HABARLAR

Sport kluby hakynda Birkysmy düzgünnama

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň 2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda çykaran 137-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanyldy I bap. Umumy düzgünler

Milli göreş – halkymyzyň buýsanjy

Bu gün Watanymyzda gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan milli däpleriň we dessurlaryň täzeden dikeldilmegine, türkmen halkynyň medeni mirasynyň dabaralanmagyna, milli sport görnüşleriniň ähmiýetine uly üns berilýär. Türkmen milli göreşi hem halkymyzyň milli mirasynyň bir bölegidir. Şol sebäpden hem, biz şu ýazgymyzda toýlarymyzyň bezegi bolan türkmen milli göreşiniň ähmiýetinden söz açmagy makul bildik. Türkmen milli göreşi bilen meşgullanýan pälwanlar alyş, kuraş, guşakly göreş, şeýle-de başa-baş tutluşyklaryň beýleki görnüşleri boýunça tutluşmaga-da ökde hasaplanýar. Aslynda bu göreş ynsanyň saglygyny, gözelligini, kanagatlylygyny, güýjüni, eserdeňligini, ünslüligini we maksadaokgunlylygyny ösdürýär.

Spartakiada dowam edýär

Sişenbe güni «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasyndaky futzal bäsleşigi tamamlandy. Ýaryşa ýokary okuw mekdepleriň toparlarynyň ýigrimisi gatnaşdy. Toparçalaryň biriniň duşuşyklary Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda, beýlekisiniň oýunlary bolsa Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda ýaýbaňlandyryldy. Her toparçadan iki topar ýaryşyň ýarym finalynda çykyş etmäge hukuk gazandy.

halkara ýaryşlarynda

Şu günler türkmenistanly türgenler abraýly halkara ýaryşlardaky çykyşlaryny dowam etdirýärler. Golaýda olimpiýa ýollanmasyny gazanmak üçin zerur utuklary toplamaga mümkinçilik berýän Portugaliýanyň Gran-Pri ýaryşynda çykyş eden türkmenistanly dzýudoçylar şu gün Fransiýanyň paýtagty Parižde badalga beriljek «Uly Tuwalga» ýaryşyna gatnaşarlar. Bu ýaryşda ildeşlerimiz Aýbek Ömirow bilen Hakberdi Jumaýewiň 60 kilograma çenli agram derejesinde, Serdar Rahymowyň hem-de Hekim Agamämmedowyň 66 kg-de, Parahat Nazarowyň 73 kg-de, Şatlyk Seýitmyradowyň bolsa 87 kg agramda olimpiýa utuklary ugrunda göreş alyp barmagyna garaşylýar. Aksoltan Hojageldiýewa bilen Kurbanaý Kurbanowa 48 kg-de göreş düşekçesine çykar. 57 kg-de Maýsa Pardaýewa göreşse, 63 kg-de Zülhumar Daşkinowa ussatlygyny görkezer. Bularyň ählisi hem Halkara Dzýudo federasiýasynyň reýtinginden orunlaryny tapan ussatlardyr.

Taryhda şu gün

Bu Oýunlara 37 döwlete wekilçilik eden türgenleriň 1123-siniň (892 erkek, 231 zenan) gatnaşandygyny bellemek gerek. 4 –15-nji fewral aralygynda geçirilen gyşky Oýunlarda sportuň 10 görnüşi (biatlon, bobsleý, dag lyžasy, konkili we sanili sport, lyžada typmak, ikileme, tramplinden lyžada bökmek, figuralaýyn typmak, hokkeý) boýunça medal sanawynyň 37-si ugrunda bäsleşikler geçirildi. Türgenleri şowly çykyş eden öňki soýuzyň ýygyndy topary medal sanawynda öňdäki orny eýeledi (13 altyn, 6 kümüş, 8 bürünç).

Taekwondo – terbiýe mekdebi

Taekwondo dünýäde meşhur gadymy koreý söweş sungatydyr. Bu söweş sungatynyň Ýer ýüzündäki muşdaklarynyň sany 50 milliondan geçýär. Koreýanyň ussatlarynyň türgenleşikleriň gadymy usullaryny we tärlerini häzirki zaman sportunyň meýilleri bilen utgaşdyrmaklary bu görnüşiň meşhurlygynyň esasy sebäbi bolup durýar. Adamda fiziki, psihiki, ruhy hem-de ahlak başlangyçlarynyň sazlaşygyny gazanmak taekwondony öwrenmegiň we türgenleşikleriň esasy maksadydyr. Irki döwürlerden bäri bu maksat musul, mue hem-de do ýörelgelerinde kesgitlenýär.

Futzal bäsleşigi

Ýakynda Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda Balkan welaýatynyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerinden düzülen toparlaryň arasynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli futzal boýunça ýaryş geçirildi. Ýokary guramaçylykly we çekeleşikli geçen ýaryşda TIIM-niň Balkan welaýat polisiýa müdirliginiň «Galkan», TMHM-niň Balkan welaýat milli howpsuzlyk müdirliginiň topary, Balkan welaýat adalat bölüminiň «Adalat» toparlary degişlilikde öňdäki orunlary eýelediler. Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän toparlara Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Rowaç menziller bagta rowana

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde “tegelek” stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan guralan söhbetdeşlik “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçýän ýylyň çärelerine baý öwüşgin çaýdy. Söhbetdeşlige ýygnananlaryň esasy gürrüňi 21-nji ýanwarda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň taryhy ähmiýeti dogrusynda boldy. Watanymyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň barha dabaralanýandygyny aýdyp, halk häkimiýetliliginiň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginiň muňa aýdyň şaýatlyk edýändigini “tegelek” stoluň başyndaky söhbetdeşlige gatnaşanlar bellediler.

Spartakiadanyň çägindäki ýaryş

Änew şäherindäki sport mekdebinde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çägindäki küşt ýaryşynyň Ahal welaýat tapgyry geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi, welaýatyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi hem-de welaýat Baş bilim müdirligi bilelikde gurady. Spartakiadanyň çägindäki nobatdaky ýaryşa onuň etraplarda geçirilen tapgyrlarynda ýeňiji bolan okuwçy oglan-gyzlar gatnaşdy. Olar öz alarynda gyzykly duşuşyklary geçirdiler. Netijede okuwçy oglanlaryň arasynda Bäherden etrabynyň topary birinji, Gökdepe etrabynyň topary ikinji, Ak bugdaý etrabynyň topary üçünji orunlary, gyzlaryň arasynda Bäherden etrabynyň topary birinji, Babadaýhan etrabynyň topary ikinji, Kaka etrabynyň topary üçünji orunlary eýeläp, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň hormat hatlaryna we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýadygärlik sowgatlaryna mynasyp boldular.

«Na­po­li­den» soň «Ro­ma­ny» hem ýa­ryş­dan çy­kar­dy

Ita­li­ýa­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da çär­ýek fi­nal­da «In­ter» öz meý­dan­ça­syn­da «Ata­lan­ta­ny» Dar­mia­nyň (57) ýe­ke-täk go­ly bi­len 1-0 ýeň­di. «Fio­ren­ti­na» hem öz meý­dan­ça­syn­da «To­ri­no­ny» Ýo­wiç (65) we Ko­ne­niň (90) gol­la­ry esa­syn­da 2-1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. «Se­rie A»-da 20 oýun­da ýe­ňiş ga­za­nyp gör­me­dik «Kre­mo­ne­se» to­pa­ry «Na­po­li­den» soň «Ro­ma­ny» hem ýa­ryş­dan çy­kar­dy. Myh­man­çy­lyk­da «Ro­ma» bi­len du­şu­şan «Kre­mo­ne­se» to­pa­ry­nyň gol­la­ry­ny Si­ri­el Des­sers (28 p) bi­len Ze­ki Çe­lik (49 ö.d.) ge­çir­di. Be­lot­ti­niň 90+4-nji mi­nut­da­ky go­ly rim­li­le­re ýe­ňiş üçin ýe­ter­lik bol­ma­dy. «Kre­mo­ne­se» to­pa­ry soň­ky 18 ýyl­da ku­bok ýa­ry­şyn­da ýa­rym fi­na­la çy­kan il­kin­ji to­par bol­dy. 4-5-nji hem-de 25-26-njy ap­rel­de oý­nal­jak ýa­rym fi­nal du­şu­şyk­la­ryn­da «Kre­mo­ne­se» «Fio­ren­ti­na» bi­len, «In­ter» bol­sa «Ýu­wen­tus» ýa-da «La­sio» bi­len du­şu­şar.