HABARLAR

Hormatly işewürler!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky sizi hasaplaryňyzy döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän «Menzilara bank hyzmaty» ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar. Bu hyzmat ulgamy size ýurdumyzyň islendik künjeginden internete birikdirilen enjam arkaly tölegleriňizi geçirmäge, hasaplaryňyzyň galyndysyny barlamaga we olaryň göçürmesini almaga, karzlaryň we depozitleriň töleg tertibini hem görmäge mümkinçilik berer. Bulardan başga-da, siz özbaşdak karz serişdelerine gözegçilik edip, bank bilen onlaýn tertipde habarlaşyp hem-de dürli görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Mugallymlar gazeti» gazetiniň çap görnüşine abuna ýazylyşygynyň başlanandygyny habar berýäris. Gazetimiziň çap görnüşine abuna ýazylmak üçin ýurdumyzyň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz. Gazetimiziň abuna ýazylyşyk indeksi 69452. Şeýle hem gazetimiziň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynda «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylyp bilersiňiz. Elektron görnüşine ýazylmak üçin telefon belgimiz: 39-96-40.

Abuna — 2023

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň kagyz we elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň başlanandygyny size habar berýäris.

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Mugallymlar gazeti» gazetiniň çap görnüşine abuna ýazylyşygynyň başlanandygyny habar berýäris. Gazetimiziň çap görnüşine abuna ýazylmak üçin ýurdumyzyň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz. Gazetimiziň abuna ýazylyşyk indeksi 69452. Şeýle hem gazetimiziň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynda «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylyp bilersiňiz. Elektron görnüşine ýazylmak üçin telefon belgimiz: 39-96-40.

Abuna — 2023

«Watan» gazetiniň hormatly okyjylary! 2023-nji ýylyň birinji ýarymy üçin ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň, şol sanda «Watan» gazetiniň kagyz we elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň başlanandygyny size habar berýäris.

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Aşgabat» gazetiniň çap görnüşine abuna ýazylyşyk möwsüminiň dowam edýändigini habar berýäris. «Aşgabat» gazetiniň çap görnüşiniň alty aýlygynyň bahasy 7 manat 80 teňňe. Gazetimiziň belgisi 69490.

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Maru — şahu jahan” gazetiniň kagyz görnüşine hem-de elektron görnüşine abuna ýazylyşygynyň başlanandygyny habar berýäris. Gazetimiziň kagyz görnüşine abuna ýazylmak üçin ýurdumyzyň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.

Hormatly okyjylar!

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýyllygy üçin «Mugallymlar gazeti» gazetiniň çap görnüşine abuna ýazylyşygynyň başlanandygyny habar berýäris. Gazetimiziň çap görnüşine abuna ýazylmak üçin ýurdumyzyň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz. Gazetimiziň abuna ýazylyşyk indeksi 69452. Şeýle hem gazetimiziň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynda «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri» bukjasyndan ýazylyp bilersiňiz. Elektron görnüşine ýazylmak üçin telefon belgimiz: 39-96-40.