HABARLAR

Sport täzelikleri

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda welaýatyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň  arasynda futzal boýunça ýaryş geçirildi. Guramaçylykly we çekeleşikli ýagdaýda geçen ýaryşda welaýat Polisiýa müdirliginiň «Galkan» topary ýeňiji bolmagy başardy. Ýeňijä we öňdäki orunlara  mynasyp bolan beýleki toparlara welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. *  *  *

Fransiýalylar Azi­ýa­da

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­ty­nyň öň­de­ba­ry­jy to­pa­ry PSŽ 2023-nji ýy­lyň 19-njy ýan­wa­ryn­da Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da bo­lup, ýer­li klub­lar­dan dü­zü­len ýy­gyn­dy bi­len ýol­daş­lyk du­şu­şy­gy­ny ge­çir­di. Şol oý­na gat­na­şan

Wagyz-nesihat duşuşygy

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 TMÝG-niň Kö­pet­dag et­rap Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň ag­rar par­ti­ýa­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi, Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň ga­ra­ma­gyn­da­ky Ýaş Olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­la­ýyş mek­de­bi 2023-nji ýy­lyň «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly» di­ýip yg­lan edil­me­gi my­na­sy­bet­li wa­gyz-ne­si­hat mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Mas­la­hat­da jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ryň we­kil­le­ri, Ýaş Olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­la­ýyş mek­de­bi­niň mu­gal­lym­la­ry we okuw­çy­la­ry çy­kyş et­di­ler. Olar ýaş nes­liň äh­li ba­bat­da kä­mil bol­ma­gy we ösüş­le­re my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ma­gy üçin Türk­me­nis­tan­da äh­li müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­dil­ýän­di­gi­ni buý­sanç bi­len gür­rüň ber­di­ler. 2023-nji ýy­lyň «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly» di­ýen şy­gar bi­len geç­ýän­di­gi bol­sa ýaş nes­liň öňün­de du­ran we­zi­pe­le­ri has-da art­dyr­dy. Şo­nuň üçin hem olar öz­le­ri ha­kyn­da­ky ala­da­lar üçin Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za we Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za al­k

Ça­ga­ny hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­me­giň oýun mek­de­bi

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň, Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ýur­du­myz­da bi­lim ul­ga­my­ny ös­dür­mek, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni or­naş­dyr­mak bi­len bag­ly dur­mu­şa ge­çir­ýän be­ýik iş­le­ri­niň düýp mak­sa­dy ýaş­la­ra sag­dyn ter­bi­ýe ber­mek­dir. Spor­tuň dür­li he­re­ket­li we aň-paý­has gör­nüş­li ugur­la­ry bi­len meş­gul­lan­mak ýaş­lar­da, şol san­da mek­dep okuw­çy­la­ryn­da az he­re­ket­li­lik se­bäp­li dö­re­ýän kem­çi­lik­le­riň öňü­ni al­ma­ga ýar­dam ber­ýär. Mu­nuň özi ola­ryň boş wagt­la­ry­nyň esa­sy bö­le­gi­ni he­re­ket­siz, komp­ýu­ter­le­riň we el te­le­fon­la­ry­nyň ba­şyn­da ge­çir­mek­le­ri­niň or­nu­ny ça­lyş­ýar.

Türk­me­nis­ta­nyň hok­keý ýy­gyn­dy­sy Ka­zan­da gu­ra­lan hal­ka­ra ýa­ry­şda 3-nji orny eýeledi

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Türk­me­nis­ta­nyň hok­keý bo­ýun­ça mil­li ýy­gyn­dy­sy ys­lam döw­let­le­ri­niň we Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň mil­li ýy­gyn­dy­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çi­ri­len Ka­zan «Hockey Cup» hal­ka­ra ýa­ry­şyn­da­ky çy­ky­şy­ny ta­mam­la­dy.

Duşuşyk ýeri Er-Riýad

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Is­pa­ni­ýa­nyň fut­bol fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ta­gal­la­sy bi­len, soň­ky ýyl­lar­da ýur­duň su­per­ku­bok ýa­ry­şy­ny Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ge­çir­mek dä­be öw­rül­di. Adat­ça, su­per­ku­bok ug­run­da­ky bäs­le­şik ba­ry-ýo­gy bir oýun­dan yba­rat bo­lup, ýur­duň ku­bo­gy­nyň eýe­si bi­len çem­pio­ny bo­lan to­par öza­ra güýç sy­na­nyş­ýar. Is­pan ta­ra­py ýa­ry­şa bo­lan gy­zyk­lan­ma­ny art­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, ku­bok ýa­ry­şy­nyň fi­nal­çy­sy bi­len La-Li­ga­nyň baý­rak­ly orun­la­ry­nyň eýe­le­ri­ni hem go­şup, bäs­le­şi­gi «dört­le­riň fi­na­ly» gör­nü­şin­de ge­çir­ýär.

Rus­lan Min­ga­zow «Kit­çi» to­pa­ryn­da çy­ky­şy­ny dowam et­di­rer

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Ta­ny­mal türk­me­nis­tan­ly fut­bol­çy Rus­lan Min­ga­zo­wyň Gon­kon­gyň «Kit­çi» to­pa­ry bi­len şert­na­ma­sy­nyň 2025-nji ýy­la çen­li uzal­dylan­dy­ klu­buň res­mi «Ins­tag­ram» sa­hy­pa­syn­da ha­bar be­ril­di.

Awstraliýanyň açyk çempionaty

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Her ýylyň ilkinji günlerinde ussat tennisçiler Awstraliýanyň tennis kortlarynda duşuşýarlar. Häzirki wagtda dowam edýän tennis baýramynda tejribeli tennisçiler bilen bir hatarda geljegine uly umyt bildirilýän ýaşlar hem çykyş edýärler. Olaryň her bir çykyşy, görkezýän netijesi habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde durýar.

Sport ýaryşlary dowam edýär

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň «Türk­me­nis­tan» Ýaş­lar be­den­ter­bi­ýe-sport gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan ge­çi­ril­ýän «Türk­me­nis­tan – ru­hu­be­lent­li­giň we sag­dyn­ly­gyň ýur­dy» at­ly XII Uni­wer­sia­da­nyň dü­zü­mi­ne gir­ýän gör­nüş­ler bo­ýun­ça sport ýa­ryş­la­ry ge­çi­ril­ýär.

Welosipedçiler trekde

Golaýda welosportuň trek görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 5-nji sport mekdebiniň açyk birinjiligi geçirildi. Açyk birinjilige paýtagtymyzdan hem-de Ahal welaýatyndan 45-den gowrak türgen gatnaşdy. Ýaryşa gatnaşan welosipedçiler toparlary ýokary taýýarlyklaryny görkezmegi başardylar. Welosipedçileriň Halkara bileleşiginiň halkara düzgünnamasy esasynda guralan ýaryşda paýtagtymyzyň 5-nji sport mekdebiniň tälimçileri W.Akmyradowyň, I.Sahatowyň tälim berýän türgenleriniň ýedisi baýrakly orunlary eýelediler. K.Karaýewa birinji orny eýelese, S.Akamowa, S.Guşina hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykdylar. Mundan başga-da, E.Rejepnurow, R.Bäşow, A.Altumýan hem-de A.Andreýewa öňdäki üçlügi jemlemegiň hötdesinden geldiler.