"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Ykdysady ösüş aýdyň geljegiň kepilidir

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, durmuş ulgamy islendik döwletiň ykdysady hem-de durmuş ösüşiniň ýagdaýyny kesgitleýän görkezijileriň biri bolup, ol, ilkinji nobatda, ähli raýatlarymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda ykrar edilen adam mertebesini, azatlygyny we hukuklaryny goramakda bu ulgama möhüm orun degişlidir. Onuň ýörelgeleri hem-de guralyşy jemgyýetde ykrar edilýän gymmatlyklara baglylykda tapawutlanýar. Şoňa görä-de, türkmen halkyna mahsus bolan ynsanperwerlik häsiýeti häzirki döwürde alnyp barylýan durmuş özgertmeleriniň mazmunynda hem aýdyň beýanyny tapyp, döwletlilik esaslarymyzyň mundan beýläk-de berkemegine itergi berýär.

Türkmenistanda elektrikli jemgyýetçilik ulaglary ilkinji gezek Arkadag şäherinde ulanylyp başlanar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 21-nji dekabrda geçirilen göçme mejlisinde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygynyň orunbasary G.Çaryýew döwlet Baştutanyna Ahal welaýatynyň Arkadag şäherinde ekologik taýdan arassa elektroulaglary ulanmak we olary ýurdumyza getirmek baradaky tabşyrygyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, dünýäniň elektrobuslary, elektromobilleri we olara degişli enjamlary öndürýän kompaniýalarynyň täjirçilik teklipleri, bu ulaglaryň tehniki häsiýetnamalary hem-de olaryň deslapky zerur sany öwrenildi we häzirki wagtda olary satyn almak, ýurdumyza getirmek boýunça işler alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, ähli amatlyklary bolan döwrebap awtotoplumy hem-de elektrik tok beriji beketleri gurmak göz öňünde tutulýar.

Ykdysady rowaçlygyň kepili

Mälim bolşy ýaly, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň şu ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde Döwlet býujetiniň esasy maddalaryny düýpli seljermek we olary döwrüň talaplaryna laýyk getirmek ýaly möhüm wezipeler öňde goýuldy. Şol wezipelerden hem-de Gahryman Arkadagymyzyň gymmatly maslahatlarydyr tekliplerinden ugur alnyp, degişli işleriň ýerine ýetirilmegi, «Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanunyň kabul edilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, milli, pudaklaýyn hem sebitleýin maksatnamalary amala aşyrmak boýunça işleriň maliýe taýdan doly we bökdençsiz üpjün edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Maglumatlar ulgamy kämil ösdürilýän, durmuşyň ähli ugurlaryna çylşyrymly tehnologiýalar ornaşdyrylýan häzirki döwürde dünýäde ösüşiň iň täze hem-de amatly nusgalary gözlenilýär. Bu ugurda ýurdumyz ählumumy ykrar edilen, açyklyga, howpsuzlyga esaslanýan ösüş ýolunyň özboluşly nusgasyny saýlap aldy. Netijede, Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary esasynda, ýurdumyz öz ykdysady strategiýasyny işläp düzýär hem-de milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak arkaly ösdürmegi, onuň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply bolmagyny maksat edinýär. Ýurdumyzyň ösüşiniň maliýe çeşmesi bolan Döwlet býujetini kämilleşdirmek, sanly ykdysadyýete geçmek, innowasion usullary giň gerimd

Täze tehnikalar gelip gowuşýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, suw hojalygy pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar. Ýaponiýanyň «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalarynyň nobatdaky tapgyrynyň ýurdumyza getirilip başlanmagy-da munuň aýdyň mysalydyr. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasynyň arasynda baglaşylan Ylalaşyga laýyklykda, täze taryhy döwürde ýurdumyzyň suw hojalygy pudagy üçin «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryň 200-siniň, şol sanda 167 ekskawatoryň, 33 buldozeriň hem-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň satyn alynmagy bellenildi. Şanly wakalara beslenip, taryhy üstünlikler bilen jemlenilýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şu ajaýyp günlerinde ýurdumyza gelip gowşan ekskawatorlar ýokary amatlyklara eýedir. Döwrebap enjamlar oturdylan täze ekskawatorlar sowadyş we ýyladyş ulgamlary, şeýle-de ýörite monitor arkaly dolandyrylýandygy bilen tapawutlanýar. Ekskawatoryň kuwwatlylygy 168 at güýjüne deň bolup, iş öndürijiligi sagatda, ortaça, 109 kub metre barabardyr.

Milli ykdysadyýetde durnukly görkezijiler üpjün edilýär

Geçen on bir aýyň jemleri muňa aýdyň mysaldyr Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 16-njy dekabrda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýerleriň, welaýatlaryň häkimleriniň hem-de Aşgabat şäheriniň häkiminiň hasabatlary diňlenildi. Şeýle-de gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri girizildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisi

21-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan desgalaryň taslamalaryna garaldy. Gün tertibine Ahal welaýatynyň täze merkeziniň gurluşygy bilen bagly ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişiniň barşy baradaky meseleler girizildi, aýry-aýry ýolbaşçylaryň hasabatlary diňlenildi. Şeýle hem bu taslamany durmuşa geçirmek boýunça öňde duran wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyz mejlis başlamazdan ozal, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäklerinde alnyp barylýan işler, medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň çyzgylary, şekil taslamalary bilen tanyşdy.

Milli ykdysadyýetiň aýdyň menzilleri

Türkmenistanyň PrezidentiSerdar Berdimuhamedow: — Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, raýatlarymyzyň durmuş goraglylygyny, iş üpjünçiligini we ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmaga, adam maýasyny ösdürmäge gönükdirilen täze, has belent wezipeleri durmuşa geçirýäris.

Umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar

Islendik jemgyýetde, döwletde ykdysady, söwda-haryt gatnaşyklarynyň esasy orunda durýandygy hemmämize düşnüklidir. Barha globallaşýan zamanamyza bolsa ulag-logistika düzümleriniň yzygiderli ösmegi, şunuň bilen baglylykda, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň giňeldilmegi juda mahsusdyr. Muňa dünýä ösüşiniň depginleri bilen hem baha bermek bolar. Umumadamzat ähmiýetli ösüşleriň, halklaryň bagtyýar hem abadan ýaşaýşynyň nähili wajypdygyny sanlyja gün mundan ozal bolan möhüm waka bilen häsiýetlendirmek bolar. Baky Bitaraplyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri bilen duşuşygynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow soňky ýyllarda ýüze çykan ykdysady çylşyrymlylyklaryň aradan aýrylýandygyny, indi söwda-haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak üçin ähli tagallalaryň edilmelidigini nygtady. Ýurtlaryň ulag-logistika düzüminiň durnuklaşmagy hem-de giňeldilmegi, bilelikdäki innowasion taslamalaryň amala aşyrylmagy, sebit hem-de yklym derejesinde haryt dolanyşygynyň artdyrylmagy — bularyň ählisi halklaryň abadan hem bolelin ýaşamagyny, umumadamzat ösüşini şertlendirýär.

Okgunly ösüş bilen

Berkarar Watanymyz Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Täze, 2023-nji ýyla ösüşiň belent basgançaklary bilen gadam goýýar. Ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça okgunly ösüş depgininiň üpjün edilýändigi barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 11 aýynyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde hem aýdyldy. Bedew batly ösüşler ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa ulgamynda hem aýdyň görünýär. Aýdylyşy ýaly, ýylyň 11 aýynda toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 115,1, ulaglaryň dürli görnüşleri bilen ýük daşamagyň meýilnamasy bolsa 112,2 göterim berjaý edildi.

Bol hasylyň düýbi tutulýar

Gyş pasly dowam edýän hem bolsa ene ýere hyzmat edip, ondan bereketli hasyly öndürýän gaýratly adamlaryň iş-aladalary kemelmeýär. Olar häzirki günlerde ekinlerden boşan ýerlerde sürüm, tekizlew işlerini utgaşykly alyp barýarlar. Bu möhüm işlere welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň etraplardaky tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň ussat mehanizatorlary ruhubelentlik bilen gatnaşýarlar. Her günde sürüm işine daşary ýurtlaryň meşhur kompaniýalarynyň kuwwatly traktorlarynyň hem-de ýokary öndürijilikli iş gurallarynyň köpsanlysy giňden çekilýär. Welaýatymyzyň ussat ýer eýeleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şowly jemleýärler. Watana galla, pagta, şaly we beýleki oba hojalyk önümlerini tabşyrmakda ýokary sepgitlere ýetildi. Şeýle üstünlik hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän oba hojalyk pudagynyň meselelerine ýakyndan üns bermegi, uly goldaw-ýardam etmegi netijesinde gazanylýar. Gymmatly azyk önümleriniň hasyly ýitgisiz ýygnalyp alnandan soňra bolsa, ýokarda belleýşimiz ýaly, geljek ýylyň bereketli hasylynyň düýbüni tutmak işlerine giň gerim berildi.

Mynasyp sowgat

Hususyýetçileriň tutanýerli zähmetiniň netijesinde ýurdumyzyň bazarlarynda özümizde öndürilýän azyklyk önümleriniň möçberi barha artýar. Şu ýylyň başyndan bäri 152 tonna ýakyn et (diri agramda) öndürildi. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 101 göterim ösüş depgininiň gazanylandygyny aňladýar. Telekeçileriň mallaryň baş sanyny köpeltmek ugrunda alyp barýan tutanýerli işleriniň netijesinde et we süýt önümleriniň öndürilişiniň aglaba böleginiň olaryň paýyna düşýändigini bellemek gerek. Üstümizdäki ýylyň geçen döwründe olar sagymlyk sygyrlardan 1491 tonna ýakyn süýt aldylar. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ilatyň arasynda geçginli önümiň 5 göterim köp öndürilendigini aňladýar.

Ykdysady ösüşiň ýoly bilen

Bökdençsiz üpjünçilik gazanylýar Tebigy gazyň eşreti ýylyň hemme paslynda-da derwaýys welin, gyşyň şu günlerki sowuk günlerinde has-da zerur. Öýlerimizde mawy ýangyjyň diňe bir öý--ojaklarymyzy däl, eýsem, kalplarymyzy ýyladýan alawy biziň ýaşaýyş-durmuş derejämiziň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Garaşsyz döwletimizde adam hakdaky köptaraplaýyn aladanyň biri bolan tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjünçilik il-günümiziň eşretli durmuşynyň kepili bolup hyzmat edýär. Öý-ojaklarymyzda tebigy gazyň ygtybarly akymy bolsa, gaz hojalyk edaralarynyň hünärmenleridir işçileriniň ýadawsyz zähmeti bilen üpjün edilýär.

Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby

Täze ulgamyň mümkinçiligi Gün energiýasynyň şöhlelenmesi Ýer ýüzünde birnäçe tapawutlanýan häsiýetlere eýedir. Gün energiýasy ekologiýa taýdan arassa, galyndysyz, tükeniksiz we energiýany tygşytlamaga mümkinçilik berýän çeşme hasaplanylýar. Eger häzirki wagtda Ýeriň üstünde işe girizilen energetiki gurnawlaryň umumy kuwwatlylygyny 10 TWt hasap etsek, onda Günüň şöhlelenmesiniň kuwwaty dünýäde ýaşaýan ähli ilatyň energiýa bolan islegleriniň möçberinden 1000 esseden hem ýokarydyr. Türkmenistanda ýylyň dowamynda 300-e golaý güneşli gün bolýar. Türkmenistanyň çäginde Gün şöhlelenmesiniň intensiwliginiň ýylyň dowamyndaky ortaça bahasy 700-800 Wt/m2 barabardyr. Bu bolsa öz gezeginde ýylyň dowamynda ýeriň 1 inedördül metr meýdanyna ortaça 1800-2000 kWt∙sag/m2 energiýanyň düşýändiginiň subutnamasydyr.

Ulag diplomatiýasy – ählumumy abadançylygyň binýady

Adamzadyň gündelik durmuşynyň agramly bölegini gurşap alan serişdeleriň biri hem ulagdyr. Ulag diňe bir aragatnaşyk serişdesi bolman, eýsem, ol taryhy wakalara täsirini ýetiren we uly açyşlara itergi beren närsedir. Mahlasy, ol asyrlaryň dowamynda adamzadyň ýaşaýşyny ýeňilleşdirmek üçin hyzmat edip gelýär. Häzirki döwürde bolsa onuň mazmuny has-da baýlaşdy. Ulag serişdeleriniň dürli görnüşlerini öz içine alýan tutuş bir ulgam Ýer ýüzünde parahatçylygy we abadançylygy üpjün etmegiň guralyna öwrüldi. Bu babatda Türkmenistanyň hem aýratyn saldamly goşandynyň bardygyny belläp geçmek biziň üçin örän buýsançlydyr. Hawa, XXI asyr, sözüň doly manysynda, halkara gatnaşyklarynyň eýýamyna öwrüldi. Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda alnyp barylýan diplomatik gatnaşyklar durmuşyň ähli ulgamlaryny gurşap alýar. Bu gatnaşyklar hökmany suratda syýasy, söwda-ykdysady we medeni hyzmatdaşlygyň esasynda guralýar. Bu babatda ulag ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki ulag ulgamy agzalan hyzmatdaşlyklaryň ählisi üçin hereketlendiriji gural bolup hyzmat edýär. Has takygy, ulag ulgamy boýunça ol ýa-da beýleki döwletiň raýatlaryna berilýän ýeňillikler telekeçiler üçin haryt dolanyşygy we halkara ýük daşamalary artdyrmaga, eksport-import işlerini amala aşyrmaga şert döretse, syýahatçylar üçin medeni çäreleri guramaga, ýurda has köp myhmanlary, işewürleri, gyzyklanma bildirýän taraplary çekmäge ite

Kärhana ýyly üstünlikli jemleýär

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her bir güni uly ösüşlere, ýokary zähmet görkezijilerine beslenýän kärhanalaryň hatarynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň  «Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşigini görkezmek bolar. Kärhana tarapyndan ýerine ýetirilýän işler, edilýän hyzmatlar, gazanylýan ýokary netijeler dogrusynda önümçilik birleşiginiň ykdysadyýet we maliýe bölüminiň başlygy Oguljahan Myradowa bilen söhbetdeş bolduk. — Hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde, biziň önümçilik birleşigimizde hem ilata edilýän hyzmatlaryň hili barha ýokarlanýar. Kärhanamyzda, esasan, hyzmatyň iki ugry, ýagny ýük daşamak hem-de ýolagçy gatnatmak işleri ýerine ýetirilýär. Şeýlelikde, şäher içinde 14, şäherýaka 102, şäherara bolsa 6 sany ugur boýunça ýolagçy gatnadylýar. Önümçilik birleşigimiz özüne Saparmyrat Türkmenbaşy, Boldumsaz, Akdepe, Görogly etraplaryndaky şahamçalaryny birleşdirýär. Şonuň ýaly-da, Daşoguz şäherindäki ýük awtoulag duralgasyny, Köneürgenç etrabyndaky ýolagçy awtoulaglar duralgasyny öz içine alýar.

Nebitgazly ýataklaryň gözleginde

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzüminde hereket edýän geofiziki ekspedisiýalar, ýörite geologik maglumatlar merkezi, geologiýa-gözleg we gidrogeologik ekspedisiýalardyr beýleki bölümler Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna laýyklykda derwaýys işleri durmuşa geçirýär. Bu işler iki hem-de üç ölçegli seýsmiki barlaglary, profilli we meýdan-grawimetrik, şonuň ýaly-da, beýleki barlag usullaryny, gatlaklaryň nebitgaz berijiligine baha bermegi, uglewodorod serişdeleriniň gorlarynyň sap artyşyny almaga gönükdirilen çuň gözleg-barlagy we parametrik burawlaýşy özünde jemleýär. Balkan geofiziki ekspedisiýasynyň hünärmenleri tarapyndan şu ýylyň geçen on bir aýynda jemi 970 pagon-kilometrlikde 2D usuly bilen seýsmiki-gözleg işlerini geçirmek baradaky meýilnama 104 göterim berjaý edildi. Bu döwürde 3D usulynda geçirilmeli işleriň meýilnamasy 108 göterim amal edildi. Bitirilen iş, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 230 inedördül kilometr köp boldy. Ýeri gelende aýtsak, 2D usuly ýeriň gatlagyny bir ugur boýunça, 3D usuly bolsa ählitaraplaýyn öwrenýär. Häzirki döwürde bu ugurlarda iş alyp barmagyň 3D usuly ýörgünlidir. Ol geologik gurluşy has çuň we çylşyrymly gatlaklary içgin öwrenmekde has netijeliligi bilen tapawutlanýar.

RŽD Gazagystan-Türkmenistan-Eýran ugry boýunça konteýner daşamalaryň nyrhnamalaryny mälim etdi

Russiýanyň demirýollary (RŽD) AGPJ Gazagystanly, Türkmenistanly we Eýranly hyzmatdaşlary bilen bilelikde Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesiniň gündogar şahasy boýunça konteýner daşamalaryna 2023-nji ýyl üçin ýeňillikli nyrhnamalary girizmek kararyna geldi. Bu barada RŽD-nyň duşenbe güni ýaýradan metbugat beýanatynda habar berildi. Kompaniýanyň metbugat beýanatynda bellenilişi ýaly, RŽD eýýäm Gazagystanyň we Türkmenistanyň çäklerinden geçýän konteýner daşamalaryna 20 göterim arzanladyş girizdi.

Berk ykdysady kuwwat durnukly ösüşiň kepilidir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ähli ugurlarda uly ösüşlere beslenýän Türkmenistan döwletimiz ykdysady taýdan kuwwatly ýurda öwrüldi. Ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly, bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerini ösdürmek we halk hojalyk ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça ähli mümkinçilikler döredildi. Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde Türkmenistan döwletimizde amala aşyrylýan özgertmeler netijesinde halk hojalygynyň dürli pudaklaryna degişli gaýtadan işleýän senagat kärhanalary gurlup ulanylmaga berilýär. Şonuň bilen birlikde, ýurdumyzda ylmy-tehniki ösüşiň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan şeýle döwrebap kärhanalaryň işiniň takyk we dogry ýola goýulmagy bilen bagly wezipelere hem aýratyn üns berilýär. Bu babatda ykdysady maglumatlar möhüm ähmiýete eýe bolup durýar we olar buhgalterçilik hasaba alnyşynda özüniň beýanyny tapýar.

Nebit-gazly Watanym

Ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod mümkinçiliklerini netijeli durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Ýangyç-energetika toplumynda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy giňeldilýär. Türkmenistan energetika ulgamynda Ýewropa, Aziýa, Uzak Gündogar we Günorta —Gündogar ugurlary boýunça göni gepleşikleriň gerimini giňeldýär, dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary bilen ýakyn gatnaşyklary ýola goýdy. Daşary ýurt maýadarlary bilen uglewodorod çig malyny çykarmak we gaýtadan işlemek ulgamyndaky taslamalary durmuşa geçirmek, şeýle hem ulag düzümini ösdürmek boýunça döwletara ylalaşyklary we şertnamalary baglaşylýar. Nebitgaz senagatyny diwersifikasiýalaşdyrmak, tebigy gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen, şol sanda gazhimiýa we himiýa pudaklaryna, elektroenergetika degişli bolan iri senagat desgalary gurulýar. Bu gün nebithimiýa pudagynyň kärhanalaryny tehniki taýdan enjamlaşdyrmagyň, gazy we nebiti gaýtadan işleýän täze önümçilikleri gurmagyň esasynda gaýtadan işlenen taýýar önümleri eksport etmek ileri tutulýan ugur hökmünde öňe çykýar. Ýurdumyzda kuwwatly gaýtadan işleýän senagat toplumlary döredilýär. Hormatly Prezidentimiz Döwlet Maslahatynda eden çykyşynda soňky ýyllarda gurlan döwrebap senagat toplumlary bolan Gyýanlydaky polimer zawody, Ahal welaýatynda tebigy gazy gaýtadan işläp, benzin öndürýän zawod, aýna kombinaty ýaly ägirt uly kärhanalary mysal

Ösüşiň aýdyň ýoly

Ýurdumyzyň nebitgaz pudagy milli ykdysadyýete girdeji getirýän esasy pudaklaryň biri hökmünde yzygiderli ösdürilýär. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda pudaga döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak, täze nebit we gaz ýataklaryny, gorlaryny ýüze çykarmak babatda alnyp barylýan işler munuň aýdyň beýanydyr. Döwlet Baştutanymyz döwrebap tehnologiýalary hem-de usullary ulanmak arkaly çig nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, nebit guýularyny abatlamak, harytlyk nebiti gaýtadan işleýän kärhanalara üznüksiz iberilmegini üpjün etmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrýar. Häzirki wagtda her bir ulgamda bolşy ýaly, nebitgaz toplumynda hem alnyp barylýan işleriň düýpli ylmy esasly bolmagy, innowasion tehnologiýalara daýanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ugurda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan amala aşyrylýan geologiýa-gözleg hem-de buraw işleriniň, şol sanda Hazar deňziniň geljegi uly kenarýaka zolaklarynda amala aşyrylýan işleriň netijeliligi ýokarlandyrylýar.