HABARLAR

Gözelligiň we bagtyýarlygyň şäheri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde ägirt uly ösüşlere eýe bolýar. Türkmenistan dünýäde iň sazlaşykly hem-de çalt depginler bilen ösýän döwletleriň birine öwrüldi. Gözelligiň nury çaýylan türkmen topragynda şäherdir obalar günsaýyn ösýär, özgerýär. Türkmen ýaýlasyndan görk alan ýurdumyzda ata Watanymyzyň batly ösüşlerini äleme ýaýýan gurluşyk işleri aýratyn buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr. Bina edilýän belent ymaratlar, suw çüwdürimler toplumlary, köçeleriň ýakasynda öwşün atýan gül-gülälekli meýdançalar paýtagtymyz Aşgabada görk goşýar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde Aşgabat dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwrüldi. Ýurtda gurulýan desgalaryň, binalaryň gözelligi görenleri haýrana goýýar. Ak mermere beslenen belent mermer jaýlarda ýaşaýjylar üçin ähli ýokary amatlyklar göz öňünde tutulandyr. Täze gurulýan möhüm desgalar ata Watanymyza özboluşly bezeg berýär hem-de ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň barha kuwwatlanmagyna badalga bolýar. Gözelligiň şäheri Aşgabat — Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň ýüregi. Bu gözel şäherde edil paýtagtymyzyň arassalygy, gözelligi ýaly arassa, gözel kalply adamlar ýaşaýar. Hut şonuň üçin hem mermer paýtag

Durnukly ösüşiň möhüm şerti

Giň göwrümli, aýdyň maksatly işleriň üstünlikli durmuşa geçirilýän döwründe ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen Milli maksatnamalar innowasion ösüşi gazanyljak belent sepgitleriň esasy ugry bolup durýar. Ykdysadyýetimiziň uzak möhletli ösüşini üpjün etmek üçin saýlanan bu baş ýörelge öňdebaryjy ylmy taglymatlary we innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly ýurdumyzyň ykdysady serişdeleriniň we tebigy baýlyklarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga gönükdirilendir. Häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetinde durnukly ösüşi gazanmagyň, ykdysadyýetde we halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda netijeliligi ýokarlandyrmagyň esasy şerti sanly ulgama doly geçmekdir. Dünýäniň ähli döwletlerinde sanly tehnologiýalary ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Bäsdeşlige ukyply innowasion ösüş we täze iş orunlarynyň, döwrebap mümkinçilikleriň döredilmegi häzirki zaman maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ulanylmagy bilen berk baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň pudaklaryny yzygiderli ösdürmek bilen bir hatarda, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, önümçilik we hyzmatlar ulgamyna ylmy we innowasion täzelikleri giňden ornaşdyrmak wezipeleri boýunça maksatnamala

Dabarasy dünýä dolan Diýarym

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz Garaşsyzlygyň, hemişelik Bitaraplygyň ýoly bilen röwşen geljege barýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy we başlangyçlary netijesinde, ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny gurşap alýan özgertmeler ata Watanymyzyň uly  ösüşleri gazanmagyna şert döredýär. Garaşsyzlyk ata-babalarymyzyň erkinlik, özbaşdaklyk baradaky arzuwlarynyň ajaýyp dabaralanmasy bolup, türkmen halkynyň bagtyýar ertirine, müňýyllyklara uzaýan ak ýoludyr. Garaşsyzlyk halkymyzyň millet, özbaşdak döwlet hökmünde ykrar edilmegidir. Berkarar döwletimiziň mizemezliginiň, il-günümiziň agzybirliginiň we abadançylygynyň binýadydyr.

Eziz Arkadagymyza alkyş aýdýar eneler Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan eneleriň ýürek buýsanjy

Dünýägözel MUHAMMEDOWA,Serdar şäherinden öý hojalykçy:  — Bedew bady bilen okgunly öňe barýan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň Permany bilen Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolmagym durmuşymda ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Bu ýyl agzybir ojagymyzda Halkara zenanlar gününi goşa baýram hökmünde belledik.

Baky bagtyň binýady

Dünýäniň görki

Welaýat Baş bilim müdirliginiň hem-de Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň bilelikde guramaklarynda geçirilen dabaraly çäre «Dünýäniň bar görki ene sen, ene!» diýlip atlandyryldy. Oňa bilim, medeniýet ulgamlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýokary synp mekdep okuwçylary we ýerli şahyrlar gatnaşdylar. Dabaranyň dowamynda baýramçylyk gutlaglaryna uly orun berlip, olarda ýurdumyzda mährem enelerimize, zenanlarymyza goýulýan belent sarpa dogrusynda buýsançly gürrüň edildi. Mekdebiň mugallymlarydyr okuwçylary goşgularda, aýdym-sazlarda Halkara zenanlar gününiň, ata Watanymyzyň, eziz Arkadagymyzyň beýik işleriniň, mährem enelerimiziň, baýdak ýaly gelin-gyzlarymyzyň waspyny ýetirdiler. Nebitçileriň medeniýet köşgüniň «Dehistan» aýdym--tans we folklor etnografiýa toparynyň agzalary küşt depip, gazal aýdyp, baýramçylyk çäresiniň şowhunyny has-da artdyrdylar.

Wagyz-nesihat çäreleri

Sagdyn durmuş ýörelgeleri ündeldi Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky 13-nji orta mekdepde «Sagdyn nesil — geljegiň gözbaşy» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa etrap häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, etrap hassahanasynyň we bilim bölüminiň hünärmenleri gatnaşdylar.

Joşgunly zähmet barha batlanýar

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe döwrebap ulaglar düzümi hem-de ulag ýollary hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň özi ýurdumyzyň üstünlikli ösmeginiň möhüm şertidir. «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 22-nji şahamçasynda hem bu ugurda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görülýän häzirki günlerde netijeli işler alnyp barylýar. Şahamçada ýurdumyzyň gündogar sebitiniň demirýol we beýleki käbir gaýry pudaklaryny elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça döwrebap we üznüksiz hyzmatlaryň ýokary derejede ýerine ýetirilýändigini görmek bolýar. Watanymyzda daşalýan ýükleriň agramly bölegi demirýol ulaglary arkaly amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň ulgamyň işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça mynasyp işler durmuşa geçirilýär. Bu barada şahamçanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň başlygy Nigara Hemraýewa şeýle gürrüň berýär.

Açyklyk we aýanlyk esasynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň geçiriljek güni barha golaýlaşyp gelýär. Bu möhüm ähmiýetli jemgyýetçilik-syýasy waka ýurdumyzyň iň täze taryhynyň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylar. Şol gün raýatlarymyz iň mynasyplara öz seslerini berer. Häzirki wagtda bolsa saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin taýýarlyk işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgärleri bellige almak möwsümi tamamlandy. Hödürlenen dalaşgärleriň 111-si Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparda bellige alyndy we olara dabaraly ýagdaýda şahsyýetnamalar gowşuryldy.

Täzelikler

Döwletli etrabynyň çäklerinde döredilen «Gaýrat agro» daýhan hojalygy tarapyndan uzynlygy 3,7 kilometre ýetýän suw akabasy çekildi. Häzir bolsa 7 kilometrlik awtomobil ýoluň gurluşygy dowam edýär. Olaryň ikisi hem daýhan hojalygyna berkidilen ekin meýdanlaryna sary uzaýar. «Gaýrat agro» mundan alty aý ozal Çärjew etrabynyň H.Hajyýew adyndaky daýhan birleşiginiň Döwletli sebitlerindäki ýerlerinde döredildi. Daýhan hojalygyna berkidilen 1350 gektar ýeriň 690 gektaryna bugdaý ekildi. Bu ýeriň 337 gektaryna gowaça ekmek meýilleşdirilýär.