HABARLAR

Şanly ýylyň ganatly kitaby

Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň çapdan çykandygy bilen baglanyşykly şatlykly habar Sarahs etrabynyň bagtyýar ýaşaýjylarydyr zähmetkeşlerinde hem uly buýsanç duýgusyny döretdi. Şeýle bolansoň, Gahryman Arkadagymyzyň täze kitabynyň etrap derejesindäki tanyşdyrylyş dabarasyna bagtdan paýly ildeşlerimiz uly ruhubelentlikde gatnaşdy. Etrap merkezindäki Medeniýet öýünde bolan tanyşdyrylyş dabarasyny etrap häkimligi, etrabyň jemgyýetçilik guramalary, etrap merkezi kitaphanasy hem-de etrabyň medeniýet bölümi bilelikde gurady. Bu dabara turuwbaşdan ýakymly täsirlere beslendi. Oňa gatnaşmaga ýygnanan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň işgärleri, mekdep mugallymlary, ýaşlar täsirli çykyşlary gyzyklanma bilen diňlediler. Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, öňdebaryjy bilim işgärleriniň we beýleki myhmanlaryň çykyşlarynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasynyň miwesi bolan «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly gymmatly kitabyň baý many-mazmuny barada gürrüň berildi. Täze kitabyň her bir bölüminiň üstünde aýratyn durlup geçilmegi çykyşlaryň täsirliligini artdyrdy.

Garaşsyzlyk — berkarar döwletiň özeni

Belent sepgitleri nazarlap, bedew bady bilen barha öňe barýan eziz Diýarymyzda, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda halkymyz şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyny şatlyk-şowhun bilen uly ruhubelentlikde belläp geçýär. Ata Watanymyz Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllary içinde durmuş-ykdysady taýdan ösen döwlete öwrülmek bilen bir hatarda, özüniň döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirýän ýurt hökmünde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edildi.

Resmi habarlar gysga setirlerde

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-Sultan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Durdymuratowiç Rejepow şol bir wagtda Türkmenistanyň Günorta Afrika Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi. * * *

Garaşsyzlyk bilen biz geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris

Garaşsyz döwletli bolmak arzuwy ençeme asyrlap halkymyzyň ýüreginde ýaşady. Döwrümiziň bagtyýar nesilleri hasyl bolan arzuwlary berkidýän nesiller hökmünde uly jogapkärçiligi egne alýarlar, hut şunuň bilenem olar tükeniksiz mertebäniň, at-abraýyň eýeleridir. * * *

Her sözünden dür saçylýar

Gahryman Arkadagymyzyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly eseri barada köňül kelamy Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyz ýene bir kitaby bilen okyjylaryny begendirdi. «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly bu kitaby elimize aldyk, ýüzümize syldyk. Hormatly Prezidentimiziň her sözünden dür saçylýan täze eseri döretmegi, onuň okyjylara gowuşmagy döwlet durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülen taryhy wakadyr. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny parasat nury bilen bezeýän wakadyr.

Watanyň synmaz daýanjy

Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary bilen bagtyýar halkymyz şanly ösüşleriň täze belentliklerine gadam goýup, berkarar döwletimizde eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Täze taryhy eýýamda amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasatyň netijesinde bilim ulgamyny ösdürmek, özgertmek, hemmetaraplaýyn bilimli hem-de maksadaokgunly ýaş nesliň kemala gelmegini gazanmak ugrunda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler, bilim işgärleri, ýaşlar barada edilýän aladalar halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrýar. Hormatly Prezidentimiz ýaş nesliň eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy, bilim-terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik özgertmelere mynasyp goşant goşmagy üçin ähli zerur şertleri döredip berýär. Bilim ulgamyna dünýä ylmynyň häzirkizaman gazananlarynyň, öňdebaryjy tejribäniň, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen ýaş nesle berilýän bilimiň we terbiýäniň hili has-da ýokarlanýar. Bu ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň çygrynyň giňeldilmegi bolsa, orta mekdebi tamamlaýan ýaşlara ýurdumyzyň, şeýle hem daşary ýurtlaryň orta hünär we ýokary okuw mekdepler

Köňülleri galkyndyran eser

Ösüşler kalplary joşdurýar

Berkarar Watanymyzyň ähli ugurlar boýunça okgunly ösüşlere beslenen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly biri-biri bilen utgaşyp gelýän şatlykly wakalar bilen göwünlerimizi galkyndyrýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk senesiniň giňden bellenilip geçilmegi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüş-özgerişleriň mekanyna öwrülen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de ynsan mümkinçilikleriniň örän ýokarydygyny Ýer ýüzüne äşgär etdi. Eziz Watanymyzyň täze taryhynda gazanylan üstünlikleriň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar. Taryh üçin onçakly uzak bolmadyk döwürde ata Watanymyz ösüşiň demokratik ýoluna gyşarnyksyz eýerýändigini, dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly, dostlukly gatnaşyklara, özara bähbitli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny subut etdi. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyz kuwwatly we abadan döwlet hökmünde dünýädäki abraýyny has-da berkidip, halkara jemgyýetçiliginiň deňhukukly agzasyna öwrüldi. Türkmenistanyň abraýly halkara guramalary tarapyndan dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň biri hökmünde ykrar edilmegi hem muny doly tassyklaýar.

Garaşsyzlyk — buýsanjymyz, bagtymyz

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly şanly seneleri, toý-baýramlary bilen agzybir halkymyzyň göwün guşuny al-asmana göterýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubileý toýuny ähli halkymyz agzybirlikde, jebislikde şatlyk-şowhun bilen belläp geçdi. Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň özbaşdak döwletli bolmak baradaky arzuwlarynyň amala aşmagyna köpasyrlyk milli we ruhy gymmatlyklarymyzy, şeýle hem arzyly ynsanperwer däplerimizi dikeltmäge mümkinçilik berdi. Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Garaşsyzlyk her bir ynsanda watançylyk duýgusyny ösdürýän mukaddes düşünjedir. Bu söz özünde ägirt uly many-mazmuny jemlemek bilen merdana ata-babalarymyzdan bize miras galan eziz Watanymyzyň şöhratly geçmişine, şu gününe we beýik geljegine düşünmäge mümkinçilik berýär».

Demokratiýanyň dabaralanýan Diýary

Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda halk häkimiýetliligine aýratyn ähmiýet berilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda adam mertebesi demokratiýany ugur edinýän döwletimiziň esasy gymmatlyklarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, döwletiň, jemgyýetiň we şahsyýetiň özara sazlaşykly ösüşini gazanmak, ösen döwleti döretmekde ilkinji nobatda ruhy-ahlak taýdan kämil, ýokary aň-düşünjeli we beden taýdan sagdyn şahsyýeti kemala getirmek möhüm bolup durýar.