HABARLAR

Senagat kärhanalarynda

Yhlasly zähmet ýeňşe ýetirýär Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň oýlanyşykly ykdysady syýasatynda halk hojalygynyň oba hojalygy pudagyny ösdürmeklige iňňän uly ähmiýet berilýär. Ekin meýdanlarynyň hasyllylygyny ýokarlandyrmakda uly işler bitirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň daýhanlara berýän kömek-goldawy netijesinde ýylyň-ýylyna gowy görkezijiler gazanylýar. Oba hojalyk ekinlerinden alynýan hasyly gaýtadan işläp, olardan ýokary hilli önümleriň alynmagam möhüm mesele bolup durýar. Gymmatly çig mal bolan pagtanyň gaýtadan işlenilmegi ýurdumyzyň dokma senagatynyň ösüşli ýoluna itergi berýär. Indi ýurdumyzyň egirme-dokma kärhanalarynda “ak altyndan” bäsleşige ukyply, dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli taýýar önümleriň öndürilişi ýokarlanýar.

Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby

Täze tehnologiýalar — ösüşli geljegimiz Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeler rowaçlanýar. Öňdebaryjy tehnologiýaly önümçilik kuwwatlyklaryň ulanmaga berilmegi bilen ýokary görkezijiler gazanylýar. Dünýä tejribesinde uly orna eýe bolan sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, tutumly işleriň bady artýar. Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi, innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň ösüşiniň täze belentliklere çykmagyna itergi berýär.

Ilhalar önümleriň bolçulygy

Häzirki döwürde islendik wagt bazara ýa-da dükana barsaň, dürli görnüşli çörek we çörek önümleriniň uzyn tekjelere bezeg berip, täzeligi, ýakymlylygy bilen ünsi çekýändigini görmek bolýar. Söwda merkezlerine gelen adamlar bolsa öz göwün isleglerine görä olary saýlap alýarlar. Şonda hyrydarlaryň arasynda olary öndürijileriň salgylary, beýleki maglumatlary bilen gyzyklanýanlar hem az däl. Elbetde, şeýle önümleri öndürýän döwlet we telekeçilik kärhanalarynyň barha köpelýän, önümleriniň hili, görnüşleri boýunça bazar gatnaşyklarynyň şertlerinde özara bäsleşýän döwründe adaty ýagdaýa öwrülen bu wakalaryň bereket-bolçulygyň nyşany hökmünde hemmeleriň kalbynda guwanç duýgusyny döredýändigi hakykatdyr. Halkymyzyň mukaddeslik hasaplaýan çöregini, çörek önümlerini bol öndürmek ugrunda hereket edip, oňat netijeleri gazanýan, hil hem-de görnüş bäsleşiklerinde öz mynasyp ornuny tapýan şeýle kärhanalar welaýatymyzda-da az däl. «Daşoguzgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Daşoguz çörek kärhanasy hem şolaryň hataryndadyr. Bu ýerde öndürilýän çörek we çörek önümleri hakynda soňky ýyllarda ilat arasynda öwgüli sözleri-de häli-şindi eşitmek bolýar.

“Demirýollary” geografiki gurşawyny Türkiýä, Gyrgyzystana we Täjigistana ýaýratmagy meýilleşdirýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Eýran-Türkmenistan-Özbegistan we Gruziýa-Azerbaýjan-Hazar deňzi-Türkmenistan-Özbegistan ugurlary arkaly iň ýakyn ýurtlardan başlap, Türkiýä, Gyrgyzystana we Täjigistana, şeýle hem Russiýadan Aýlag ýurtlaryna hem-de Hindistana çenli geografiki gurşawyny artdyrmak maksady bilen täze taslama başlady. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň sişenbe güni habar bermegine görä, bu taslama esasy üstaşyr geçelgelerde ugurlary açyp, halkara ýük daşamalaryny tertip boýunça guramagy göz öňünde tutýar.

Türkmenistan üstaşyr hyzmatdaşlygy üçin yzygiderli konteýner otlyny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük daşalşynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän yzygiderli konteýner otlusy logistikany optimallaşdyrar we Demirgazyk-Günorta we Gündogar-Günbatar ugurlarynda harytlaryň iberiliş wagtyny azaldar. Bu taslama, tutuş ugur boýunça demir ýol lokomotiw flotunyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde mümkin boldy. Uly göwrümli rekonstruksiýa we düzümi täzelenenden soň, häzirki zaman ýokary kuwwatly esasy teplowozlar işe girizildi.

Astrahanda ilkinji konteýner gämileriniň gurluşygy başlandy

Astrahanda ýerleşýän Lenin adyndaky zawodda Döwlet ulag lizing kompaniýasy tarapyndan sargyt edilen «RSD-81» taslamasynyň ilkinji iki gämisiniň bölekleriniň goýlup başlanmagy mynasybetli geçirilen dabara hakynda Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin Telegram kanalynda habar berdi.   — Biz bäş ýyl ozal bu ýerde gämi gurluşyk pudagyny ýola goýduk we geçen ýyl önümçiligiň derejesi iki esse diýen ýaly giňeldildi — diýip, gubernator belledi. — Nobatdaky buýurma ýekeje gämi üçin däl. Jemi on gäminiň gurluşygyny özünde jemleýän täze tapgyr amala aşyrylar. Olaryň dördüsi ýakyn iki ýylda tamamlanar. Şeýlelik bilen, biziň gämi abatlaýan kärhanamyz ýakyn ýyllar üçin iş üpjünçiligini kepillendirer.

Giň gerimli özgertmeler — täze sepgitlere badalga

Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän ykdysady strategiýa ösüşiň ylmy taýdan esaslandyrylan hem-de çuňňur oýlanyşykly meýilleşdirilen maksatnamalaryna daýanýar. Milli ykdysadyýetiň özboluşly nusgasy, ilkinji nobatda, halk hojalygynyň ösüşine täsir edýän şertleriň ählitaraplaýyn seljerilip, netijeli çäreleriň durmuşa geçirilmegini göz öňünde tutýar. Geçen ýylyň makroykdysady görkezijileri ykdysadyýetiň durnukly ösüş depgininiň saklanýandygyny, saýlanyp alnan ugruň dogrudygyny tassyklaýar. Ykdysady strategiýanyň esasy ugurlary «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» we «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» aýdyň şöhlelenýär. Bu strategiýa halk hojalygynyň düýpli özgerdilmegini, ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyny we sanlylaşdyrylmagyny, bazar ykdysadyýetiniň we döwlet kadalaşdyrylyşynyň netijeli sazlaşdyrylmagyny, iň täze tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň önümçilige giňden ornaşdyrylmagyny, ýurduň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna işjeň goşulyşmagyny, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagyny göz öňünde tutýar

Ösüşli ýollaryň döwrebap wezipeleri

Möhüm pudak

Eziz Watanymyz dünýäniň uglewodorod serişdelerine baý ýurtlarynyň hataryna girýär. Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy bolan nebitgaz toplumy barha kuwwatlanýar. «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwaty yzygiderli artdyrylýar. Nebit we gaz ýataklarynda netijeli, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalar, ylmyň soňky gazananlary, sanly çözgütler esasynda giň gerimli işler alnyp barylýar. Gazhimiýa, nebithimiýa pudaklary ösdürilýär. Senagat düzümlerini, hyzmat önümçiligini döretmek maksady bilen, uglewodorod serişdelerini düýpli gaýtadan işlemek ýola goýulýar. Hormatly Prezidentimiz 9–njy fewralda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerine garady. Ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny giňden döwrebaplaşdyrmak, onuň serişde binýadyny giňeltmek, taýýar önümleriň önümçiligini ýokarlandyrmak, täze kuwwatlyklaryň gurluşygyny alyp barmak boýunça birnäçe wezipeler kesgitlenildi. Geçen ýyl degişli önümçilikler tarapyndan nebiti gaýtadan işlemegiň, benzini, dizel ýangyjyny, nebit bitumyny, çalgy ýaglaryny, suwuklandyry

Ösüşiň möhüm ugurlary

Häzirki ajaýyp döwrümizde eziz Diýarymyz ösüşlere beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimizi has-da ösdürmek, halkyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, uly işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunda sanly ulgamyň aýratyn ähmiýeti bardyr. Ykdysadyýet ulgamynda innowasion ösüşiň möhüm orny bellärliklidir. Şonuň üçin hem maglumat tehnologiýalar ulgamyny has-da ösdürmek arkaly sanly ykdysadyýete aýratyn üns berilýär. Munuň özi Watanymyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda durnukly ösüşi üpjün edýär. Şunda düýpli we bähbitli ylymlary önümçilige ornaşdyrylmagynyň ähmiýeti has-da ýokary göterilýär. Şan-şöhraty gün-günden arşa göterilýän eziz Diýarymyzda durmuşyň ähli ugurlarynda zähmet ýeňişleriniň täze belentliklerine ýetmekde döwrebap ösüş ýollarynyň saýlanyp alynmagyna aýratyn orun degişlidir. Bu ugurda önümçilik esasyň doly döwrebaplaşdyrylýandygyny, kämil önümçilik tehnologiýalarynyň ornaşdyrylýandygyny we ykdysady ösüş ýollarynyň dogry saýlanyp alynýandygyny bellemek gerek. Häzirki wagtda ykdysady özgertmelerde döwrebap senagat düzümi ösdürilýär, iň täze tehnologiýalary öndürýän kärhanalar hereket edýär. Bu bolsa innowasion tehnologiýalaryň ösüşin