Türkmenistanyň Kanuny

13 Iýul 2023

135

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmeli:

Beýleki kanunlar