"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Şowhunly dabara

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda dilleri okatmagy kämilleşdirmekde talyplaryň başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen, «Arkadagly Serdarymyz bilen öňe barýar bagtyýar nesil» atly şowhunly çäre geçirildi. Döwletimiziň ajaýyp ösüşleri hakyndaky aýdymyň ýaňlanmagy bilen başlanan çärede talyplar gyzykly şertleriň birnäçesi boýunça bäsleşdiler. Şolaryň hatarynda üç dilde krossword çözmek has-da gyzykly geçdi. Dünýä dillerini iri sport baýramçylyklary bilen baglaýan aýdym-sazlar belentden ýaňlandy. Sportuň görnüşleri boýunça sorag-jogap alşyldy. Olaryň dürli dillerde bolmagy institutda bilim alýan ýaşlaryň birnäçe dili suwara bilýändiklerini görkezdi.

Hoş habar

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkararlygy dowamat-dowam bolan Diýarymyzda alnyp barylýan tutumly işler ýurdumyzyň ýaşlary bilen bir hatarda, bagtyýar çagalaryň ajaýyp durmuşyny, geljegini nazarlaýar. 5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan 1992-nji ýyldan bäri ýylyň-ýylyna geçirilýän Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri boýunça sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýurdumyzda bilimde, sportda we sungatda özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezip, deň-duşlarynyň arasynda aýratyn tapawutlanan çagalary höweslendirmek maksady bilen geçirilýän bu bäsleşik Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda aýratyn many-mazmuna, şatlyk-şowhuna beslendi.

Aň-paýhas hazynasy

Kitap ruhy baýlygyň gözbaşy, kämilligiň açary hasaplanylýar. Ýurdumyzda çuň many-mazmun dürlerini sahypalarynda saklaýan kitaplary özünde jemleýän kitaphanalaryň işini döwrebaplaşdyrmak, elektron kitaphanalary döretmek, kitap üpjünçiligini ýokarlandyrmak babatda gysga döwrüň içinde möhüm işler üstünlikli ýerine ýetirildi. Hormatly Arkadagymyzyň eserleri bolsa tutuş halkymyz, aýratyn-da, ýaş nesil üçin terbiýe mekdebidir. Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet guşy», «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi», «Ganatly bedewler», «Gadamy batly bedew», «Watan goragy mukaddesdir», «Mertler Watany beýgeldýär», «Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar» ýaly dürdäne eserleri ýaşlary watançylyk, zähmetsöýerlik, halallyk, edermenlik ruhunda terbiýelemekde gymmatly gollanmadyr. Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän eserleriň arasynda sporta we sagdynlyga bagyşlananlary hem ildeşlerimiziň ürç edip okaýan kitaplaryna degişlidir.

Sähetli günde

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gadymyýetden gözbaş alýan milli däp-dessurlarymyz mynasyp dowam etdirilýär. Şu gün, 20-nji ýanwarda il sylagly ýaşulylaryň, ýurdumyzyň deputatlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň,  jemgyýetçilik guramalaryň  ýolbaşçylarynyň şeýle-de, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň wekilleriniň gatnaşmaklarynda  Arkadag şäherinde geçen Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbüni tutmak dabarasy munuň aýdyň beýany boldy.

Täzelikler

Şu gün welaýatymyzda 10-njy synp okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň etrap, şäher tapgyrlary geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan her ýyl däbe öwrülip geçirilýän bäsleşiklere onuň deslapky tapgyrynda öňe saýlanan mekdep okuwçylarynyň ýüzlerçesi gatnaşdy. Ylym-bilimden paýy ýetik, zehinli ýaşlar okuw dersleriniň onusy boýunça bäsleşdiler. Tejribeli bilim işgärlerinden düzülen eminler toparlary bäsleşigiň geçişine adalatly gözegçilik etdiler. Taýýarlykly gelen okuwçy ýaşlara bäsleşikde baýrakly orunlary eýelemek miýesser etdi. Netijede birinji, ikinji, üçünji orunlary eýelän okuwçylar guramaçylar tarapyndan Diplomlar, gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldylar we bäsleşigiň indiki aýda geçiriljek welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Ýylyň şygary — köňülleriň kelamy

Şu gün welaýat häkimliginde «Ýaşlar ak geljegiň röwşen çyragy, kalplary joşdurýar ýylyň şygary» atly dabaraly maslahat geçirildi. Oňa dilleri senaly, il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler, welaýat, etrap, şäher häkimlikleriniň işgärleri, syýasy partiýalaryň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Täzelikler

Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Lebapetönümleri» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň zähmet adamlary et we et önümleriniň bolçulygyny döretmäge uly goşant goşýarlar. Geçen 2022-nji ýylda bu ýerde et we et önümleriniň 25 tonnadan gowragy öndürildi. Munuň özi pul hasabynda alanyňda 2 million 151 müň 595 manatlyga barabardyr. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem zähmet adamlarynyň iş depginleri ýokarlanýar. Şu günler ilatyň saçagyna şöhlat önümleriniň 20-ä golaý görnüşi ýetirilýär. Olaryň arasynda birinji derejeli «Daşrabat», «Hazar», «Aşgabat», «Köýtendag» ýaly şöhlat önümleriniň ýarym kakadylan we gaýnadylan görnüşleri, guş etinden taýýarlanylan «Saýatly» şöhlaty, «Sähra» ýaly büzmeçe ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

Möwsümleýin oba hojalyk işleri talabalaýyk guralmalydyr

16-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitiniň ekin meýdanlaryndaky oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, bugdaýa edilýän ideg işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek işleri agrotehniki möhletlerde geçirilýär, öňümizdäki ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak tehnikalar we gurallar abatlanylýar.

Aýdyň maksatly başlangyçlar

Eziz Diýarymyzda durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak, syýasy durnuklylygyny pugtalandyrmak ýaly asylly maksatlara gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda kanunçylyk-hukuk namalarynyň, şol sanda Esasy Kanunymyz bolan Konstitusiýamyzyň kämilleşdirilmegini hemişe üns merkezinde saklamagy döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalarynyň, bu ugurda toplanylan milli we halkara tejribeleriň sazlaşykly utgaşdyrylmagy arkaly dolandyrylmagynda wajyp ähmiýete eýe bolup durýar. Şeýle-de munuň özi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady hem-de syýasy özgertmeleriň mundan beýläk-de rowaçlyklara beslenmeginde döwrüň öňe çykarýan möhüm talaplarynyň biridir. «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işiniň bes edilmegi we kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaranyň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen bagly meseleler hakynda» Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki karary ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik-syýasy gurluşyny kämilleşdirmegiň ýolundaky täze tapgyry alamatlandyrýar diýip aýtmak bolar. Arkadagly Serdarymyzyň amala aşyrýan parasatly syýasaty esasynda demokratik jemgyýeti kemala get

Taryhy özgertmeler — ösüşlere badalga

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji günlerinden guwandyryjy wakalaryň şaýady bolduk. Gahryman Arkadagymyz halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny, ýagny Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek, ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan Türkmenistanyň Milli Geňeşini bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwürmek baradaky teklibi öňe sürdi. Munuň özi ata Watanymyzyň ösüşiniň taryhy döwründe türkmen halkynyň milli ýörelgelerine eýerilip, ata-babalarymyzyň jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk ýygnaklaryny geçirip, iň wajyp syýasy, ykdysady, durmuş meselelerini çözmek baradaky asylly däpleriniň dabaralanýandygyny, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe demokratik gymmatlyklardan ugur alynýandygyny görkezýär. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzda konstitusion özgertmeler geçirilip, Esasy Kanunymyz bolan Konstitusiýamyz kämilleşdirilip durulýar. Şeýle özgertmeler jemgyýetiň ösmegine, şonuň netijesinde, ähli ugurlarda uly ösüşleriň gazanylmagyna şert döredýär hem-de jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, bähbitleriniň has ygtybarly goralmagyny üpjün edýär.

Demokratik ýörelgeler rowaçlanýar

Berkarar Watanymyzda milli we halkara tejribä daýanýan demokratik özgertmeleriň dabaralanýandygyny bu ugurda durmuşa geçirilýän işler subut edýär. Munuň şeýledigine şu ýylyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikde geçirilen maslahatynda aýdyň göz ýetirmek boldy. Gahryman Arkadagymyzyň bu maslahatda eden taryhy çykyşyny, onuň syýasy-jemgyýetçilik ähmiýetini, jemgyýetimizde demokratik ýörelgeleriň ösdürilmegine we pugtalandyrylmagyna gönükdirilen başlangyçlaryny giň halk köpçüligine düşündirmek we wagyz-nesihat etmek boýunça işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Esenguly etrap geňeşi tarapyndan etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde edara-kärhanalarda, aýratyn hem ýaşlaryň arasynda duşuşyklar geçirilýär.  Ýokary ruhubelentlikde geçýän çärelerde taryhy maslahatda orta atylan teklipleriň ata Watanymyzy ösdürmekde, demokratik ýörelgeleri jemgyýetimize ornaşdyrmakda, raýat jemgyýetini kemala getirmekde örän möhümdigi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahatyny jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada giňişleýin gürrüňler edilýär hem-de ýurdumyzda konstitusion özgertmelere badalga berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza hoşallyk sözleri aýdylýar.

Maglumat

Şanly şygara buýsanjyň beýany

Welaýat häkimliginiň guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň üstümizdäki ýylynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli geçirilen dabaraly maslahat toý ruhuna beslendi. «Röwşen geljek siziň bilen, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar!» diýen at bilen geçirilen maslahatda giň gerim berlen buýsançly çykyşlarda aýratyn nygtalyşy ýaly, şöhratly taryhymyzda orun alýan her bir ýyl şanly wakalary, taryhy pursatlary, gazanylýan köptaraply üstünlikleri bilen bagtyýar durmuşymyzy nurlandyrýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem taryhy wakalara, beýik özgertmelere, dünýä ähmiýetli döwletli tutumlara baý ýyllaryň biri boldy. Parahatçylyk, dostluk, doganlyk, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýerýän eziz Diýarymyzyň halkara abraý-mertebesi täze belentliklere göterildi. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň «Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy bolsa, geçen ýylyň şanly wakalarynyň biri bolmak bilen, Gahryman Arkadagymyzyň gurmak, döretmek ýörelgesiniň Arkadagly Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda täze taryhy eýýamda dowamat-dowam bolýandygyny bütin aýdyňlygy bilen görkezdi. Maslahatda çykyş edenler 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmeginiň Arkadagly Serdarymyzyň Watanymyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen beýik işler

Halkymyzyň asuda durmuşy üpjün edilýär

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» türkmeniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak senelere baý ýyllaryň biri boljakdygyny gündelik durmuşymyzdaky taryhy wakalar, toýdur baýramlarymyz subut edýär. Ýakynda şeýle baýramlaryň biri — Watan goragçylarynyň güni döwlet derejesinde bellenip geçiler. Bu baýramçylyk mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarda asylly we göreldeli zähmeti bilen tapawutlanýan işgärlere atlaryň dakylmagy, hukuk we harby derejeleriniň berilmegi, döwlet sylaglary bilen sylaglanmagy hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň harby gullukçylara berýän uly bahasy bolup, bu ugurda zähmet çekýän her bir işgäri buýsandyrýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýurdumyzyň prokuratura edaralarynyň işgärleriniň öňünde belent we jogapkärli wezipeler durýar. Olar döwletimiziň hukuk binýadyny pugtalandyrmaklyga, kanunçylygy kämilleşdirmeklige, raýatlarymyzyň hukuk taýdan düşünjeliligini ýokarlandyrmak boýunça wagyz-nesihat işlerini alyp barmaklyga, beýleki harby we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde berkarar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, döwlet we jemgyýetçilik gurluşyny, mähriban halkymyzyň abadan, asuda we bagtyýar durmuşyny goramaklyga goşantlaryny goşmaga çalyşýarlar. Hormatly Prezidentimiziň harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gulluk we ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak barada edýän aladalary olary ata Watanymyza ak ýürekden gulluk

Watan goragçylarynyň gününe

Watan goragy mukaddesdir Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmakda, Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmakda döwrebap işler amala aşyrylýar. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň göreldeli gulluk etmekleri, olaryň bilim we hünär derejeleriniň hem-de söweşjeň taýýarlyklarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi babatda döredilýän şertler, olar üçin ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de dünýä ülňülerine gabat gelýän edara binalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi munuň aýdyň subutnamalarydyr.

Belent ynam — belent borç

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyldy. Geçen ýylda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynyň geçirilip, onda Arkadagly Serdarymyzyň «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine gol çekmegi jemgyýetde ýaşlaryň ornuna uly ähmiýet berilýändigini aýdyň görkezdi. Belent maksatlar bilen gadam basylan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi biziň başymyzy göge ýetiren buýsançly waka boldy. Üstümizdäki ýylyň ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmekde, milli däp-dessurlarymyzy wagyz etmekde, ýaşlar syýasaty boýunça özara tejribe alyşmak üçin halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekde, bilelikdäki maksatnamalary taýýarlamakda, ýaşlaryň jemgyýetçilik başlangyçlaryny ileri tutmak, goldamak maksady bilen, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bilen yzygiderli işleri alyp barmakda aýgytly ädimleriň ädiljek ýyly boljakdygyna tüýs ýürekden ynanýarys.

Döwletimiziň şu güni we geljegi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar

Ýurdumyzyň raýatlarynyň erk-isleginden ugur alnyp, täze, 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan hem-de hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mynasyp dowam etdirilýän içeri we daşary syýasatda ägirt uly ösüşleri alamatlandyryp, täze öňegidişliklere, has belent sepgitlere ýol açdy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şanly wakalara beslenjek ýene bir ýylyny uly ynam hem ruhubelentlik bilen garşylan halkymyz ony täze-täze zähmet ýeňişlerine beslemek, gazanylan üstünlikleri berkitmäge mynasyp goşant goşmak üçin yhlasly zähmetiň ajaýyp nusgasyny görkezýär. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşynda: «Men özüme bildirilen örän uly ynama ýokary baha berýärin. Bu ynamyň diňe özüme däl-de, eýsem, bilimli-terbiýeli, iň öňdebaryjy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ähli türkmen ýaşlaryna hem bildirilen ynamdygyna düşünýärin» diýip, aýratyn nygtap aýtdy.

Nurana ykbally Diýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen baş taglymatyndan gözbaş alýan beýik tutumlaryň, giň gerimli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän zamanasy hökmünde şöhratly taryhymyzda aýratyn orny eýeleýär. Ýurdumyzda belent maksatlar, täze sepgitler nazarlanyp, durmuş ulgamyna gönükdirilen maksatnamalaryňdyr iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen, ähli ugurlarda ösüşiň täze belentliklerine çykylýar. Ata Watanymyzy kämilligiň ýokary belentliklerine göterýän, ýurdumyzy ähli ugurlarda öňe ilerledýän beýik işler Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzy gysga döwürde syýasy taýdan durnukly, ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň hataryna çykardy.  «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň öňde goýan ägirt uly wezipelerimiziň baş maksady Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmekden ybaratdyr» diýmek bilen, halkyň bähbidinden ugur alýan giň gerimli özgertmeleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, ömri uzak bolup, beýik tutumlary mundan beýlägem rowaçlyklara beslensin!

Kämil kanunlar kabul edilýär

Berkarar döwletimizde kanunçylyk ulgamy döwrüň talabyna laýyklykda, ýokary derejede kämilleşdirilýär. Bu ugurda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalary nazara alynýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kabul edilen «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda», «Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda», «Notariat we notarial işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary munuň subutnamalarydyr. Bu kanunlar hukuk ulgamynda giň gerimli özgertmeleriň alnyp barylýandygyny, döwrebap kanunlaryň kabul edilýändigini görkezýär.  «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny eziz Diýarymyzyň daýanjy bolan ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitlemek bilen, ýurdumyzda ýaşlar barada uly aladalaryň edilýändigini aýdyň tassyklaýar.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

Halk kalbynda baky orun alan şahyr XVIII asyryň durmuşyny, ruhy ahwalatlaryny üç asyrdan soň biziň günlerimize ýetiren ajaýyp edebi miraslaryň biri «Jemşidiň jamyna» meňzedilen beýik Magtymgulynyň edebi eserleridir. Türkmen halky şol eserleriň süňňüne aralaşyp, hiç bir ölçege sygmaýan pähim-parasaty, şeýle hem göwün küýsegini tapdy.