HABARLAR

«Talyp sport» – ýeňiji

Ýakynda Türkmenistanyň Basketbol federasiýasynyň Kubogy ugrundaky bäsleşik tamamlandy. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň toparlarynyň arasynda geçirilen ýaryşa ýedi topar («Talyp sport», «Binagär», «Kerwen», «Bürgüt», «Maliýe», «Dragon-OIL», «Gurluşykçy») gatnaşdy. Toparlar ilki toparçalaýyn bäsleşikde güýç synanyşdylar. Geçirilen deslapky tapgyryň netijesinde «A» toparçada «Gurluşykçy» bilen «Dragon-OIL», «B» toparçada bolsa «Talyp sport» bilen «Binagär» toparlary öňe saýlandylar.

Zehinli türgen

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyzyň ýaşlary özlerini bagtly ynsan hasaplamaga haklydyr. Çünki Diýarymyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek Berkarar döwletimiziň alyp barýan ynsanperwer syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, sport we sagdyn durmuş ýörelgesi adamyň ähli mümkinçiliklerini doly açmaga ýardam edýär. Bu ugurda Gahryman Arkadagymyz ählimiz üçin görelde mekdebidir. Hormatly Prezidentimiz: «Mähriban ýaşlar! Watana wepaly bolmakda, zähmetsöýerlikde, ynsanperwerlikde, halallykda siz beýlekilere nusga bolmalysyňyz!» diýip sargyt etmek bilen, ýaşlara uly ynam bildirýär. Gahryman Arkadagymyzyň sargyt-pentlerine eýerip, öz üstünlikleri bilen Watanymyzyň ýaşyl Tuguny birnäçe döwletlerde parlatmagy başaran ýaşlaryň biri-de hazarly ýaş türgen Ýakub Meredowdyr. Ol 8 ýaşyndan Hazar şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň 1-nji sport mekdebinde Batyr Aşyrowyň elinde boks boýunça tälim alyp başlaýar. Ýakup çagalykdan maksadaokgunly we zähmetsöýer bolup, şäherara we welaýat derejede geçirilýän bäsleşiklerde üstünlikli çykyş edip, öz deň-duşlaryndan tapawutlanmagy başarýar. Ol 2013-nji ýylda 56 kg agramda Türkmenistanyň çempionatynda 1-nji orna mynasyp bolýar. Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşda öňe saýlanýar. Şol ýyl Gazagystanyň As

Ýaş tälimçi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport fakultetiniň 3-nji ýyl talyby hem-de Türkmenistanyň Kikboksing federasiýasynyň tälimçisi Ýazberdi Paýanow öz ugrundan ussatlyga ýeten türgenleriň biridir. Biz golaýda Ýazberdi bilen söhbetdeş bolup, onuň sport ýolunda gazanan üstünlikleri hakynda beren gürrüňlerini ýazga geçirdik. – Kikboksing bilen 2008-nji ýyldan bäri meşgullanyp gelýärin. Meniň halypam Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi A.N.Snagowskiý. Kakam Çarymyrat Paýanow hem bu hünärmenden tälim alyp, Türkmenistanyň ençeme gezek çempiony bolmagy başarypdy. Tejribeli tälimçi indi birnäçe ýyl bäri maňa kikboksingiň inçe tilsimlerini öwredip gelýär. Bu bolsa birnäçe ýaryşlarda üstünlik gazanmagyma getirdi.

Welaýatyň birinjiligi

Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň TMÝG-niň welaýat geňeşi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti bilen bilelikde guramaklarynda Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebinde oglan-gyzlaryň arasynda agyr atletika boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşda oglanlaryň arasynda 45 kg agramda Ysmaýyl Hajymämmedow, 49 kg agramda Rüstem Mämmiýew, 55 kg-de Yslam Musaýew, 61 kg-de Şamämmet Täçmämmedow, 67 kg agramda Salyh Nurmammedow, 73 kg-de Musa Jumagulyýew, +73 kg-de Remezan Töräýew dagy ýeňiji boldy. Gyzlaryň arasynda 41 kg-de Gülruh Japarawa, 45 kg-de Maýagözel Kürmenowa, 49 kg-de Keýki Aganazarowa, 55 kg-de Aýläle Sähedowa, 59 kg-de Artykgül Kadyrowa dagy öňdeligi eýeledi.

Welaýatlardan habarlar

«Arkadagyň bagtyýar nesilleri» çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde dynç alýan çagalaryň arasynda «Sport parahatlykdyr, dostlukdyr, sagdynlykdyr we gözellikdir!» atly şygar bilen guralan wagyz-nesihat ähmiýetli çäre örän täsirli boldy. Ony «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy, Mary welaýatynyň Baş bilim müdirligi, Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Mary şäher geňeşi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Oguzhan etrap birleşmesi bilelikde guradylar. Meýlis YLÝASOW,

Bagtly çagalygyň ýurdy

Türkmenistan – bagtly çagalygyň ýurdy. Ýaş nesliň mynasyp bilim we terbiýe almagy, bedenterbiýe we sport, aýdym-saz, edebi-çeper döredijilik bilen meşgullanmagy, boş wagtyny şadyýan geçirmegi üçin ata Watanymyzda ähli tagallalar edilýär. Şu günler bagtyýar çagalar wagtlaryny bilim ojaklarynyň dynç alyş meýdançalarynda, Gökderedäki çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde, şeýle-de, gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň seýilgählerinde şatlyk-şagalaňda geçirýärler. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe beden taýdan sagdyn, ruhubelent nesli kemala getirmek döwletimiziň esasy wezipeleriniň biridir. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramagynda «Aşgabat» seýilgähinde çagalaryň arasynda şahsy arassaçylyk, sagdyn durmuş ýörelgeleri barada söhbetdeşlikler guralýar. Şeýle-de, çagalar ýapyk toplumlarda «kim çalasyn?», «bir aýakda towusmak», «haltada bökmek», «ýüpde bökmek» bäsleşiklerinde we küşt, düzzüm ýaly oýunlarda öz ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarýarlar. Goý, il-günüň bagtly durmuşy, çagalaryň eşretli gelejegi ugrunda irginsiz alada edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri mydama rowaçlyklara besle

Türkmeniň gadymy sungaty

Mälim bolşy ýaly, gadymy döwürlerden bäri türkmen milli göreşi toýlaryň bezegi hasaplanypdyr. Uly-uly toýlara alysdan we ýakyndan pälwanlar çagyrylypdyr. Türkmen halkynyň köküni asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan milli göreşi halkyň durmuşynda biçak uly ähmiýete eýe bolupdyr. Muňa edebi mirasymyza ser salanymyzda hem göz ýetirýäris. Ençeme asyrlaryň dowamynda dilden-dile geçip gelýän «Görogly» şadessanyny okanymyzda, Göroglynyň, Bezirgeniň, gelin-gyzlaryň arasynda Harmandäliniň, Aýsoltanyň keşpleri arkaly halkymyzyň durmuşynda göreşiň nähili orna eýe bolýandygyny, pälwanlara nähili hormat-sarpanyň goýlandygyny görýäris. Türkmen milli göreşine taryhyň ähli döwürlerinde aýratyn ähmiýet berlipdir. Şu sebäpli hem, göreş tutýan pälwanlara il içinde uly hormat goýlupdyr.

Halypa pälwan

Geçen asyryň 70 – 80-nji ýyllarynda ýokary derejede çykyş eden grek-rim göreşiniň ussatlary Gennadiý Nazarowyň, Boris Kramorenkonyň, Ramis Kagramanowyň, Aleksandr Litwinowyň atlary tanyş bolsa gerek. Çykyş eden döwürleri diňe bir ýerli bäsleşiklerde däl, eýsem-de, halkara ýaryşlarynda hem ussatlyklaryny görkezen bu pälwanlar ýurdumyzyň göreş mekdebiniň öň hatarlardadygyny ýyllarboýy görkezmegi başarypdylar. Biz hem şeýle halypalaryň biri, öz döwründe ýurdumyzyň birnäçe gezek ýeňijisi, öňki soýuzyň çäginde geçirilen halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlara mynasyp bolan Aleksandr Litwinow bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. — Tüweleme, göreş bilen bagly hünär ýoluňyz ýarym asyra dagy uzaberipdir.

Üstünliklerimiziň açary

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Serdar etrap geňeşi etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi we etrap hassahanasy bilen bilelikde ýaş türgenleriň arasynda wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Sporty hemra edinip, sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerýän ýaş nesiller ýaramaz endiklerden daşda durýarlar. Sport bilen meşgullanmak, bu babatda tebigy ukyp-başarjaňlygyňy ýüze çykarmak, kämilleşmek üçin ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen giň mümkinçilikler döredilen. Ine, şular dogrusynda duşuşykda çykyş edenler buýsanç bilen gürrüň etdiler.

Küşt meseleleri

Bölümi Türkmenistanyň milli oýunlarynyň merkeziniň baş tälimçisi B.Atabaýew alyp barýar. 19-njy mesele