"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Sport barada aýdylanlar

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022 Yzy­gi­der­li fi­zi­ki he­re­ket­siz­lik ýa­ly ada­my ys­gyn­syz we gow­şad­ýan zat ýok­dur. Ýa­şa­ýyş he­re­ket­li­li­gi ta­lap ed­ýär.

Okuwçy. Türgen. Çempion

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022 Aşgabat şäherindäki 32-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy Mohaddes Abbasowa sportuň ýaý atmak görnüşi bilen meşgullanyp, deň-duşlaryndan öňe saýlandy. Soňra ol şäherdir ýurt derejesindäki ýaryşlarda bäsdeşlerinden saýlanmagy maksat edindi. Elbetde, sporty hemra edinen her bir türgeniň erjelligi, tutanýerliligi hemmelere düşnüklidir. Bu ýerde hem Mohaddes ýaý atmak boýunça ençeme gezek Türkmenistanyň çempiony bolan doganlary Köwsar bilen Maedeniň göreldesine eýerip, milli birinjiliklerde medal yzyna medal gazanyp başlady.

Dubaýda VI fitnes marafon geçirilýär

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022 Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň wi­se pre­zi­den­ti, Prem­ýer-mi­nist­ri, Du­ba­ýyň hä­ki­mi Mu­ham­med bin Ra­şid Al-Mak­tu­myň baş­lan­gy­jy bi­len ýo­la goý­lan VI fit­nes ma­ra­fo­ny­na 29-njy oktýabr­da ba­da­lga be­ril­di.

«Sport diňe bir durmuşymda däl, alyp barýan gepleşigimde hem öz ornuny tapdy...»

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022 Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da ýaş­la­ryň ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny açyp gör­kez­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Bu müm­kin­çi­lik­ler­den peý­da­lan­ýan ýaş­lar dür­li ugur­lar­da öz ze­hin­le­ri­ni açyp gör­kez­ýär­ler. Şeý­le ýaş­la­ryň bi­ri hem «Al­tyn Asyr: Türk­me­nis­tan» te­le­ýaý­ly­myn­da ýaý­ly­ma goý­be­ril­ýän «Ze­hin­li ýaş­lar» gep­le­şi­gi­niň alyp­ba­ry­jy­sy, Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty­nyň Teatr sun­ga­ty fa­kul­te­ti­niň Akt­ýor­çy­lyk sun­ga­ty hü­nä­ri­niň 4-nji ýyl ta­ly­by Ýu­nus Al­la­na­za­row. Ýu­nus öz yh­la­sy we zehi­ni bi­len deň-duş­la­ryn­dan saý­la­nyp, özü­ni yk­rar et­dir­me­giň höt­de­sin­den gel­di. «Ze­hin­li ýaş­lar» gep­le­şi­gi­niň üs­ti bi­len di­ňe bir hü­när­men­le­riň ze­hi­ni­ni däl, eý­sem, öz ze­hi­ni­ni hem açyp ba­şar­ýar. Mu­ňa ze­hin bäs­le­şi­gi­niň to­ma­şa­çy­la­ry şa­ýat bol­sa ge­rek. Biz hem Ýu­nus bi­len söh­bet­deş bo­lup, onuň ba­şar­nyk­la­ry dog­ru­syn­da gi­ňiş­le­ýin gür­rüň­le­ri oky­jy­la­ryň dyk­ga­ty­na ýe­tir­ýä­ris.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetini döretmek hakynda» Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi işini bes edip, onuň binýadynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti döredildi. Şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary esasynda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hakynda Düzgünnama hem-de onuň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklandy.

Türkmen alabaýynyň baýramy

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Ata Wa­ta­ny­my­zyň äh­li pu­dak­la­ryn­da saz­la­şyk­ly ösüş ga­za­nyl­ma­gyn­da dö­re­dil­ýän giň müm­kin­çi­lik­ler bi­len bir ha­tar­da türk­men hal­ky­nyň ga­dym­dan gel­ýän, göz­ba­şy­ny müň­ýyl­lyk­lar­dan alyp gaýd­ýan, umu­ma­dam­zat gym­mat­lyk­la­ry­na öw­rü­len mu­kad­des­lik­le­ri­miz has-da şöh­rat­lan­dy­ryl­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» diý­lip yg­lan edi­len ýyl­da ata Wa­ta­ny­myz­da giň­den bel­le­nil­ýän Türk­men ala­ba­ýy­nyň baý­ra­my giň ge­rim bilen bel­le­ni­lip ge­çil­di.

Milli gymmatlygyň şanyna toý tutuldy

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Türk­men hal­ky tu­tuş ta­ry­hy­nyň do­wa­myn­da ala­baý­la­ra maş­ga­la­sy­nyň bir ag­za­sy ýa­ly ga­rap­dyr. Mun­dan baş­ga-da, ola­ryň hä­zir­ki gün­le­re çen­li hem öý­le­riň we sü­rü­le­riň ynam­dar sak­çy­la­ry, aw­çy­la­ryň kö­mek­çi­le­ri bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­le­mek ge­rek. Bu ba­ra­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz «Türk­men ala­ba­ýy» at­ly ki­ta­byn­da «Ata-ba­ba­la­ry­myz be­de­win­de my­ra­dy­ny, mil­li seç­gi­çi­li­giň aja­ýyp nus­ga­sy bo­lan ala­baý­la­ry­myz­da bol­sa bag­ty­ny gö­rüp­dir­ler» di­ýip bel­läp geç­ýär.

Lukmanyň maslahaty

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý ediň!

Goýny melhem Watanym

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Türk­me­nis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri» at­ly yl­my-en­sik­lo­pe­dik ki­ta­by­nyň XIV jil­di­niň çap edil­me­gi halk luk­man­çy­ly­gy­nyň we fi­to­te­ra­pi­ýa­nyň köp­çü­lik­le­ýin öw­re­nil­me­gi üçin ýe­ne bir ädim bol­dy.

«1000 söz» atly döredijilik bäsleşigi

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guran «1000 söz» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi.

Duşuşyk ýeri Aşgabat

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII Halkara maslahaty hem-de sergi üstünlikli tamamlandy.

Türkmenistanly fotosuratçylar döredijilik duşuşygynda

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Ko­kant şä­he­ri­niň 2022-nji ýyl­da «Tür­ki dün­ýä­niň ja­han­keş­de­lik paý­tag­ty» diý­lip yg­lan edil­me­gi­niň çäk­le­rin­de «Ko­kant tür­ki fo­to­su­rat­çy­la­ryň ob­ýek­ti­win­de» di­ýen at bi­len tür­ki döw­let­ler­den we syn­çy döw­let­ler­den fo­to­su­rat­çy­la­ryň ta­nyş­lyk sy­ýa­ha­ty ge­çi­ril­di. Şä­he­riň «Tür­ki dün­ýä­niň ja­han­keş­de­lik paý­tag­ty» diý­lip yg­lan edil­me­gi bi­len bag­ly gu­ral­ma­gy me­ýil­leş­di­ri­len çä­re­le­riň ha­ta­ryn­da bu dö­re­di­ji­lik fo­ru­my uly or­na eýe. Ol tür­ki döw­let­ler­den hem-de syn­çy döw­let­ler­den bo­lan fo­to­su­rat­çy­la­ryň Kokandyň ta­ry­hy ýa­dy­gär­lik­le­ri­ni, şu gün­ki gö­zel kün­jek­le­ri­ni fo­to­şe­kil­le­riň üs­ti bi­len wa­gyz et­mek mak­sa­dyn­dan ugur al­ýar.

Türkmen göreşi

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Müň­ýyl­lyk­la­ryň jüm­mü­şin­den göz­baş al­ýan türk­men gö­re­şi ede­bi mi­ra­sy­my­zyň dür­dä­ne eser­le­ri­niň süň­ňü­ne si­ňip, öz be­ýa­ny­ny ta­pyp­dyr. Türk­men hal­ky­nyň geç­mi­şin­den, kö­kü­ni asyr­la­ryň jüm­mü­şin­den alyp gaýd­ýan mil­li gö­re­şi­miz bi­çak uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lup­dyr. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ne biz ede­bi mi­ras­y­my­za ser sa­la­ny­myz­da hem göz ýe­tir­ýä­ris. Hal­ky­my­zyň geç­mi­şin­de en­çe asyr­la­ryň do­wa­myn­da dil­den-di­le ge­çip, bi­ziň gün­le­ri­mi­ze gelip ýe­ten, türk­men hal­ky­nyň geç­mi­şi­ni, edim-gy­ly­my­ny şöh­le­len­dir­ýän «Gö­rog­ly» şa­des­sa­ny­ny oka­ny­myz­da gö­re­şiň nä­hi­li äh­mi­ýe­te eýe bo­lan­dy­gy­ny, hal­ky­my­zyň päl­wan­la­ra nä­hi­li hor­mat-sar­pa goýan­ly­gy­ny aý­dyň gör­ýä­ris.Türk­men mil­li gö­re­şi ta­ry­hyň äh­li dö­wür­le­rin­de halk köp­çü­li­gi ta­ra­pyn­dan söý­lüp­dir. Hut şu se­bäp­li hem gö­reş tut­ýan ady­gan päl­wan­la­ra il için­de uly hor­mat goý­lup­dyr.

BMG-e bagyşlanan baýramçylyk

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Türkmenistan halkara derejesinde Birleşen Milletler Guramasy bilen köptaraply hyzmatdaşlyk alyp barýar. Bu hyzmatdaşlygyň geçen 30 ýylynda BMG bilen bilelikde uly göwrümli, möhüm ähmiýetli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Ata Watanymyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji, 75-nji we 77-nji mejlisleriniň wise-başlyklygyna saýlanyp, özüniň dünýä ähmiýetli oňyn ýörelgelerini öňe sürdi we ol başlangyçlar halkara derejesinde giň goldawa eýe boldy.

«Daşkent» seýilgähi

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Paý­tag­ty­my­zyň Mag­tym­gu­ly şa­ýo­lu­nyň ug­run­da gur­lan «Daş­kent» se­ýil­gä­hi türk­men we öz­bek halk­la­ry­nyň dost­lu­gy­nyň, ag­zy­bir­li­gi­niň, me­de­ni taý­dan ýa­kyn­ly­gy­nyň öz­bo­luş­ly ny­şa­ny­dyr. 30 müň ine­dör­dül met­re uza­ýan gi­ňiş­lik­de öz­bek paý­tag­ty­nyň gö­zel kün­jek­le­ri­ni «Aş­ga­bat­da jem­le­ýän» des­ga­la­ryň 20-den gow­ra­gy bar. Ola­ryň daş-tö­we­re­gi gür bag­ly­ga bü­re­lip­dir. Se­ýil­gä­hiň gi­rel­ge­sin­de «Ez­gu­lik» bi­na­sy myh­man­la­ra gu­jak aç­ýar. Dost­luk­ly ýurt­da bu bi­na ýag­şy we asyl­ly iş­le­riň ny­şa­ny hök­mün­de ga­ra­lyp, ol Ga­raş­syz­lyk meý­dan­ça­sy­nyň gi­rel­ge­si­ni be­ze­ýär.

Fudokan karate. Ýewropanyň açyk birinjiliginde türkmen türgenleri 14 medal gazandylar

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Türk­me­nis­tan­ly tür­gen­ler Ita­li­ýa­nyň Rim şä­he­rin­de ge­çi­ri­len fu­do­kan ka­ra­te bo­ýun­ça Ýew­ro­pa­nyň açyk çem­pio­na­tyn­da je­mi 14 medal (2 al­tyn, 5 kü­müş we 7 bü­rünç) gazandylar. Ýa­ry­şa dün­ýä­niň 30 ýur­dun­dan 1000-e go­laý tür­gen gat­naş­dy.

Görk agyzdan

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Ka­da­ly iý­mit­len­mek – ada­myň sag­ly­gy üçin mö­hüm­dir. Ka­bul edil­ýän iý­mit­le­riň ýe­ter­lik de­re­je­de öz­leş­di­ril­me­gi üçin ola­ryň ka­da­ly ýag­daý­da taý­ýar­la­nyl­ma­gy ze­rur­dyr. Çün­ki şeý­le iý­mit­le­re iý­mit­le­niş sy­na­la­ryn­da iý­mit bi­şi­riş şi­re­le­ri has oňat tä­sir ed­ýär­ler.

Hepdäniň günleriniň reňkleri

«7/24. tm», № 44 (127), 31.10. 2022 Ýer ýüzünde her bir zadyň öz aýratynlygy, beýlekilerden tapawutly taraplary bar. Bu reňkler babatda hem şeýledir. Hepdäniň her gününiň öz reňkleri bar diýsek, elbetde, täsin eşidiler. Ýöne bu, hakykatdanam, şeýle. Geliň, reňkler boýunça hepdäniň günlerine syýahat edeliň!

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti döredildi

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022  Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

Türkmen-özbek dostlugy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 20-21-nji oktýabrda Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrdy. Geçirilen gepleşiklerde iki ýurduň döwlet Baştutanlary söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda, parlamentara gatnaşyklarda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklap, köpasyrlyk dostluga we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýan hyzmatdaşlygyň iki doganlyk halkyň bähbidine has-da üstünlikli ösdüriljekdigine pugta ynam bildirdiler.