HABARLAR

Pikir we tejribe alşyldy

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdepde «Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyny bilimli-ylymly, sazlaşykly ösen, zehinli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde peýdalanmagyň usullary» atly usuly-amaly maslahat geçirildi. Welaýat häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda geçirilen usuly-amaly maslahata bilim işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de ýaşlar gatnaşdy. Maslahata gatnaşyjylar asylly däbe eýerip, Gahryman Arkadagymyzyň atasy Berdimuhamet Annaýewiň mekdebiň eýwanyndaky ýadygärligine gül desselerini goýdular, watançy esgeri hatyraladylar, mekdep muzeýine aýlanyp, ondaky gymmatlyklar we arhiw resminamalary bilen tanyşdylar. Şondan soňra bilim ojagynyň mejlisler jaýynda usuly-amaly maslahat öz işine başlady. Onuň barşynda täsirli çykyşlar diňlendi, bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler, ýaşlaryň ählitaraplaýyn sazlaşykly ösmegi we kämil şahsyýetler bolup ýetişmegi ugrunda durmuşa geçirilýän işler dogrusynda gürrüň edildi.

Magtymguly, sözlär tili türkmeniň

Geçen hepdäniň anna gününde Gökdepe etrabyndaky daşary ýurt dilleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 1-nji orta mekdepde «Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» atly edebiýat agşamy geçirildi. Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp guralan bu dabaraly çärede beýik şahyryň şygyrlarynyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly ajaýyp goşgusynyň çuňňur many-mazmunyna we terbiýeçilik ähmiýetine aýratyn uly orun berildi. Edebiýat agşamyna mekdebiň mugallymlarydyr okuwçylary bilen birlikde etrapdaky ähli mekdepleriň türkmen dili we edebiýaty mugallymlary gatnaşdylar. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň kalbynda Watana, halka, bagtyýar döwrümize, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligine, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän taýsyz tagallalaryna bolan beýik buýsançdyr söýgini çuňlaşdyrmaga gönükdirilen dabaraly çäräniň başynda «Berkarar döwlet islärin» atly edebi-çeper kompozisiýa ýerine ýetirilip, onda şahyryň Garaşsyz döwlet, erkinlik hakyndaky arzuw-islegleriniň häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň beýik iş

Düzgünleri berjaý etmek möhümdir

Gyş möwsüminde ýaşaýyş jaýlarynda gaz we elektrik bilen işleýän enjamlary yzygiderli ulanmaly bolýar. Şeýle enjamlary talabalaýyk ulanmak, olaryň gurnalyş we ulanyş düzgünlerini gyşarnyksyz hem-de berk berjaý etmek möhüm bolup durýar. Ýaşaýyş jaýlarynda gaz bilen işleýän enjamlaryň oturdylan otagynyň penjiresinde howa çalyşmak üçin açylýan gözi bolmalydyr hem-de howa çalşyjy ulgamy bilen üpjün edilmelidir. Gaz enjamlaryny ýerzemin otaglarynda ornaşdyrmak gadagan edilýär.

Kämilligiň berk binýady

Adamzadyň durmuşy ylym we bilim bilen aýrylmaz baglydyr. Ynsan ýaşaýşynyň ähli ugurlarynda, beýleki jemgyýetçilik ylymlary bilen bir hatarda, hukuk ylmynyň gözbaşy bolan hukuk terbiýesiniň we hukuk medeniýetiniň ähmiýeti uludyr. Ylaýta-da, mekdep ýaşly çagalara berilýän hukuk terbiýäniň ahlak terbiýesi bilen sazlaşykly özleşdirilmegi ýaşlaryň durmuşda hemmetaraplaýyn kämil şahsyýet bolup kemala gelmegine, umumadamzat ruhy-ahlak gymmatlyklary we jemgyýetde kabul edilen ahlak ýörelgeleri, düzgünleri we kadalary, ýurdumyzda hereket edýän kanunlara, jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerine hormat goýmagy esasynda watansöýüjilik we raýatlyk ruhunda terbiýelenmegine ugrukdyrylandyr. Çaganyň bähbitleri babatda döwlet syýasaty çagada hukuk aňynyň we hukuk medeniýetiniň ýokary derejesiniň kemala getirilmegine gönükdirilendir. Çagalary terbiýelemek, ata-eneler bilen bilelikde, jemgyýetiň hem üns-aladasynda durýan meseledir. Maşgala terbiýesi jemgyýetçilik terbiýesiniň iň bir ähmiýetli we özboluşly tarapydyr. Onuň özboluşlylygy, ilkinji nobatda, ösýän şahsyýete «ilkinji durmuş sapaklaryny» berýänligindedir. Bu sapaklarda çaga geljekdäki durmuş hereketlerine we onda özüňi alyp barmagyň dürli tärlerine gollanma alýar. Terbiýäniň ahlak, akyl, zähmet, gözellik, ekologik, hukuk,

Çekeleşikli geçen bäsleşik

Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň arasynda yglan eden «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşiginiň Daşoguz şäher tapgyry geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesli milli gymmatlyklarymyzyň esasynda terbiýelemek, ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň alyp barýan işlerini has-da işjeňleşdirmek, okuwçy gyzlarda zähmetsöýerligi, gyz edebini, ahlak gözelligini, türkmen gyzlaryna mahsus bolan asylly gylyk-häsiýetleri terbiýelemek, olarda ene-mamalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza sarpa goýmak duýgusyny ösdürmek maksady bilen geçirilen bäsleşikde okuwçy gyzlar özleriniň ukyp-başarnyklaryny ussatlyk bilen açyp görkezdiler.

Türgenleşik çäresi geçirildi

Bagtyýar geljegiň aladasy Golaýda “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda TGÝMJ-niň welaýat bölüminiň guramagynda «Ýer titremesiniň ýokary töwekgelçiliginde we Merkezi Aziýanyň tebigy howply ýurtlarynda adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek we olara garşy göreşmek üçin ýerli we milli mümkinçilikleri güýçlendirmek” atly taslamanyň okuw-türgenleşik çäresi geçirildi. Çärä bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar. Täsirli geçen çärede TGÝMJ-niň welaýat bölüminiň bölümçe müdiri Muhammetgeldi Allaýarow, Murgap etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň mugallymy Atamyrat Akmyradow we beýlekiler çykyş etdiler.

Wagyz-nesihat çäreleri

Edep-terbiýe ündeldi Golaýda etrap häkimliginiň, TDP-niň etrap komitetiniň, TKA-nyň etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň etrap geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda etrapdaky 6-njy orta mekdepde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa jemgyýetçilik guramalarynyň we etrap bilim bölüminiň işgärleri, ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar. Maslahatda etrap häkiminiň orunbasary, etrabyň zenanlar guramasynyň başlygy Sülgün Babaýewa, etrap prokurorynyň kömekçisi, 2-nji derejeli ýurist Saragt Akmyradow, TKA-nyň etrap birleşmesiniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Tagan Baýramow, TMÝG-niň etrap geňeşiniň başlygy Merdan Bekmyradow we beýlekiler çykyş etdiler. Olar ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmekde, sagdyn durmuşy wagyz etmekde, ahlak arassalygyny gazanmakda öňde durýan möhüm wezipeler dogrusynda täsirli gürrüň etdiler.

Iň gowy gyzlar gurnagy belli boldy

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň arasynda yglan eden  «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa bäsleşigiň etrapdyr şäher tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçirilen bäsleşigiň maksady ýaş nesillerde türkmen gyzlaryna mahsus bolan asyllylygy, ýagşy gylyk-häsiýetleri terbiýelemegi, ene-mamalarymyzdan gelýän milli däp-dessurlarymyzy, ýol-ýörelgelerimizi mynasyp dowam etdirmegi, ýaş gyzlaryň amaly-haşam sungatyna bolan ukybyny, başarnygyny ýüze çykarmagy wagyz etmekden ybarat boldy.

Magtymguly, sözlär tili türkmeniň

Mekdebimiziň kitaphanasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Esenguly etrap geňeşi bilen bilelikde geçiren çärämiz beýik akyldaryň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, ol «Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» diýlip atlandyryldy. Çärede ajaýyp zamanada beýik akyldaryň sarpasynyň belentdigi, baý edebi mirasymyzyň, şahyryň döredijiliginiň hemmetaraplaýyn öwrenilýändigi, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda beýik söz ussadynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň uly dabaralara beslenýändigi barada giňişleýin gürrüň edildi. Akyldar şahyryň goşgulary labyzly okaldy. Halkymyzy Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasyna ýetiren Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.

Täsirli geçen maslahat

Ýakynda Köýtendag etrabyndaky Kerkiçi pagta arassalaýjy kärhanasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyna hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyna bagyşlanyp, dabaraly maslahat geçirildi. Oňa kärhanada zähmet çekýän hünärmenler we jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdy. Bu ýerde çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň baý we gymmatly edebi mirasyny has çuňňur öwrenmekde we dünýä ýaýmakda beýik işleriň durmuşa geçirilýändigini bellediler. Şeýle hem çykyşlarda döwlet Baştutanymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyndan parçalar okaldy.