Türkmenistanyň Kanuny

23 Noýabr 2021

18

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek we güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmeli we güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

Beýleki kanunlar