HABARLAR

Ýaşlar bilen geljegimizi gurýarys

(Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar - Watanyň daýanjy» atly kitabyndan) — Her ýyly täzeçe atlandyrmak birnäçe ýyllardan bäri döwletimizde adata öwrüldi. Çünki ýylyň ady bizi belentliklere, täze sepgitlere ýetmeklige ruhlandyrýar. Ýylyň adynda üýtgeşik bir güýç bolýar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisindäki çykyşy

(Aşgabat şäheri, 2024-nji ýylyň 22-nji fewraly) Hormatly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisine gatnaşyjylar!

Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde gaýragoýulmasyz wezipeler kesgitlenildi

22-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Maslahatlar merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi. «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeler mejlisiň esasy meselesi boldy. Şeýle hem onuň gün tertibine Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýyl ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak bilen bagly meseleler girizildi. Mejlise Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň we Hökümetiň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki çagyrylanlar gatnaşýarlar.

Ýurdumyzda zenanlaryň hemmetaraplaýyn goraglylygyna uly ähmiýet berilýär

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi (TZBMG) tarapyndan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ak ýollarynda türkmen zenanlarynyň maksatly işleri rowaçlanýar» atly okuw maslahaty geçirildi. 12 — 16-njy fewral aralygynda bolan okuw maslahaty Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işini kämilleşdirmek, ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak maksady bilen guraldy. TZBMG-niň Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň müdiri Enemjan Orazowanyň ýolbaşçylygynda geçirilen okuw maslahatynda zenanlar birleşiginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalary, nebitgaz, ylym-bilim, saglygy goraýyş, welaýat, şäher, etrap häkimlikleriniň hem-de beýleki ulgamlaryň zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işjeň agzalary çykyş etdiler. Olaryň çykyşlarynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýerine ýetirilen işlere, zenanlary milli ruhda terbiýelemek, gazanylýan üstünliklerde zenanlaryň goşandyny ýokarlandyrmak maksady bilen öňde durýan wezipelere giň orun berildi. Şeýle-de hasabatlar diňlenildi. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň esasy resminamalarynyň ýörelgelerine gyşarnyksyz eýerýändigi, zenanlar üçin iň amatly iş-durmuş şertlerini döretmäge jogapkärçilikli çemeleşýä

Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ykdysadyýetde

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäherinde boldy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz saparyň dowamynda bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary, gurluşygyna başlanan binalardaky işleriň ýagdaýy, olarda ulanylýan gurluşyk we bezeg serişdeleriniň aýratynlyklary bilen tanyşdy. Degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Gahryman Arkadagymyz, bu ýerde ilki bilen, görkezilen şekil taslamalary, gurluşygy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary we gurluşyk işlerinde ulanylýan dürli bezeg serişdeleriniň, yşyklandyryş ulgamynyň görnüşleri bilen tanyşdy. Bular barada Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hasabat berdi.

Änew — gadymy medeniýetleriň mekany

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatlar bilen çykyş etdiler. Hasabatlary diňläp, döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ösdürmek bilen bagly öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň gülläp ösmeginde zenanlaryň uly işleri bitirýändiklerini belledi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlaryny bermek hakynda Buýruga gol çekdi.

Arkadag şäheri: ösen tejribeler işjeň ulanylýar

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşiniň aýdyň nyşanyna öwrülen Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. DÜNÝÄ BINAGÄRLIK TEJRIBESINIŇ AJAÝYP NUSGASY

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berildi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlaryny bermek hakynda Buýrugyň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.