HABARLAR

Ýylyň iň köp girdeji gazanan futbolçylary

«Bloomberg News»-iň garamagyndaky «Sportico » – sport habarlary saýty şu ýylyň, ýagny 2022-nji ýylyň iň köp girdeji gazanan futbolçylarynyň sanawyny äşgär etdi. Futbolçylaryň aýlyk haklary bilen bir hatarda, beýleki girdejilerden (mahabatlar, hemaýatkärler, şahsy maýa goýumlar) gazanýan pullary hem hasaba alnyp düzülen sanawda Fransiýanyň PSŽ toparynyň super ýyldyzlary öňdeligi eýeleýär. Öňdäki 4 futbolçynyň 3-si bu klubdan bolup, fransiýaly super ýyldyz Kilian Mbappe sanawyň başyny çekýär. 23 ýaşyndaky oýunçynyň şu ýylky gazanjy 125 million dollara deňdir. «Mançester Ýunaýtediň » portugaliýaly super ýyldyzy Kristiano Ronaldo 113 million dollarlyk gazanjy bilen PSŽ-li futbolçylaryň arasyna girmegi başardy. Sanawda 3-nji orny argentinaly Lionel Messi eýeleýär. Super ýyldyzyň şu ýylky gazanjy 110 million dollara deňdir. PSŽ-niň braziliýaly super ýyldyzy Neýmar Junior 91 million dollarlyk gazanjy bilen 4-nji orny eýeleýär. Öňdäki 4 futbolçydan soňky oýunçylaryň gazanjy ep-esli peselýär. Ýagny ady agzalan bu 4 futbolçy beýleki futbolçylardan 2 esse, hatda 3 essä golaý köp pul gazanýar. Mysal üçin, «Liwerpulyň » müsürli ýyldyzy Mohamed Salah 5-nji orunda bolup, onuň şu ýylky gazanjy 39,5 million dollara deňdir. 2022-nji ýylyň iň köp girdeji ga

Messi 3-nji orna beýgeldi

ABŞ-nyň Harrison şäherinde oýnalan ýoldaşlyk duşuşygynda Argentinanyň ýygyndysy Ýamaýkany 3–0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Duşuşykda argentinler 3–0 hasabynda ýeňiş gazandy. Oýunda gollary 13-nji minutda Hulian Alwares bilen soňky 4 minutda, ýagny 86-njy we 89-njy minutlarda tapawutlanan Lionel Messi geçirdi. Şeýlelikde, Lionel Messiniň milli ýygyndydaky gollarynyň sany 90-a ýetdi (168 duşuşyk). Super ýyldyz bu duşuşykdan 4 gün öň Gondurasyň hem derwezesinden 2 gol geçiripdi. Şol duşuşykda- da Argentinanyň ýygyndysy 3–0 hasabynda ýeňiş gazanypdy. Şeýlelikde, Lionel Messi milli ýygyndylarda iň köp gol geçiren 3-nji futbolçy boldy. Ol bu ugurda malaýziýaly Mohtar Dahariden öňe saýlandy. Messiden öňde häzirlikçe eýranly Ali Daei bilen portugaliýaly super ýyldyz Kristiano Ronaldo bar. Daei 109 (148 duşuşyk), Ronaldo 117 (189 duşuşyk) gol geçirdi. Argentinanyň ýygyndysy 35 oýundan bäri ýeňilmän gelýär we olar bu ugurda Italiýanyň 37 oýunlyk rekordyna golaýladylar. Argentinaşol 35 oýunda 24 gezek ýeňiş gazanyp, 11 sapar hem deňme- deň oýnady. Argentinaindiki 3 duşuşygynda ilki BAE bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer. Soňra Dünýä Kubogynyň çäginde Saud Arabystanynyň hem-de Meksikanyň ýygyndylary bilen duşuşar.

EKWADORYŇ milli ýygyndysy

Katar 2022-de çykyş etjek ýygyndylaryň biri- de Ekwadoryň milli ýygyndysy bolup, olar 4-nji gezek Dünýä Kubogyna gatnaşarlar (2002, 2006, 2014, 2022). Ýurtda futbol federasiýasy 1925-nji ýylda esaslandyrylýar. 1926-njy ýylda FIFA- nyň, 1927-nji ýylda- da KONMEBOL- yň agzasy bolýar. Ilkinji duşuşyk: Boliwiýa— Ekwador: 1–1 (1938) Iň uly hasaply ýeňiş: Ekwador— Peru: 6–0 (1975) Iň uly hasaply ýeňliş: Argentina— Ekwador: 12–0 (1942) Ekwadoryň ýygyndysy ilkinji 6 ýaryşa hiç hili gatnaşmaýar. 1962-nji ýyldan bäri Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynda çykyş edip gelýän Ekwadoryň ýygyndysyna 2002-nji ýyla çenli gatnaşmak başartmaýar. Olar şol aralykdaky Dünýä Kubogy ýaryşlarynyň saýlama tapgyrynda 11 ýeňiş gazanyp, olaryň 6-sy Fransiýa 1998 üçin geçirilen saýlama oýunlarynda hasaba alynýar. Fransiýada geçirilen Dünýä Kubogy ýaryşynyň saýlama tapgyrynda gazanylan 6 ýeňiş olara ýeterlik bolmaýar. Ýöne bu olara indiki ýaryşlara gatnaşmak üçin uly itergi berýär. 2002-nji ýylda Günorta Koreýa bilen Ýaponiýada geçirilen çempionat olaryň ilkinji Dünýä Kubogy ýaryşy bolup, «C» toparçada Braziliýa, Hytaý hem-de Türkiýe bilen duşuşýar. Ilkinji duşuşygynda Hytaýy Ronald Gomesiň (61) hemde Maurisio Raýtyň (65) gollary bilen 2–0 ýeňýär. Soňra Türkiýe bilen

Öz rekordyny täzeledi

Dünýäniň öňdäki marafon ýaryşlarynyň biri bolan Berlin marafonynda rekord täzelendi. 48-nji gezek geçirilen Berlin marafonynda erkekleriň arasynda keniýaly Eliud Kipçoge dünýä rekordyny täzelemegi başardy. 37 ýaşyndaky türgen 2 sagat 01 minut 09 sekuntda pellehana gelip, 2018-nji ýylda goýan öz rekordyny 30 sekunt ösdürdi (02:01:39). Ýaryşda 2-nji ýeri başga bir keniýaly ýeňil atletikaçy Mark Korir eýeledi (02:05:58). Münberiň 3-nji basgançagyna- da 2 sagat 06 minut 28 sekuntda ýaryşy tamamlan efiopiýaly Tadu Abate çykdy. Dünýädäki 6 uly marafonyň biri bolan Berlin marafonynda zenanlaryň arasynda efiopiýaly Tigist Assefa ýeňiş gazandy. Onuň görkezen netijesi 2 sagat 15 minut 37 sekunda deň boldy. Keniýaly Rozemari Wanjirunyň 2-nji bolan ýaryşyny efiopiýaly Tigist Abaýeçew 3-nji orunda tamamlady. Berlin marafonyna bu ýyl 45 müň töweregi ylgaýjy gatnaşdy.

Federer karýerasyny tamamlady

Sportuň tennis görnüşinde Serena Williamsdan soň ýene bir ýyldyz raketkaçy professional karýerasyny tamamlady. Tennis taryhynyň ägirtlerinden, eýýämden ady rowaýata öwrülen şweýsariýaly Rojer Federer professional tennis bilen hoşlaşdy. Ol Londonda geçiriljek «Laver» Kubogy ýaryşynda soňky gezek meýdança çykdy. Kortlardaky bäsdeşi Rafael Nadal bilen bir toparda çykyş eden Federer duşuşykdan soň tolgundyryjy ýagdaýda gözýaş döküp, janköýerlere beren goldawlary üçin köp sagbolsun aýtdy. Şol pursatda telim gezek tennis meýdançasynda garşydaşy bolan Nadalyň hem gözýaş dökmegi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. 41 ýaşyndaky tennisçi 24 ýyllyk karýerasynda ATP ýaryşlarynda 103 kubok gazandy. Ol bu ugurda amerikaly Jimmi Konnorsdan (109) soň 2-nji ýeri eýeleýär. Jokowiç hem-de Nadal bilen bilelikde «Uly üçlük » adyny alan Federer karýerasy boýunça 20 «Uly tuwulga » gazanan ilkinji tennisçi boldy. «Uly tuwulga » gazanmakda 3-nji orunda bolan Federer «Wimbledon »-da 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), «Awstraliýa Açykda » 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), «Amerika Açykda » 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) hem-de «Rolan Garros »-da 1 (2009) gezek kubogy eýeledi. 1526 duşuşyk geçiren Federer şolaryň 1251-sinde ýeňiş gazandy (82%). «Wimbledon »-da iň köp çempio

UEFA Milletler Ligasynyň toparçalaýyn tapgyry tamamlandy

UEFA Milletler Ligasynyň toparçalardaky duşuşyklary tamamlanyp, final tapgyrynda çykyş etjekler, şol sanda ýokary liga çykanlar hem-de aşaky liga düşenler belli boldy. «A» Liganyň 1-nji toparçasynda Horwatiýanyň ýygyndysy Daniýany 2–1 hasabynda ýeňdi. Fransiýa bolsa Mbappe we Žirunyň gollary bilen Awstriýadan üstün çykdy. Duşuşykda 2-nji goly geçiren Žirunyň milli ýygyndydaky gollarynyň sany 49-a ýetdi. Fransiýanyň milli ýygyndysynda tapawutlanan iň ýaşuly futbolçy bolan Žiru ýene- de 3 gol geçirse, bu ugurda Tierri Anriniň (51) rekordyny täzelär. 6-njy duşuşyklarda Daniýa Fransiýany Dolberg we Olseniň gollary bilen 2–0 utsa- da, final tapgyryna çykmak olara başartmady. Awstriýany 3-1 ýeňen Horwatiýa toparçada 1-nji orny eýeläp, final tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazandy. Duşuşykda 6-njy minutda hasaby açan Luka Modriç Horwatiýanyň ýygyndysynda gol geçiren iň ýaşuly futbolçy boldy. Toparçada 4-nji ýeri eýelän Awstriýa «B» Liga düşdi. 2-nji toparçada Portugaliýa myhmançylykda Dalotyň 2 gol geçiren oýnunda Çehiýany 4–0 ýeňdi. Ispaniýa bolsa öz meýdançasynda Şweýsariýadan 2–1 asgyn geldi (Alba 55 – Akanži 21, Embolo 59). Soňky duşuşyklarda Portugaliýa deňlik hem ýeterlikdi. Ýöne Ispaniýanyň ýygyndysy 88-nji minutda Alwaro Moratanyň ýeke- täk goly bilen

«Premier Ligada» 2 derbi duşuşygy oýnalar

Iki hepdelik arakesmeden soň Ýewropada milli çempionatlar galan ýerinden dowam eder. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda nobatdaky tapgyrda- da futbol janköýerlerine biri- birinden gyzykly duşuşyklar garaşýar. Şolaryň iň esasy ikisi Angliýanyň «Premier Ligasynda » bolar. 1-nji oktýabrda oýnaljak Demirgazyk London derbisinde sanawyň lideri «Arsenal » ýeňlişsiz barýan «Tottenhamy » kabul eder. 16:30-da başlanjak duşuşyk olaryň arasyndaky 192-nji resmi duşuşyk bolar. Mundan öňki oýunlarda «Arsenal » 79, «Tottenham » 61 gezek ýeňiş gazandy (51 deňlik). Gollarda 290-255 «Arsenal » öňde barýar. Şeýle- de, «Premier Ligada » ýene bir derbi bolup, Mançester derbisinde ýeňlişsiz barýan «Siti » möwsüme şowsuz başlap, soňlugy bilen özüni dürsän «Ýunaýtedi » kabul eder. 2-nji oktýabrda, ýekşenbe güni oýnaljak duşuşyk 18:00-da başlar. Iki topar şu wagta çenli özara 187 duşuşyk geçirdi. Şolarda «Mançester Ýunaýted » 77, «Mançester Siti » 57 gezek ýeňiş gazandy (53 deňlik). «Ýunaýtediň » 266 goluna şäherliler 257 gol bilen jogap berdi. Italiýanyň çempionaty «Serie A»-da çempionlygyň 2 esasy dalaşgäri «Inter » bilen «Romanyň » arasyndaky duşuşyk tapgyryň merkezi oýny hasaplanýar. Juseppe Meazza stadionynda oýnaljak duşuşyk 1-nji oktýabrda 21:00-da başlar.

Ýeňil atletikaçylarymyzyň üstünligi

24-25-nji sentýabr günleri Özbegistanyň Samarkant şäherinde ýeňil atletika boýunça Merkezi Aziýanyň IV açyk çempionaty geçirildi. Halkara sport çäresiniň çäginde ýeňil atletikanyň 41 görnüşi boýunça medallaryň 56 toplumy ugrundaky ýaryşlar dünýä döwletlerinden 300-den gowrak türgeni gadymy şäherde jemledi. Özbegistanyň Sport ministrligi, Milli Olimpiýa komiteti, Ýeňil atletika federasiýasy sebitleýin ýaryşyň guramaçylary hökmünde çykyş etdi. Merkezi Aziýanyň Ýeňil atletika federasiýasy bilen «Özbeknebitgaz» paýdarlar jemgyýeti-de ýaryşyň ýokary derejede geçmegine ýardam berdiler.

Katar Dünýä Kubogyna taýýar

Katar futbol boýunça Dünýä Kubogyna ählitaraplaýyn taýýarlyk görýär. Häzirki wagtda soňky synag işleri geçirilýär. Uglewodorod serişdelerine baý bolan Katar Dünýä Kubogyna degişli infrastrukturany döretmek üçin 208 milliard dollar sarp etdi. Şeýle hem häzirki wagtda bu çempionatyň öňüsyrasynda soňky synag işleri amala aşyrylýar. Gelýän myhmanlara we janköýerlere göwnejaý hyzmat etmek we awtobus gatnawlary üçin synag işleri ýerine ýetirildi. Bu ýere 1 milliondan gowrak adam barar. Olara awtobus hyzmatlary üçin ýene- de 3 müňden gowrak awtobus satyn alnar. Olaryň 700- si elektrikli awtobuslar bolar. Awtobus hyzmaty janköýerleri Doha şäherindäki 8 stadiona gatnadar. Janköýerlere we myhmanlara awtobuslardan we beýleki hyzmatlardan mugt peýdalanmaklary üçin «Haýýa » atly ýörite kartlar paýlanar. Ýagmyr ÇALIKO W, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

Sport täzelikleri

Türkmenistanyň futbol boýunça Kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryşyň çärýek finalynyň jogap oýunlary geçirildi. Birinji oýunda uly hasapda ýeňlen «Nebitçi» Balkanabatda Aşgabadyň «Altyn Asyryndan» ikinji saparam asgyn geldi. Paýtagtlylaryň gollaryny 14-nji minutda Wezirgeldi Ylýasow, 56-njy, 60-njy minutlarda Ahmet Ataýew derwezä girizdiler. Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamy» Mary welaýatynyň Türkmenbaşy şäherçesiniň «Energetik» toparyndan ýene-de üstün çykmagy başardy. Hasaby 23-nji minutda Kerim Hojaberdiýew açdy. 56-njy minutda «Şagadamdan» Baýramgeldi Nurlyýew 11 metrlik jerime urgusyny nädürs ýerine ýetirip, hasaby artdyrmak mümkinçiligini elden giderse-de, şondan iki minut soňra Roman Galkiniň urgusy netijeli boldy.