Türkmenistanyň Kanuny

30 Noýabr 2022

64

«Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda

I. 2010-njy ýylyň 25-nji sentýabryndaky «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 58-nji madda; 2011 ý., № 4, 78-nji madda; 2012 ý., № 1, 44-nji madda, № 4, 113-nji madda; 2014 ý., № 2, 80-nji madda, № 4, 146-njy madda; 2015 ý., № 2, 64-nji madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda; 2017 ý., № 1, 31-nji madda, № 3, 110-njy madda; 2018 ý., № 2, 36-njy madda; 2019 ý., № 1, 10-njy madda; 2020 ý., № 1, 10-njy madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda) 19-njy maddasynyň birinji böleginiň 2-nji bendinden soň şu mazmunly bendi goşmaly: