"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

«Köňüldäki söhbetler» kyssalar toplumy

«7/24.tm», №34 (65), 23.08.2021. Münbere çenli basgançaklar bar

Sport žurnalistikasy

«7/24.tm», №34 (65), 23.08.2021.  (Başlangyjy geçen sanlarymyzda)

Goşgularynda ýaşaýan gyz

«7/24.tm», №34 (65), 23.08.2021. Uniwersitetdäki diplom işim häzirki zaman ýaş şahyrlarynyň döredijiligindäki çeperçilik gözlegleri bilen baglydy. Işi goraýarkam, ýolbaşçym, professor Gurbandurdy Geldiýewiň aýdan sözleri gulagymda galypdyr: «Häzirki ýaş şahyrlar özlerinden öňki nesilleriň ilkinji ädimlerine garanyňda has güýçli ýazýarlar». Edebiýat meýdanynda hem galamyny ussatlyk bilen işledip bilýän halypanyň bu sözlerini diňlemek hemä çäksiz ýakymlydy, hem uly jogapkärçilik ýükleýärdi...

Goşgular toplumy: Ýollarymy ýollaryna baglanym!

«7/24.tm», №34 (65), 23.08.2021. Bagbanym

Şypaly düýe çaly

«7/24.tm», №34 (65), 23.08.2021. Atababalarymyz gadym wagtdan bäri maldarçylygy, şol sanda düýedarçylygy hem ýaşaýyş hajatlaryny üpjün edýän hünär hasaplapdyrlar.

Tebigata söýgi — durmuşa söýgi

«7/24.tm», №34 (65), 23.08.2021. Ekologiýa daşky gurşaw bilen baglanyşykly ylym diýilýär. Ýöne oňa «Durmuş hakdaky ylym» diýesiň gelýär. Sebäbi ekologiýanyň goraglylygy — durmuşymyzyň goraglylygy. Hut şonuň üçinem bu babatda dünýä ýüzünde ulyuly işler alnyp barylýar, ägirt uly taslamalar amala aşyrylýar. Bu babatda ekologiýanyň eýerýän 4 sany esasy kanunyna nazar aýlamak hem ýeterlikdir. Ine, olar:

Dost-dogany birleşdirdi Awaza

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Ýokary ruhubelentlik we uly buýsanç bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özünde jemleýän taryhy wakalar göwnüňi göterip, kalbyňy şatlyga besleýär. Sebäbi olar röwşen geljege bedew bady bilen ynamly barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň deňi-taýy bolmadyk ösüşlerini, ägirt uly döredijilik kuwwatyny äleme buşlaýar. 

Ýaşlar we sport

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021.  Sport ynsan durmuşynda möhüm orna mynasypdyr. Gahryman Arkadagymyz bedenterbiýäni we sporty diňe bir Türkmenistanyň çäklerinde däl, eýsem halkara derejesinde hem ýokary derejede ösdürilmegine gönükdirilen taryhy işleri amala aşyrýar. Netijede, eziz Diýarymyz sportuň ösen mekanyna öwrülip, «Türkmenistan — sport ýurdy» diýlip atlandyrylýar. Sport ulgamynda we beýleki ähli ulgamlarda gazanylýan üstünlikleriň owazasy dünýä dolýar. Polina Gurýewanyň Tokio Olimpiadasynda gazanan üstünliginiň mysalynda hem türkmen sportunyň bütin dünýäde dabaralanýandygyna göz ýetirmek bolýar. Sebäbi milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen çagalaryň we ýaşlaryň köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş we sport hereketine işjeň gatnaşmagy netijesinde olaryň halkara bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş etmegine ýardam edilýär. Bu bolsa berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öňe sürülýän wezipeleriň möhüm bölegi bolup durýar. Şonuň üçinem, bagtyýar we ruhubelent ýaşlar hormatly Prezidentimiziň şahsy görelgesine eýerip, sagdyn durmuş ýörelgesini özlerine hemra edinýärler.

Bilimli nesil – kuwwatly Watan

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. mekdep bazary

hatly bukjalar habar berýär

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Okyjylarymyzy türkmenistanyň magtymguly adyndaky ýaşlar  guramasynda watansöýüji we ruhubelent ýaşlary kemala gerimek makasdy bilen alnyp barylýan bilen tanyşdyrýarys.

Messi «Barselona» bilen hoşlaşdy

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Çaga wagtymyz diňlän ertekilerimizde bir ýerden akylly garyp çykyp, ýene bir ýerde batyr körpe ogul häzir bolup, durmuşyň ähli meselelerini çöp döwlen ýaly edýärdi. Ýa bolmasa, döwüň çüýşedäki janyny alyp, mazlumlary halas edýän edermen ýigit uka gideňsoň düýşüňe girer. Özem sen onuň ornundasyň. Çünki her kim özüňi halas edýäniň ornunda görýär. Dädem Gorkudyň boýlan boýlaryndaky Däli Domrul ýaly öňüňden çykany ýykyp-ýumrup, ony onda, muny munda goýup ýörensiň. Şonda ukudan oýarsalar gynanarsyň. Çünki sen kimdir birini halas edip ýördüň ahyryn...

Messiniň hoşlaşyk sözi

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Salam. Dogrymy aýtsam, näme diýjegimem bilemok. Soňky günler köp pikirlendim, näme diýjegim hakda kän oýlandym. Indem, dogrusy, pikirlenibem bilemok. Tutuş ömrüm bärde geçdi, indem şunça ýyldan soň, maňa ýaman agyr degýär. Men muňa taýýar däl. Dogrusyny aýtsam, geçen ýyl býurofaks we hemme zat bilen, näme diýesimiň gelýändigini bilýärdimem, ynanýardymam. Ýöne bu ýyl ... bu ýyl beýle däl.

Messiniň terk eden sahnasyny Fati eýelärmi?

Janköýerler bu sowalyň jogabyny almak üçin kän wagtgaraşmaly bolmasalar gerek. «7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021.

Sportuň 7 peýdasy

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Sport bilen meşgullanmak nerw dartgynlylygyny azaldýar. Çünki fiziki maşklar aladalardan, şowsuzlyklardan ünsüňi sowýar.

Ýarym aýlaw hakynda hakykat

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Elektron žurnalymyzyň sahypalarynda yzygiderli çykyş edýän sport bilermeni Hajymyrat Söýünow «Sowal-jogap» atly mowzuk bilen taýýarlaýan bölümimizde janköýerleri gyzyklandyrýan sowallara jogap berýär. Ol bu gün jerime meýdançasynyň daşyndaky ýarym aýlaw şekilli çyzygyň döreýiş taryhyny gürrüň berer.

«Ömür merdiwany» kyssalar toplumyndan

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Pyhy mugallym

Tagangül özüni gözleýär

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. «Kümüş Aýa münýän men,Gyzyl Güne çykýan men.Şu kiçijek dünýädeUly jepa çekýän men»

Döredijilik dünýäsi

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Köňül meýdany deý bossan tapylmaz

Erigmiziň gujagynda saralan, güýzler sende galypdyr

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. DIÝARYM

Her asyryň öz orta asyry bolýar

«7/24.tm», №33 (64), 16.08.2021. Işdä naharyň başynda gelýär, ýöne ol aç wagtyňam hiç ýere gidenok.