HABARLAR

Jemgyýetçilik kabul edişligi

2024-nji ýylyň 10-njy we 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär. Kabul edişlik Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 150-nji jaýynda, ýagny Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda sagat 09:30-dan 12:00-a çenli geçirilýär.

Bildirişler

Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Lýudmila Grigorýewna Golikiň jaýynyň tükelleýiş işiniň ýitirilendigini habar berýäris.***Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Serdar Bezirgenowiç Begjanowyň TM 1132678 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigini habar berýäris.***Hanim Nadžaf kyzy Guliýewanyň jaýynyň tükelleýiş işiniň ýitirilendigini habar berýäris.***Balkanabat şäheriniň pensiýa gaznasy tarapyndan 2019-njy ýylda Begenç Guwandykowiç Tuläýewiň adyna berlen 0054421 belgili fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň) ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigini habar berýäris.***Etrek etrabyndaky 5-nji orta mekdep tarapyndan 2020-nji ýylda Orazmyrat Ezizgurbanowiç Begniýazowyň adyna berlen A 1879098 belgili umumy orta bilim hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigini habar berýäris.***Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Halmyrat Ýagmyrowyň maýyplyk hakynda kepilnamasynyň ýitirilendigini habar berýäris.***Balkanabat şäher salgyt bölümi tarapyndan 2022-nji ýylda Gurbanmyrat Şyhyýewiň adyna berlen A 0018345 belgili hususy telekeçiler tarapyndan girdeji salgydynyň bellenen ululygynyň tölenendigine şaýatlyk edýän tassyknamanyň ýitirilendigini habar berýäris.***Tü

Bildirisler

Köýtendag etrabynyň Gurşun magdan käni şäherçesiniň Azatlyk köçesiniň 1/2-nji jaýyna merhum Tangirkul Hydyrowiç Sabyrowyň adyna berlen jaýyň tehniki pasportynyň, öý kitabynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***

Bildirişler

Täçmyrat Allanowyň adyna berlen № 0038524 belgili şahsy tarapyň salgyt hasabyna goýlandygy hakynda şahadatnamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 01/02/2024

“Goşa-Kak” jogapkärçiligi çäklendirilen birleşiginiň adyna berlen düzgünamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

«Türkmenawtoulaglary» agentligi bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde we Mary welaýatynyň Mary şäherinde gurulýan elektron enjamlary bilen enjamlaşdyrylan awtotürgenleşik meýdançalary üçin ulag serişdelerini, okuw enjamlaryny we materiallary satyn almak we gurnamak üçin bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlere teklip edilýär:

Üns beriň, bäsleşik!

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy, şeýle-de Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Arkadag şäheriniň häkimligi, «Arkadag» gazetiniň redaksiýasy hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesi bilelikde «Magtymguly Pyragy — ýaşlaryň ylham çyragy» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Hormatly Prezidentimiz «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynda ýaşlaryň edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin ähli şertleri döretmelidigi barada aýdyp: «Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly» diýmek bilen, döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlara giň mümkinçilikleri açýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek ugrunda öňde goýýan belent wezipelerinden we ýaşlara bildirilýän uly ynamdan ugur alyp geçirilýän bu döredijilik bäsleşiginiň baş maksady Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Magtymguly Pyragynyň şygryýet älemini wasp etmekden, edebi we çeper-publisistik eserleriň üsti bilen şahyryň döredijilik dünýäsine çuňňur aralaşmakdan hem-de Gündogaryň beýik akyldarynyň döredijiligini wagyz etmekden ybaratdyr.

Üns beriň, bäsleşik!

2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmegi we Gündogaryň beýik akyldary, türkmen halkynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýat komiteti hem-de «Daşoguz habarlary» gazetiniň redaksiýasy «Magtymguly Pyragy — umumadamzat paýhasynyň parlak ýyldyzy» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşigiň maksady:

Üns beriň, bäsleşik!

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyzda ýurdumyzda giňden bellenilýän akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Aşgabat» gazetiniň redaksiýasynyň Aşgabat şäher häkimligi bilen bilelikde guramagynda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň arasynda yglan edilýän iň gowy makalalaryň we goşgularyň «Şygryýetiň göwher gaşy» atly döredijilik bäsleşiginiň Düzgünnamasy Bäsleşigiň maksady:

Üns beriň, bäsleşik!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Aşgabat» gazetiniň redaksiýasynyň, Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde yglan edýän «Arkadagly Gahryman Serdarly ak şäherim Aşgabat!» atly gözel paýtagtymyzy wasp edýän iň gowy makalalaryň, goşgularyň hem-de ak şäherimiziň täsinlige baý, binagärlik taýdan kämil künjeklerinden düşürilen fotosuratlaryň, kollažlaryň döredijilik bäsleşiginiň Düzgünnamasy Bäsleşigiň maksady: