"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Dialog — halkara hyzmatdaşlygyň mizemez binýady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan syýasy-hukuk özgertmeleri, durmuşa geçirýän ösüş strategiýasy dünýewi, demokratik döwlet hökmünde Türkmenistana ynamy we gyzyklanmany halkara derejede ýokarlandyrdy. Ýurdumyzyň halkara derejede amala aşyrýan giň gerimli taslamalary, maksatnamalary, durmuşa ornaşdyrýan beýik işleri BMG-niň maksatlary bilen bir bitewüligi emele getirýär. Hormatly Prezidentimiziň daşary syýasy taglymaty diňe bir Türkmenistanyň milli bähbitlerini däl, eýsem, dünýäniň öňdebaryjy pikirlerini, meýillerini hem öz içine almak bilen, ählumumy ösüşe hyzmat edýär. Häzirki zamanyň derwaýys meselelerini çözmäge, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen halkara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna hemmetaraplaýyn ýardam etmek, olar babatda sebit we global derejedäki hyzmatdaşlyga işjeň we netijeli gatnaşmak Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň garamagyna yzygiderli hödürleýän täze teklipleriniň we başlangyçlarynyň esasyny emele getirýär. Şeýle ýörelgelere esaslanan daşary syýasy maksatlar döwletimiziň milli bähbitlerini goramaga, parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge, içerki milli-ykdysady ösüşi, abadançylygy üpjün etmek we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri emele getirmäge uly mümkinçilikleri döredýär. Milletimiziň ähli edim-gylymyna, aň-paýhasyn

Türkmen-rus hyzmatdaşlygy: döwrüň talaplary we giň mümkinçilikler

Islendik iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň iň ýokary derejede geçirilýän duşuşyklardyr gepleşikleriň, gazanylan ylalaşyklaryň netijesinde ösdürilýändigi hemmä mälim hakykat. Döwletleriň Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýagdaýyna baha berip, onuň geljegi uly ugurlaryny kesgitleýärler. Bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmegiň anyk ýollaryny tapmak, ony iki halkyň milli bähbitleriniň hyzmatynda goýmagy başarmak bolsa, elbetde, ýurtlaryň arasynda hereket edýän hyzmatdaşlyk meýdançalarynyň işiniň netijeliligine bagly. Hut ýokary derejede ylalaşylan çözgütler bilen olary iş ýüzünde amal etmegiň gurallarynyň sazlaşykly utgaşmagy hem döwletara gatnaşyklaryň geriminiň giňäp, barha öňe ilerlemeginiň pugta binýadyny goýýar. Muny biz 19-20-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň Türkmenistana amala aşyran ilkinji resmi saparynyň çäklerinde geçirilen çäreleriň mysalynda-da anyk delillendirip bileris. 20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi. Ikitaraplaýyn duşuşykda taraplar türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygyny ähli ugurlar boýunça mundan beýläk-de ösdürmäge ygrarlydyklaryny tassyklap, ozal gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek, täze özara bähbitli taslamalary amala aşyrmak, bar bolan ägirt uly kuwwaty doly

Türkmen-rus ulag-logistika hyzmatdaşlygy ösdürilýär

Ýaňy-ýakynda  Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň we Russiýanyň ulag-logistika toplumlarynyň özara hyzmatdaşlyk ugurlary we ösüşi» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa iki döwletiň ulag edaralarynyň, logistika kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda degişli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça özara pikirleri alyşdylar we täze mümkinçilikleri orta atdylar.

Halkara habarlar

Gruziýaly žurnalistler Arkadag şäheri bilen tanyşdyryldy

Owgan ýük awtoulag düzümi Türkmenistanyň üstünden geçer

Owgan harytlaryny özünde jemleýän ýük awtoulag düzümi Owganystanyň demirgazyk Farýab sebitinde ýerleşýän Akina nokadyndan geçirildi. Bu barada owgan inernet habar neşiri Owganystanyň ulag we raýat awiasiýasy ministriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Owgan harytlary ýüklenen ýük awtoulag düzümi Türkmenistanyň we Eýranyň gara ýollary arkaly Türkiýä eltiler. Ýükleriň daşalyşyny Owganystanyň ýerli logistika kompaniýalary ýerine ýetirýär.

Türkmenistanda Global GAP obasenagat standartlary boýunça milli topary döretmek meýilleşdirilýär

Paýtagtymyzda guralan duşuşykda Türkmenistanda Global GAP boýunça Milli tehniki iş toparyny döretmegiň mümkinçilikleri, şeýle hem onuň ýurduň oba hojalyk öndürijilerine we ykdysadyýetine getirip biljek peýdasy ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, «ORIENT news» habar berýär. Bu çäre «Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa» atly ABŞ-nyň halkara ösüş boýunça agentliginiň (USAID) maksatnamasy tarapyndan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hem-de Germaniýanyň Global GAP oba hojalyk önümleriniň hil standartyny sertifikatlaşdyrmak boýunça kompaniýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşiginiň gatnaşmagynda geçirildi. Duşuşykda Merkezi Aziýadaky we beýleki ýurtlardaky öňdebaryjy tejribelere syn berilmegi bilen, Global GAP Milli tehniki iş toparlarynyň guraly bilen tanyşdyryldy, bu standartlaryň Türkmenistanda ornaşdyrylyşyndaky ösüşe baha berildi.

Türkmen-tatar gatnaşyklary

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Myhman ýüzbe-ýüz duşuşykda ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň döwlet Baştutanymyza mähirli salamyny hem-de ähli türkmen halkyna bagt, abadançylyk, döwlet ösüşiniň ýolunda üstünlikler baradaky hoşniýetli sözlerini ýetirdi.

Türkmen-rus hyzmatdaşlygy köpugurly ösdürilýär

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistanda resmi saparda bolan Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi. UZAK MÖHLETLEÝINLIK WE OKGUNLYLYK MAHSUS

Däp bolan dostluk, uly mümkinçilikler

20-nji ýanwarda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen duşuşygynyň dowamynda döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň çuň taryhy kökleri bolup, olar dostluga we hoşniýetli goňşuçylyga esaslanýar. Ynsanperwer ulgam döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr. Bilim-ylym, medeniýet ulgamlarynda hyzmatdaşlyk depginli ösdürilýär. Aşgabatda hereket edýän A.S.Puşkin adyndaky umumy orta bilim berýän bilelikdäki türkmen-rus mekdebi munuň anyk mysalydyr. Şeýle hem şu ýyl Türkmen-rus uniwersitetiniň düýbüni tutmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Arkadagymyz täze ýokary okuw mekdebiniň düzümini bilelikde işläp taýýarlamagy, ol ýerde ylmy merkezi döretmegi teklip etdi. Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek, geljegi uly ugurlar boýunça, şol sanda energetika, senagat, sanly tehnologiýalar, ulag, medeni-ynsanperwer ulgamlar boýunça hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Döwletara gatnaşyklara ygrarlylyk

20-nji ýanwarda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmiýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Taraplar ynanyşykly türkmen-tatar gatnaşyklarynyň iki halkyň bähbidine depginli ösdürilýändigini bellediler. Hormatly Arkadagymyz Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisini doglan güni bilen gutlap, oňa berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez güýç-kuwwat, maşgala abadançylygyny arzuw etdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky häzirki netijeli gatnaşyklar söwda-ykdysady, maýa goýum we medeni-ynsanperwer ulgamlarda uzak möhletleýin oňyn hyzmatdaşlygyň aýdyň nusgasydyr.

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular

16-21-nji ýanwar aralygynda Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň Halkara ýol ulaglarynyň ýük daşamalary we üstaşyr ulgamlar boýunça departamentiniň direktory hem-de bu departamentiň geňeşçisi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda iş saparynda boldular. Bu barada gullugyň resmi saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy hanym Tatýana Reý-Belle we geňeşçi Wahtang Zarandiýany kabul etdi.

Türkmen-rus işewür toparlarynyň hyzmatdaşlygy täze ösüş depginlerine eýe bolýar

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzda geçirilýän Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň işewür toparlarynyň köpugurly hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen çäreler boldy.  “Ýyldyz” myhmanhanasynda dürli görnüşde geçirilen duşuşyklar, şeýle hem Türkmen-rus we Rus-türkmen işewürler geňeşleriniň bilelikdäki mejlisinde ikitaraplaýyn işewürlik hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de hyzmatdaşlyk meýilnamalary anyklaşdyryldy. Iki ýurduň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, iri önümçilik düzümleriniň, hususy kompaniýalarynyň arasynda geçirilen duşuşyklarda senagat kooperasiýasy, gurluşyk önümçiligi, innowasiýa hem-de maglumat tehnologiýalary, ulag-logistika, oba hojalyk pudagy, azyk önümleriniň eksporty we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri barada pikir alşylyp, anyk teklipler beýan edildi. 

Strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnama ygrarlylyk tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy bilen gepleşikleri geçirdi Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistanda resmi saparda bolýan Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Myhman ýüzbe-ýüz duşuşykda ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň döwlet Baştutanymyza mähirli salamyny hem-de ähli türkmen halkyna bagt, abadançylyk, döwlet ösüşiniň ýolunda üstünlikler baradaky hoşniýetli sözlerini ýetirdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy bilen duşuşygy

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň düýn resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen duşuşygynyň dowamynda döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyk başlamazdan ozal, Gahryman Arkadagymyz hem-de belent mertebeli myhman iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler.

Russiýanyň Türkmenistandan üstaşyr ýük gatnawlary 4 esse artdy

Russiýadan geçen ýylyň deslapky jemleri boýunça Türkmenistanyň çäklerinden sebitiň beýleki ýurtlaryna geçirilýän ýük gatnawlary 4 esse artdy diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow penşenbe güni Aşgabatda geçirilen türkmen-rus işewürlik maslahatynyň dowamynda eden çykyşynda aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. “Russiýanyň wekiliýetiniň şeýle wekilçilikli düzümi, onuň ýokary derejesi, ýurduň dürli sebitlerine giň wekilçiligi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanmanyň, hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleriň açylýandygynyň subutnamasydyr. Işewürlik maslahaty türkmen-rus gatnaşyklaryna täze itergi, ozaly bilen, döwletara hyzmatdaşlygyň ykdysady ugrunyň ösdürilmegine ýardam berer” diýip, Raşid Meredow belledi.

«KamAZ» elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «KamAZ» kompaniýasy özüniň öndüren elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi. Bu barada «KamAZ» kompaniýasynyň baş direktory Sergeý Kogogin türkmen-rus işewürlik forumynda žurnalistlere beren beýanatynda belläp geçdi. — Häzirki wagtda «KamAZ» Russiýa Federasiýasynda elektrobus önümçiligini alyp barýan öňdebaryjy kompaniýadyr. Biz hem öz gezegimizde, şunuň ýaly tehnikalary Türkmenistan teklip etmekden hoşaldyrys. «KamAZ» kysymly 2 sany elektrobus hem-de çalt zarýad berýän bekedi Türkmenistana synag etmek üçin iberdik. Geljekde Türkmenistany elektrobuslar bilen üpjün etmäge taýýardyrys – diýip, Kogogin belledi.

Türkmen-rus işewür toparlarynyň hyzmatdaşlygy täze ösüş depginlerine eýe bolýar

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzda geçirilýän Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde iki ýurduň işewür toparlarynyň köpugurly hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen çäreler boldy. “Ýyldyz” myhmanhanasynda dürli görnüşde geçirilen duşuşyklar, şeýle hem Türkmen-rus we Rus-türkmen işewürler geňeşleriniň bilelikdäki mejlisinde ikitaraplaýyn işewürlik hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de hyzmatdaşlyk meýilnamalary anyklaşdyryldy. Iki ýurduň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, iri önümçilik düzümleriniň, hususy kompaniýalarynyň arasynda geçirilen duşuşyklarda senagat kooperasiýasy, gurluşyk önümçiligi, innowasiýa hem-de maglumat tehnologiýalary, ulag-logistika, oba hojalyk pudagy, azyk önümleriniň eksporty we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri barada pikir alşylyp, anyk teklipler beýan edildi.

Türkmen-rus işewürlik maslahaty: maksatlar, meýiller, mümkinçilikler

Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda iki günläp dowam eden Türkmen-rus işewürlik maslahaty diňe bir giň wekilçilikli düzümi bilen tapawutlanman, eýsem, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, senagat hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de çuňlaşdyrmagyň ýolunda hem täze mümkinçilikleridir gözýetimleri açdy. Foruma dostlukly ýurduň işewürlik düzümleriniň we guramalarynyň 300-den gowrak wekiliniň gatnaşandygy-da munuň şeýledigini aýdyň görkezýär. Işewürlik maslahatyna, onuň çäginde guralan duşuşyklara gatnaşyjylar forumyň täze işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak, geljegi uly taslamalaryň başyny başlamak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat edendigini biragyzdan tassyklaýarlar. Maksim REŞETNIKOW,Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministri:

Türkmen-tatar gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen geçiren duşuşygynyň dowamynda türkmen-tatar gatnaşyklarynyň dürli ugurlar boýunça ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň dowamynda birnäçe giň gerimli taslamalary amala aşyrmagyň çäklerindäki bilelikdäki işiň toplanan baý tejribesi bilen berkidilen hem-de uly geljegi bolan netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy türkmen bazarynda iri meşhur kompaniýalaryň üstünlikli hereket edýändigini, şolaryň hatarynda Tatarystanyň «KamAZ», «Tatneft», «KER-Holding», «Kazanskiý wertolýotnyý zawod» we beýlekileriň möhüm orun eýeleýändigini belledi.