HABARLAR

Jümle-jahan habarlary

Bäş reňkli köl Hytaýyň bäş reňkli öwüşgin berýän köli dünýäniň iň täsin tebigy ýerleriniň biri hasaplanylýar. Ol ýurduň tebigy seýilgäh―goraghanasynyň çäginde, daglyk ýerde, deňiz derejesinden 2 müň metr belentlikde ýerleşýär. Kölüň suwy kä ýaşyl, käte sary, käte-de mawy reňkli görünýär. Bu hem onuň esasy aýratynlygydyr. Gyşyň aýazly sowugynda-da kölüň suwy doňmaýar. Tomsuna bolsa onuň durnagöz arassa suwunyň derejesi peselmeýär. Bu hili täsin aýratynlyklary üçin ýerli ilat köli mukaddes ýerleriň biri hasaplaýar. Şeýle-de bäş reňkli kölüň golaýyndaky beýleki tebigy ýadygärlikler, täsin şaglawuklar we owadan ýaşyl otly daglyklar syýahatçylarynyň iň köp gezim edýän ýerleridir.

Zamananyň zynaty, göwnümiziň ganaty

Buýsandyryjy zähmet ýeňişleri, gazanylan üstünlikler bilen jemlenilen, «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçen 2022-nji ýyl eziz Watanymyz üçin ýatdagalyjy wakalara, ösüşlere baý boldy. Geçen şanly ýylda ýurdumyzyň ähli welaýatlary bilen bir hatarda, mähriban paýtagtymyzy ösdürmek, kämilleşdirmek işlerinde hem belent sepgitlere ýetildi. Eziz Watanymyzyň täze taryhynyň şöhratly sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan ýylda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda paýtagtymyzda şähergurluşyk-binagärlik maksatnamalarynyň möhüm tapgyrlary üstünlikli durmuşa geçirildi. Gözel paýtagtymyz Aşgabadyň häzirki ak mermere beslenen döwrebap keşbini kemala getirmekde Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçiren beýik işleri bimöçberdir. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan şol asylly maksatlaryň mynasyp dowam etdirilmegi ähli halkymyzda çäksiz buýsanç duýgularyny döredip, agzybirlikde, jebislikde täze zähmet üstünliklerine, paýtagtymyzyň mundan beýläkki ösüşlerine mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrdy.

Döwletlilik daragty

Türkmenistan döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly döwletlilik ýörelgelerini gujur-gaýrat, egsilmez yhlas bilen dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda uzak geljegi nazarlaýan düýpli özgertmeler, giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny demokratik ýol bilen ösdürmek, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyny üpjün etmek, ösen raýat jemgyýetini kemala getirmek, kanunçylyk binýadyny berkitmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Arkadagly Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen parasatly sözleri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu taryhy ähmiýetli başlangyç halkymyzyň öz häkimiýetini amala aşyrmaga bolan konstitusion hukuklarynyň ýurdumyzda nusgalyk derejede üpjün edilýändigini görkezýär. Ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň bir palataly ulgama öwrülmegi Mejlisiň deputatlarynyň wakalaryň jümmüşinde bolup, döwrüň öňe süren meselelerine öz wagtynda seslenmegi, ösen bazar ykdysadyýetli, ynsanperwer, adalatly jemgyýetimiziň kanunçylyk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi üçin oň

Bagt binasy

Milli däp-dessurlarymyza çuňňur sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak, ynsanperwerlige ýugrulan ýol-ýörelgelerini gorap saklamak, ösdürmek ugrundaky asylly maksatlary bu gün uly rowaçlyklara beslenýär. Paýtagtymyzyň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň ajaýyp binasy belent baýryň üstünde, ak şäherimiz Aşgabadyň görküne görk goşup, ýurdumyzyň şanly ösüşleriniň şaýady bolup otyr. Binagärlik sungatynyň ajaýyp nusgasy bolan bu binanyň 2012-nji ýylda «Jemgyýetçilik desgalarynyň binagärligi» ugry boýunça ýokary sylaga — «International Prorety Awards Europe» halkara baýragyna mynasyp bolandygyny aýdyp geçmek biziň üçin uly buýsanç. «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezimiziň alyp barýan işi hem ýaşlar bilen berk baglanyşykly. Merkezimiziň agzybir işgärleri halkymyzyň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak ugrunda alnyp barylýan işlere mynasyp goşant goşýarlar. Halkymyzyň ogul öýermek, gyz çykarmak, çaga toýlary we beýleki dürli baýramçylyklar bilen baglanyşykly toýlaryny we ýaşlarymyzyň nika baglaşmak dabaralaryny döwrebap geçirmek, guramak merkezimiziň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Merkezimizde geçirilýän her bir toý-baýramda asylly milli däp-dessurlarymyzy gorap saklamak, wagyz etmek, ösdürmek, ýaşlarymyzda ahlak, wa

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça Aşgabat şäherinde döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada MAGLUMAT

BERKARARLYK ETRAP HALK MASLAHATY 1-nji saýlaw okrugy:

Ykbalyň bagt ýyldyzy hemmelere miýesser etsin

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallaryň durmuşy işjeň ýagdaýda geçer. Iş we şahsy durmuşyňyzda bilelikde döreýän meseleleri çözmek üçin meýilnamaňyzy oýlanyşykly düzmegi unutmaň! Maddy ýagdaýyňyzyň durnuklylygy sizi käbir çykdajylara getirip biler.

Ýürekleri buýsançdan doly merdana serhetçiler

Baýramçylyk dabarasy. Merdana serhetçiler baýramçylyk lybasynda. Olaryň nurana ýüzlerinde şatlyk, begenç. Sebäbi edermen ýurt goragçylarymyz türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň saýasynda asuda, parahat ýurdumyzda Watan goragçylarynyň gününi uludan toýladylar. Ynha, dabaraly el çarpyşmalaryň astynda merdana serhetçilerimize döwlet sylaglary, nobatdaky harby atlar gowşuryldy. Nyzamly ädimler bilen Döwlet tugumyzyň synyndan öpüp, ak ýürekden harby kasamy ýerine ýetiren harby gullukçylarymyz hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýtdylar. Dabaranyň dowamynda ata Watanymyzy, ene topragymyzy wasp edýän aýdymlar uly buýsanç bilen ýerine ýetirildi. Ýaňlanan aýdymdyr sazlar serhetçilerimiziň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy. Biz hem baýramçylyk dabarasynda döwlet sylaglaryna, nobatdaky harby atlara mynasyp bolan merdana serhetçilerimiziň ýürek buýsançlaryny ildeşlerimize ýetirmegi makul bildik.

Kalbymyzyň buýsançly kelamy

Watan goragy — ýurt goragçylary üçin bagtyň iň naýbaşysy bolup durýar. Bagta eýlenen adamyň bolsa, kalbynda hyjuw, ýüreginde joşgun bolýar. Hormatly Prezidentimiziň Watan goragçylary üçin döredip berýän şertleri bu bagtyň badalgasydyr. Indi otuz bir ýyl bäri her ýylyň 27-nji ýanwarynda Watan goragçylarynyň güni ýurdumyzyň çar künjeginde şatlyk-şowhun, uly dabaralar bilen giň gerimde bellenilip geçilýär. Bu Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem şeýle boldy. Watan goragçylarynyň gününi Ýaragly Güýçlerimiziň döredilen gününde bellemek indi asylly däbe öwrüldi. Watansöýüjileriň şanly güni mynasybetli ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goşungalalarynda harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen täze ýaşaýyş jaýynyň, esger ýatakhanasynyň, hyzmat ediş nokatlarynyň döwrebap binalarynyň açylyş dabaralary boldy. Bu binalaryň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 31 ýyllygy we Watan goragçylaryň güni bilen utgaşmagy hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň biz — Watan goragçylar baradaky edýän taýsyz tagallalarynyň netijesi bolup durýar.

Şanly ýylyň taryhy pursatlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri sözüň doly manysynda ýurdumyzyň ähli babatda ösüşlere, özgerişlere beslenýän zamanasyna öwrüldi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz durmuşyň ähli ugurlarynda — syýasy, ykdysady, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda we halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda beýik ösüşlere eýe bolýar hem-de täze sepgitlere tarap batly gadamlar bilen barýar. Arkadag Serdarly ýurdumyzda Watanymyzyň gülläp ösmeginde ýaşlar uly güýç bolup durýar. Muny Gahryman Arkadagymyz hem, Arkadagly Serdarymyz hem yzygiderli nygtap, ýaşlara bil baglaýandyklaryny aýdýarlar. Ýurdumyzda ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösmegi üçin ähli şertler döredilip, olara jogapkärli wezipeler ynanylýar. 2023-nji ýylyň adynyň ýaşlar bilen bagly bolmagy döwrüň öňe çykaran derwaýyslygydyr. Çünki buýsanyp aýdyşymyz ýaly, ýaşlar biziň şu günümiz, geljegimiz. Olaryň amala aşyrýan işlerinden döwrümiz, ömrümiz gülleýär.

Mukaddesligiň mizemez sütüni