Bitaraplyk toýun toýlaýar halkym

9 Dekabr 2022
461

«Bitaraplyk!» diýmek parahat döwrüm,
Tarapdary – nurun paýlar çar ýana.
Uzaldyp dostlugyň bagtyýar ömrün,
Uzadar gollaryn okap, gurýana –
Ýardam bolar ösüşlere barýana.

Ýüreginde mydam raýdaşlyk bagty,
Ynsanperwer ýollary bar mähriban.
Türkmen ýörelgesi ýagtydan-ýagty,
Ak bagt berip Arkadagym Gahryman –
Arkadagly Serdarymyň mähri bar.

Oguljemal ÇARYÝEWA,
Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri.