Türkmenistanyň Kanuny

28 Iýul 2022

72

«Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda

I. 2014-nji ýylyň 16-njy awgustyndaky «Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 3, 102-nji madda; 2018 ý., № 4, 92-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy madda; 2022 ý., № 1-2, 20-nji madda) 7-nji maddasynyň ikinji böleginde «serişdeleri bilen» diýen sözlerden soň «olaryň ýokarda durýan edaralary,» diýen sözleri goşmaly.