taýýar kylyndy aşlar

Türkmen milli çörek we çörek önümleriniň önümçiligi Türkmen topragy bereketli toprak hasaplanýar. Hut şu gadymy toprakda halal zähmetinden döwlet tapan pederlerimiz ak bugdaýy ösdürip ýetişdiripdirler. Änew şäheri bolsa dünýäde ilkinji suwarymly ekerançylygyň ýüze çykan ýeri bolup, bu ýerde has irki döwürlere degişli ýadygärlikleriň gazuw-agtaryş işleri geçirilende, bugdaý däneleri tapylypdyr. Bu bolsa ylmy jemgyýetçilige Änewi ak bugdaýyň Watany hasaplamaga esas berýär. 2024-nji ýylda bu gadymy şähere «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýen adyň berilmegi biziň şöhratly taryhymyzyň dünýä ýüzündäki ykrarnamasydyr.

«Pinterest» 2024-nji ýyl üçin bäş esasy reňki saýlady

«Pinterest»-iň hünärmenleri 2024-nji ýylda haýsy reňk palitralarynyň öňdebaryjy boljakdygyny çakladylar. Olar hem platformada, hem tutuş internet ulgamy boýunça medeniýetde, modada, dizaýnda trendleri öwrenip, beýlekilerden ýygy-ýygydan gaýtalanýan reňkleri tapawutlandyrdylar. «Pinterest» bäş öwüşgini aýratynlandyrdy — «Mämişi çöl» (Desert Orange), «Gülgüne marmelad» (Gummy Pink), «Gök suw» (Aqua Blue), «Ýaşyl moh» (Moss Green) we «Goňur mokko» (Mocha Brown).

Samarkantda Hilton halkara brendli otel açyldy

Bäş ýyldyzly oteliň 232 otagy we iki sany uly howzy bar «Hilton Samarkand Regency» oteli «Silk Road Samarkand» («Ýüpek Ýoly Samarkant») syýahatçylyk merkeziniň meýdançasynda ýerleşýär. Ýigrimi gatly binada sekiz derejeli — oňaýly standart otaglardan başlap, giň görnüşli we Prezident derejeli otaglaryň 232 sanysy myhmanlara hyzmat eder. Otaglar kofe enjamlary bilen üpjün edilen, käbirlerinde bolsa mikrotolkunly, sowadyjyly mini aşhana hem bar. Myhmanhananyň çäginde 5G ulgamly Wi-Fi mugt işleýär.

Daşkent Halkara howa menziliniň içindäki otel

Şu ýylyň ýanwar aýynda Daşkent Halkara howa menziliniň içinde ilkinji otel açyldy. Myhmanhana toplumy uçuşa garaşylýan terminalyň çäginde ýerleşýär. Otelde iki gatdan ybarat kiçi otaglaryň 24-si bar. Birinji gatda hammam, kabul edişlik diwarlygy we maglumat tablosy ýerleşýär. Her otagda uçara münmäge çagyrýan ýörite ulgam hyzmat edýär. Oteliň maksady üstaşyr uçuşlary amala aşyrýan ýolagçylaryň howa menzilinden çykman, tranzit zolagy terk etmezden, birnäçe sagatlap rahat dynç almaklaryndan ybaratdyr.

Nädip ynjalyksyzlygy bes etmeli we ýaşap başlamaly

(Başlangyjy gazetiň geçen sanlarynda). Deýl KARNEGI

Kadalary we düzgünleri berjaý edeliň!

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy orta, orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň işgärlerine ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň gaýragoýulmasyz çärelerine örän ünsli bolmalydygyny ýatladýar, şonuň bilen bir hatarda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini ygtybarly üpjün etmekde aýratyn jogapkärli bolmagymyz hökmandyr. Esasanam, geljegimiz bolan ýaş nesliň bu babatda dünýägaraýşynyň giň bolmagy möhümdir. Bu, elbetde, jemgyýetimiziň geljeginiň has-da sagdyn bolmagyny üpjün eder. Ýangyn howpsuzlygynyň kadalaryny berjaý etmek biziň her birimiz üçin hökmany zerurlykdyr. Biziň wezipämiz çagalaryň saglygyny ýangyn howpundan gorap saklamak, mekdeplerde, çagalar baglarynda ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini ygtybarly üpjün etmek bolup durýar.

Akyldaryň ýoly — türkmeniň ýoly

«7/24. tm» № 09 (196), 26.02.2024 2024-nji ýyl hem my­na­syp şy­gar as­tyn­da «Pä­him-paý­has um­ma­ny Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy» ýy­ly diý­lip at­lan­dy­ryl­dy. Şonuň ne­ti­je­sin­de Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dö­re­di­ji­li­gi­niň dün­ýä do­lan şöh­ra­ty­ny has-da beý­gelt­mek we ony giň­den wa­gyz et­mek, bu ugur­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça ýur­du­myz­da giň ge­rim­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ka­bul eden Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da, 2024-nji ýyl­da Gün­do­ga­ryň be­ýik akyl­da­ry we şa­hy­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dog­lan gü­nü­niň 300 ýyl­ly­gy­ny dün­ýä de­re­je­sin­de giň­den bel­läp geç­mä­ge taý­ýar­lyk gö­rül­ýär. Hal­kyň asu­da, bagt­ly dur­mu­şy­ny ar­zuw­lan be­ýik şa­hy­ryň pä­him-pa­ra­sat­dan pü­re-pür bo­lan aja­ýyp şy­gyr­la­ry di­ňe bir türk­men hal­ky üçin däl, bü­tin adamzat üçin hem my­na­syp ýol-ýö­rel­ge bol­dy. Hut şo­nuň üçin şa­hy­ra go­ýul­ýan hor­mat-sar­pa mil­li çäk­ler­den çy­kyp, dün­ýä de­re­je­si­ne eýe bol­dy.

Mynasyp sowgat

«7/24. tm» № 09 (196), 26.02.2024 Yn­sa­nyň kal­by my­da­ma çe­per sö­ze, tä­sir­li jüm­le­le­re, dur­muş­da ugur gör­ke­zi­ji ýö­rel­ge bo­laý­jak ke­lam­la­ra teş­ne. Şeý­le ga­nat­ly jüm­le­le­r süý­jü­li­gin­den ýa­ňa tar­ka ýa­ry­lan dat­ly ga­wun­lar ýa­ly şi­rin, bir pur­sat­da dün­ýä­ňi üýt­ge­dip bi­läý­jek de­re­je­de ja­dy­ly söz­ler­dir. Ine, mu­ňa sö­züň güý­ji di­ýil­ýär. Hormatly Prezidentimiziň hal­ky­my­za sow­gat be­ren il­kin­ji ki­ta­by bo­lan «Ýaş­lar — Wa­ta­nyň da­ýan­jy» at­ly ese­ri şeý­le aja­ýyp jüm­le­le­riň top­lu­my­dyr. Bu ese­ri okap, sö­züň be­ýik gud­rat­dy­gy­na ýe­ne bir ge­zek göz ýe­tir­mek bol­ýar.

Sa­da we uzyn ýyl­lar

«7/24. tm» № 09 (196), 26.02.2024 Mä­lim bol­şy ýa­ly, dört ýyl­dan bir ge­zek se­ne­na­ma­nyň bir gü­ni — 29-njy few­ral ar­tyk­maç gel­ýär.Üs­tü­miz­dä­ki 2024-nji ýyl hem şeý­le ýyl­dyr. Bu ar­tyk­maç­lyk ni­re­den peý­da bol­du­ka?

Iň köp şi­we­li dil

«7/24. tm» № 09 (196), 26.02.2024 Hal­ky­myz­da «Bir gö­ren — bi­liş, iki gö­ren — ta­nyş, üç gö­ren — ga­ryn­daş, dört gö­ren — gar­daş» diý­len aýt­gy bar. Mu­nuň özi türk­me­niň dos­ta­na halk­dy­gy­ny aý­dyň gör­kez­ýär. Hä­zir­ki wagt­da hal­ka­ra dost­luk-do­gan­lyk gat­na­şyk­la­ry has-da ber­ki­dil­ýär. Ýur­du­myz­da da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ne ýö­ri­te­leş­di­ri­len mek­dep­le­riň açyl­ma­gy, ýo­ka­ry okuw jaý­la­ryn­da has-da çuň­laş­dy­ry­lyp öw­re­dil­me­gi dün­ýä dil­le­ri­ne we me­de­ni­ýe­ti­ne go­ýul­ýan sar­pa­dan ha­bar ber­ýär. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň aja­ýyp ki­tap­la­ry­nyň da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ne, has ta­ky­gy, «Türk­me­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si», «Öm­rü­miň ma­ny­sy­nyň do­wa­ma­ty» ki­tap­la­ry­nyň ýa­pon di­li­ne ter­ji­me edil­me­gi bu eser­le­riň da­şa­ry ýurt oky­jy­la­ry­na el­ýe­ter­li­li­gi­ni üp­jün ed­ýär, şol san­da Gü­nüň dog­ýan ýur­du­na bo­lan gy­zyk­lan­ma­ny art­dyr­ýar.