HABARLAR

Parlamentara dialog: parahatçylygy we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga goşant

Türkmenistanyň Mejlisinde Bitaraplygyň dostlary toparyna agza ýurtlaryň parlament ýolbaşçylarynyň birinji duşuşygy geçirildi Aşgabat, 15-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde utgaşykly görnüşde Bitaraplygyň dostlary toparyna agza ýurtlaryň parlament ýolbaşçylarynyň «Parahatçylygy we dialogy berkitmekde parlament hyzmatdaşlygynyň orny» atly birinji duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Litwa Respublikasynyň Prezidenti Gitanas Nauseda we ýurduň ähli halkyna Litwa döwletiniň dikeldilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Gitanas Nauseda tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Litwa Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş hem-de rowaçlyk arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda 1-nji madda. Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki ÇYKYŞY

(2024-nji ýylyň 9-njy fewraly) Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!

Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly hakynda DÜZGÜNNAMA

1. Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň baý we gymmatly edebi mirasyny öwrenmekde, aýawly saklamakda hem-de wagyz etmekde uly hyzmatlary bitiren ýurdumyzyň raýatlaryny sylaglamak maksady bilen döredilýär. 2. Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen:

Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalynyň ÝAZGYSY

Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medaly burçlary ýitileşdirilen, gyrasyna altyn çaýylan sekizburçluk görnüşinde ýasalan. Medalyň burçlarynyň arasy altyn çaýylan we ýaşyl reňk bilen syrçalanan uçly ýarym aýlaw bilen birikdirilen. Medalyň umumy diametri 44,3 mm. Sekizburçlugyň milli nagyş bilen bezelen her burçunda bir göwher daşy bar. Medalyň daşky tegeleginiň daşynda sekiz sany kiçi ölçegli göwher daşy ýerleşdirilen. Daşky tegelegiň içinde, ýokarky bölekde ak reňk bilen syrçalanan «MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ 300 ÝYLLYGYNA» diýen ýazgy, aşaky böleginde bäş sany türkmen haly gölüniň şekilleri we iki sany göwher daşy ýerleşdirilen.

Türkmenistanyň KANUNY

Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmek hakynda 1-nji madda. Türkmenistanyň «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly ýubileý medalyny döretmeli.

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

N.O.ALLANAZAROW hakynda «Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

Ýokary netijeler — ösüşleriň özeni

Mälim bolşy ýaly, 9-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda wise-premýerleriň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça şu ýyl öňde durýan wezipeler kesgitlenildi. Mejlisde, ilki bilen, 2023-nji ýylda ýurdumyzda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabatlar diňlenildi. Bellenilişi ýaly, toplumlaýyn çäreleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde, jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpjün edilip, ol 6,3 göterim artypdyr. 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 7,8 göterim, bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi bolsa 10,9 göterim artypdyr. Hasabat döwründe ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim ýokarlanypdyr, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirilipdir.  Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, ýurdumyzy 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny ta

Kuwwaty egsilmez, binýady kämil

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  baştutanlygynda ýurdumyzyň goranyş kuwwatyny pugtalandyrmak, maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek ugrunda alnyp barylýan belent maksatly işler  ata Watanymyzyň ösüşlerini has ilerledýär. Türkmen nesliniň süňňüne, süýegine siňen, häzirki günlerde hormatly Prezidentimiziň  alyp barýan syýasatynyň özenine öwrülen ynsanperwerlik, agzybirligi berkitmek, parahatçylyk ýoly bilen dostluk serhetlerimizi has berkitmek ýaly ýörelgeler ýurdumyzda giňden dabaralanýar. Biz muny gündelik görýän oňyn  özgertmelerimiziň, şaýat bolýan ösüşlerimiziň mysalynda hem aýdyň görýäris. Ösüşleriň belent sepgitlerine ýeten, dünýä döwletleriniň arasynda  abraý-mertebesi belent bolan Türkmenistan döwletimizde alnyp barylýan içeri we daşary syýasatyň çäklerinde amala aşyrylýan halk bähbitli, döwlet ähmiýetli işler bu günki gün türkmen halkynyň bagtyýar ýaşaýşyna gönükdirilmek bilen utgaşyklylykda, umumadamzat bähbitlerini hem nazarlaýar.