HABARLAR

Türkmenistan we Russiýa iki sany gury ýük daşaýjy gämisini gurmakçy

Türkmenistanyň “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ Tatarystanyň “Ak Bars” korporasiýasy bilen bilelikde iki sany gury ýük daşaýjy gämisini gurmagy maksat edinýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýewiň penşenbe güni Aşgabatda geçirilen türkmen-rus işewürlik forumynyň dowamynda aýdanlaryna salgylanyp, TASS habarlar gullugy habar berdi. “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodymyz bilen “Ak Bars” korporasiýasynyň arasynda iki sany gury ýük daşaýjy gämisiniň gurluşygy barada bilelikdäki Memoranduma gol çekildi. Häzirki wagtda şertnama düzmek we bu taslamany durmuşa geçirip başlamak üçin amallaryň üstünde işlenilýär” diýip, Mämmethan Çakyýew belledi.

Owganystan Akina gury portyndan Türkiýä haryt eksport edip başlady

Owganystan ilkinji gezek demirgazyk Farýab welaýatynyň Akina gury portynyň üsti bilen Türkiýä haryt eksport edip başlady. Bu barada Owganystanyň “Ariana” agentligi çarşenbe güni habar berdi. “Ýük ulaglary Türkmenistanyň we Eýranyň ýerüsti böleginden geçip Türkiýä baryp ýeter” diýip, Owganystanyň ulag we raýat awiasiýasy ministri aýtdy.

Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesi boýunça ýük iberilmeginiň mukdary 36,3% ýokarlandy

Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesi boýunça Demirgazyk demir ýol menzillerinden 2022-nji ýylda 0,6 million tonnadan gowrak ýük iberildi. Bu görkeziji 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 36,3 göterim ýokarlandy. Bu barada “Interfax-Russiýa” agentligi duşenbe güni habar berdi. Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesiniň günbatar şahasynyň (Azerbaýjanyň üsti bilen) garaýollarynyň awtomenzilleri boýunça 448 müň tonna (+18,5%), gündogar şahasy boýunça (Gazagystan bilen Türkmenistanyň üsti bilen) 130 müň tonna (2 esse ýokarlandy) ýük iberildi. Mundan başga-da, Hazar deňziniň portlaryndan 26,6 müň tonna ýük ugradyldy (14 esse artdy).

Yhlasly zähmetiň miwesi

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda birnäçe döwrebap önümçilik, dokma kärhanalary hereket edýär. Bu kärhanalaryň önjeýli işledilmegi bilen halkymyzyň diňe bir tikin önümlerine bolan islegleri doly kanagatlandyrylman, eýsem, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň mukdarynyň hem artmagyna getirýär. Şeýle kärhanalaryň hatarynda Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabrigini görkezmek bolar. Fabrikde tikilýän dürli görnüşli, ýokary hilli önümler halkymyzyň isleglerini doly derejede kanagatlandyrýar. Munuň şeýledigine biz tikin fabriginiň önümçilik bölüminiň başlygy Gülsere Seýilhanowa bilen söhbetdeş bolanymyzda hem aýdyň göz ýetirdik. Ol geçen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kärhana boýunça 19694892 manatlyk iş edilip, bellenilen meýilnamanyň 181,1 göterim ýerine ýetirilendigini gürrüň berdi. Kärhanada tikilýän dürli görnüşli önümleriň matalary ýurdumyzda ýetişdirilýän pagta hasylynyň önümi bolup, özüniň ýokary hilliligi, arassalygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem bu önümler alyjylarda ýakymlylygy we elýeterligi bilen uly gyzyklanma döredýär. Öndürilýän önümleriň 100-den gowrak görnüşi bolup, häzirki wagtda olaryň aglaba bölegi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Döwlet serhet gullugynyň buýurmalary esasynda esgerler we serkerdeler üçin

Milli ykdysadyýetiň kuwwatly pudagy

Dünýäniň kuwwatly energetika döwletleriniň hataryna girýän eziz Watanymyz baý uglewodorod serişdelerini netijeli peýdalanmak babatda maksatnamalaýyn işleri toplumlaýyn esasda durmuşa geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, tutuş halk hojalyk toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmagy maksat edinýän wezipeleriň çözülmegi ýurdumyzda öndürilýän, daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýän önümleriň möçberini artdyrmaga we görnüşlerini giňeltmäge gönükdirilendir. Milli ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan giň möçberli wezipelere laýyklykda, daşary ýurt maýadarlary hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan kompaniýalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk giňden ösdürilýär. Ýurdumyzyň içerki bazaryny özümizde öndürilýän ýokary hilli önümler bilen doly üpjün etmek boýunça täze senagat pudaklarynyň sany barha artýar, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen ägirt uly döwrebap kärhanalaryň kuwwaty artdyrylýar. Olaryň hatarynda polietileniň we polipropileniň dürli görnüşlerini öndürýän Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyny, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawody görkezmek bolar. Ahal welaýatyndaky bu kärhana dünýäde tebigy gazdan benzin öndürýän ilkinji zawod hökmünde Ginnesiň r

Ulag ulgamyndaky netijeli işler

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyz rowaçlyklaryň ýoly bilen okgunly öňe barýar, günsaýyn ösýär, özgerýär, üstünlikleriň täze sepgitlerine eýe bolýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda döwlet bähbitli beýik işler durmuşa geçirilýär, durnukly ösüş gazanylýar. Ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ulag ulgamynda hem netijeli işler alnyp barylýar. Berkarar Watanymyzda ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilip, mähriban halkymyzyň bagtyýar geljeginiň binýady berkden tutulýar. Eziz Diýarymyz özüniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini görkezip, ählumumy integrasiýa goşulyşýan ýurt hökmünde tanalýar. Türkmenistan döwletimiz bilen daşary döwletleriň hyzmatdaşlygy has-da giňeldilýär.

Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky ulaglar arkaly söwda dolanyşygy 35,34% ýokarlandy

Eýranyň Türkmenistana eksporty häzirki Eýranyň senenamasynyň birinji dokuz aýynda (21-nji martdan 21-nji dekabra çenli) geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 35,34% ýokarlandy. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň gümrük gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp, “Iranian Mehr” agentligi geçen duşenbe güni habar berdi. Şu ýylyň dokuz aýynda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky söwda dolanyşygy 358,85 million ABŞ dollaryna barabar boldy we 1,03 million tonna ýetdi.

Türkmenistanda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen hepdäniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Ş.Abdrahmanow hasabatynyň çäklerinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öndürýän nebit önümleriniň görnüşlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hem aýdyp, döwlet Baştutanyna täze, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümiň — B-92 kysymly awiabenziniň öndürilip başlanandygy baradaky hoş habary ýetirdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi tarapyndan bilelikde önümiň bu görnüşini öndürmek boýunça tehniki şertler işlenip taýýarlanyldy we degişli işler ýerine ýetirildi.

Guwandyryjy jemler, geljege ynam bilen

— Geçen ýylda ýurdumyzda uly ösüşler, düýpli özgerişlikler gazanyldy. Şeýle üstünlikde biziň müdirligimiziň agzybir we başarjaň işgärleriniň hem mynasyp zähmet paýy bar — diýip, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetow guwanç bilen gürrüň berýär. Hakykatdan-da, baýlyk çykaryjylar 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda artdyrylan gaýrat bilen zähmet çekdiler we önümleri öndürmekde ýokary netijeleri gazandylar. Has takygy, geçen ýylda tebigy gazyň 12,1 milliard kub metre golaýy öndürilip, bu baradaky meýilnama 124 göterim berjaý edildi. Şeýle-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody üçin gymmatly çig mal bolup durýan gaz kondensatynyň hem 45,4 müň tonnadan gowragy öndürildi. Bu bolsa degişli meýilnamanyň 108 göterim berjaý edilendiginden habar berýär.

Has çuň gatlaklara aralaşyp

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 4-nji ýanwarynda sanly ulgam arkaly geçiren ilkinji mejlisinde nebitgaz ulgamynyň işleri baradaky hasabaty diňläp, täze özleşdiriljek nebit ýataklarynyň gorlaryny kesgitlemek boýunça alnyp barylýan çäreleriň ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakdaky ähmiýetine aýratyn ünsi çekdi. Şundan ugur alýan «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzüminde hereket edýän geofiziki ekspedisiýalar, ýörite geologik maglumatlar merkezi, geologiýa-gözleg we gidrogeologik ekspedisiýalardyr beýleki bölümler döwrebap işleri ýerine ýetirýärler. Bu düzümleriň «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyna» laýyklykda geçirýän işleri iki hem-de üç ölçegli seýsmiki barlaglary, profilli we meýdan-grawimetrik, şonuň ýaly-da beýleki barlag usullaryny, şeýle hem gatlaklaryň nebitgaz berijiligine baha bermegi, uglewodorod serişdeleriniň gorlaryny artdyrmaga gönükdirilen çuň gözleg-barlagy we parametrik burawlaýşy özünde jemleýär. Döwlet derejesindäki bu möhüm işleri üstünlikli amala aşyrmakda Balkan geofizika ekspedisiýasynyň hünärmenleriniň amala aşyrýan işleri hem özüniň döwrebaplygy bilen tapawutlanýar. —