"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Türk­men ala­ba­ýy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Asyr­la­ryň jüm­mü­şin­den göz­baş al­ýan ahal­te­ke be­de­wi, türk­men el ha­ly­sy, ala­baý iti ýa­ly mil­li gym­mat­lyk­la­ry­myz türk­me­niň saz­la­şyk, gö­zel­lik, mad­dy we ru­hy gym­mat­lyk­lar ba­ra­da­ky dü­şün­je­le­ri­ni be­ýan et­mek bi­len, hä­zir­ki bag­ty­ýar döw­rü­miz­de has çuň ma­ny-maz­mu­na eýe bol­du­lar, her bir türk­me­niň buý­san­jy­na öw­rül­di­ler. 2017-nji ýyl­da ge­çi­ri­len Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça V Azi­ýa oýun­la­ry­nyň ny­şa­ny hök­mün­de ala­ba­ýyň saý­lan­ma­gy ýö­ne ýer­den däldir.

We­pa­ly­ly­gyň nus­ga­sy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Hä­zir­ki wagtda beý­le­ki to­hum­lar bi­len ga­ryş­man, özü­niň iň ga­dy­my gör­nü­şi­ni sak­lap ga­lan it­le­riň ýe­ke-täk to­hu­my bar. Bu gaý­duw­syz, we­pa­ly, güýç­li, çy­dam­ly, yg­ty­bar­ly, akyl­ly türk­men ala­ba­ýy­dyr.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy ensiklopedik kitabynyň XIV jildi tutuş halkymyza, şol sanda Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärlerine ajaýyp sowgat boldy.

Ylym-bilim — täze ösüşlere badalga

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ählumumy ösüşlere we ylym ulgamynyň gurluşyna, ýurdumyzyň ylymda-bilimde gazanýan ösüşlerine, täze innowasiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak üçin alnyp barylýan işlere aýratyn ähmiýet berilýär.

Halkara forumyň bosagasynda

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 2022-nji ýylyň 26-28-nji oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII Halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler. Çäräni «Türkmengaz», «Türkmennebit» Döwlet konsernleri, GaffneyCline Britain kompaniýasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy «Türkmen Forum» HJ bilen guraýarlar.

«Köpetdag» Ýokary ligada 1000 utuk gazanan 4-nji topar boldy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» futbol toparynyň 14-nji tapgyrda myhmançylykda gazanan ýeňşi toparyň taryhyndaky şanly waka öwrüldi. «Energetik» bilen duşuşykda gazanylan ýeňişden soň, «Köpetdag» Ýokary ligada gazanan utuklarynyň sanyny 1000-e tegeledi. 15-nji tapgyrda bolsa «Merw» bilen deňme-deň oýnan paýtagtymyzyň futbol kluby 2-nji müňlüge gadam goýdy.

Suw aerobikasy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022  SAGALDYŞ-SUW AEROBIKASY

Goşgy hakynda goşgy

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 GOWY ŞAHYRLARY OGURLAÝARLAR

Işewürlere okamak maslahat berilýän kitaplar

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Uorren Baffet, Bill Geýts ýaly üstünlige ýeten adamlaryň esasy endikleriniň biri yzygiderli kitap okamakdyr. Şonuň üçinem, ýaňy işe girişen ýa-da tejribeli işewür bolsaňam, işewürlik hakyndaky kitaplary okamak möhüm hasaplanylýar. Şu ýazgylarymyzda üstünlik gazanmagy başaran adamlaryň tejribesinden söhbet açylýar. Şol kitaplaryň olaryň öz işinde ösüş gazanmagyna mümkinçilik berjekdigine ynam bildirýäris.

Talyplaryň arasyndaky bäsleşikler dowam edýär

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçirilen dabarada «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Uniwersiada badalga berildi. Däbe öwrülen ýaryşlarda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp türgenleri sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşýärler.

Iwan Bunin: «Ga­raň­ky al­le­ýa­lar»

«7/24. tm», № 43 (126), 24.10. 2022 Rus ýa­zy­jy­sy Iwan Bu­niniň eserleri türkmen okyjysyna tanyşdyr. Ýöne onuň döredijiliginde «Ga­raň­ky al­le­ýa­lar» atly hekaýasyna aýratyn orun degişlidir. Şonuň üçin hem şol hekaýany türkmen dilinde okyjylara hödürleýäris.

Hoş habaryň joşguny

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 14-nji oktýabrda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginde Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik işiniň XIV jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara saglygy goraýyş, sport ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.

Sagdyn bedende sagdyn ruh

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 Ýur­du­myz­da luk­man­çy­lyk yl­my­ny ös­dür­mä­ge uly üns be­ril­ýär. Mu­nuň özi luk­man­çy­lyk hyz­mat­la­ry­nyň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­gyň, ýaş hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ma­gyň hem-de ola­ryň hü­när de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­gyň hök­ma­ny şer­ti bo­lup dur­ýar. Hal­ka­ra bi­lim gat­na­şyk­la­ry­nyň iş­jeň­leş­di­ril­me­gi hem hem­me­ta­rap­la­ýyn ösen ýaş nes­li ter­bi­ýe­le­mä­ge hyz­mat ed­ýär. Bu özyg­ty­ýar­ly Türk­me­nis­ta­nyň ösü­şi­niň tä­ze ta­ry­hy döw­rün­de döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ug­ru­dyr.

Sport we ýaşlar syýasaty

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 Lebap welaýat Atçylyk toplumynyň mejlisler zalynda Lebap welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet Maslahaty mynasybetli Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde hoşallyk maslahaty geçirildi. Duşuşyga gatnaşanlar Döwlet Maslahatyndan gelip çykýan wezipeler hakynda pikir alyşdylar we ýetilýän belent sepgitler üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.

Tennisiň muşdaklary Olimpiýa şäherçesinide jemlendiler

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 Aşgabat şäherinde ýerleşýän Olimpiýa şäherçesinde uly tennisiň muşdaklarynyň şatlygyna şatlyk goşan waka boldy.

Dünýä habarlary

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 Şweýsariýanyň «rýöşti» atly milli tagamyny taýýarlamak üçin 1300 kilogram ýeralama gerek boldy. Ululygy 13,7 inedördül metr ölçegli bolan bu tagamy taýýarlan Berndäki aşpezler rekord goýmagy başardylar.

«Ahal» çempionatyň I ýarymyny 1-nji orunda tamamlady

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Aşgabat şäheriniň adybir topary ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyr» bilen deňme-deň oýnady.

Bassyr ikinji gezek çempion boldy

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022 «Formula 1» bäsleşikleriniň şu ýylky çempiony belli boldy. Möwsümiň 18-nji tapgyry Ýaponiýada, geçirilip, şol ýerde guralan tapgyrdan soň, «Red Bull» toparynyň sürüjisi Maks Ferstappen (Niderlandlar) yzly-yzyna 2-nji gezek çempion bolmagy başardy.

Ajaýyp sowgat

«7/24. tm», № 41 (124), 10.10. 2022 Ga­raş­syz­ly­k baýramynyň öňü­sy­ra­syn­da Gahryman Arkadagymyzyň «Türk­me­nis­ta­nyň elekt­roe­ner­ge­ti­ka kuw­wa­ty» at­ly ki­ta­by­nyň çap­dan çyk­ma­gy aja­ýyp sow­gat bol­dy.

Türk­me­nis­tan­yň sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň hünär baýramy

«7/24. tm», № 41 (124), 10.10. 2022 Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini we sporty ýokary derejede ösdürmek boýunça amala aşyrylýan çäreler ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmäge uly itergi berýär.