"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Watan goragy — mukaddes borç

Ýurdumyzyň çar künjeginde bolşy ýaly, Lebap ilinde-de Watan goragçylarynyň güni mynasybetli toý-dabaralar uludan tutulýar. Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Watan goragy — mukaddes borç» diýen at bilen işläp başlan wagtlaýyn sergi hem şu şanly senä bagyşlandy. Düýn bu medeniýet ojagynda wagtlaýyn serginiň açylyş dabarasy boldy. Oňa welaýat häkimliginiň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, serkerdeler, esgerler, muzeý işgärleri gatnaşdylar. Dabarada çykyş edenler merdana Watan goragçylarynyň halkymyzyň asudalygyny, parahat durmuşyny berk we eserdeň goraýandyklaryny buýsanç bilen nygtadylar. Şonuň ýaly-da çärede çykyş eden harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri özlerine Watana ak ýürekden gulluk etmek üçin ähli oňaýly ýaşaýyş we iş şertlerini döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Olar geljekde-de Watanymyzyň asudalygyny, halkymyzyň parahat durmuşyny berk goramak, düzgün-tertibiň berjaý edilmegini üpjün etmek ugrunda ähli tagallalaryny, gujur-gaýratlaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Ýylyň şygary ― köňülleriň çyragy

Bagtyýar döwürli, eşretli ýaşaýyşly, parahat asmanly döwletimize gün-günden belent ösüşler ýaran. Täze eýýamda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylýan giň möçberli özgertmeleriň düýp maksady halkyň maddy-hal ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmakdan ybaratdyr. Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýetini, many-mazmunyny halk köpçüligine giňden düşündirmek bolsa biz ― hukuk goraýjy işgärleriniň esasy wezipesi hökmünde kesgitlenilendir. Etrabymyzyň iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dürli çäreleri yzygiderli guraýarys. Geçirilýän maslahatlarda, wagyz-nesihat çärelerinde hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli döwlet aladalaryny, ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatyny açyp görkezýän çykyşlara giň ähmiýet berýäris.

Halk Maslahaty — halkyň beýik buýsanjy

Welaýat köpugurly hassahanasynda welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýat halk maslahatynyň bilelikde guramaklarynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka bolan halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň ―Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi mynasybetli «Türkmenistanyň Halk Maslahaty — halkyň daýanjy, Milli Lider – milletiň buýsanjy» atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa welaýatymyzyň saglygy goraýyş işgärleri, welaýat halk maslahatynyň agzalary hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy Rüstem Durdyýewiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň başlygy Amangeldi Jumaýewiň çykyşlary bilen açylan maslahat tüýs ýürekden çykýan goldawa, alkyşlara beslendi.

Taryhy maslahat ösüşiň täze belentliklerine tarap ýolda Ýurdumyzyň okgunly gadamlaryny alamatlandyrdy

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Bu waka milli demokratiýanyň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrülip, ata Watanymyzyň taryhy ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň we Mejlisiň deputatlarynyň, Hökümet agzalarynyň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen bilelikdäki mejlisiň dowamynda taryhy çözgütler kabul edilip, kanuny esasda tassyklanyldy. Şol sanda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işiniň bes edilmegi we kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaranyň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen bagly meseleler hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki Kararyny hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça konstitusion topary döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakynda Tü

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine gatnaşyjylara söz berýäris

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Bu mejlise ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri hem gatnaşdylar, olar taryhy wakanyň özlerinde galdyran täsiri barada gürrüň berdiler. Sapar ATABERDIÝEW,Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy:

Halkymyzyň nusgalyk watansöýüjiligi özgertmeleriň we ösüşleriň açarydyr

Ýurdumyzda her ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilen gününe gabatlanyp, Watan goragçylarynyň güni giňden bellenilýär. Bu günüň uly dabaralara beslenmegi mukaddes Watanymyza, Garaşsyz ýurdumyzy gözüniň görejine deňeýän agzybir halkymyza, Ýaragly Güýçlerimize, merdana pederlerimiziň ýoluny mynasyp dowam edýän harby gullukçylarymyza hormatyň nyşanydyr. Ata Watana bolan söýgi öz dogan ilinde kemala gelen her bir raýatyň süňňünde bolýar. Adam ösüp ulaldygyça, bu mukaddes duýgy hem kämilleşýär. Bu şeýle-de bolmalydyr. Öz eneň-ataň, kowum-garyndaşlaryň, bütin nebereleriň, dostlaryň, ýakyn tanyşlaryň ýaşan we ýaşaýan topragy hemişe gözüňe yssy, mährem görünýär. Biziň her birimiz iş ornumyzda halal zähmetimiz bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmelere goşant goşýarys. Tutanýerli zähmetiň netijesi bolsa kanagatlanma duýgusydyr. Ýerine ýetiren işiňden kanagatlanmak, ruhlanmak uly bagtdyr.

Bagtyýar ýaşlarymyza guwanýarys

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaşlaryň okap, zamanabap bilim almaklary, hünär eýesi bolup, Garaşsyz döwletimiziň ösüşlerine goşant goşmaklary üçin ähli şertler we mümkinçilikler döredilýär. Bu işler ýaşlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagy babatda tagallalar bilen utgaşykly amala aşyrylýar. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy Garaşsyz döwletimiz, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan ýaşlar babatda edilýän yzygiderli aladalaryň has hem dünýä ýaýyljakdygyny, ýaşlarymyzyň abadan durmuşda ýaşap, hemişelik Bitarap döwletimiziň mundan beýläkki ösüşlerine mynasyp goşant goşjakdyklaryny görkezýär.

Ýaşlar — ýurduň daýanjy

Ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň parasatly syýasaty we Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň geljegi, onuň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň daýanjy bolan ýaşlara uly üns berilýär. Ýaş nesil baradaky alada Watanymyzyň ertirki güni baradaky aladadyr. Häzirki wagtda türkmen ýaşlary bu alada mynasyp jogap bermäge çalşyp, eziz Diýarymyzyň mundan beýläk-de okgunly ösmegine, onuň halkara giňişlikdäki abraýynyň has-da belende galmagyna saldamly goşant goşýarlar. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgeden ugur alýan syýasaty hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yglan eden strategik ugrunda mynasyp dowam edýär. Bu strategik ugruň esasy maksady döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasynda eden çykyşyndaky «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen çuň manyly sözlerinde öz aýdyň beýanyny tapdy.

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde öz ösüş ýoly bilen häzirki zaman we kuwwatly döwlet hökmünde okgunly öňe gitmeginde we döwletliligiň milli nusgasyny döretmekde ägirt uly hyzmatlary bitiren, adyl, adalatly, öňdengörüji, parasatly, ynsanperwer garaýyşlary bilen halk içinde ägirt uly abraýdan peýdalanýan, halkyň çäksiz sylagyna, hormatyna eýe bolan görnükli şahsyýetleriň jemgyýetdäki ornuna uly ähmiýet bermek bilen, türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän özboluşly däp-dessurlaryna, ata-babalarymyzyň döwleti dolandyrmakda toplan baý tejribesine daýanýan hem-de häzirki zaman jemgyýetinde durmuş hakykatyna we halkymyzyň erk-islegine laýyk gelýän şu Konstitusion kanun türkmen halkynyň Milli Liderini ykrar edýär, syýasy we hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda I. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Konstitusion kanuny bilen rejelenen görnüşde tassyklanan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., ¹ 3, 131-nji madda; 2017 ý., ¹ 4, 130-njy madda; 2020 ý., ¹ 3, 68-nji madda) şu üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmeli:

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda Türkmen halkynyň döwlet gurluşy babatda köp asyrlyk taryhynda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alyp, ata-babalarymyzyň ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk ýygnaklaryny geçirip, iň wajyp syýasy, ykdysady, durmuş meseleleri çözmek baradaky asylly däplerinden ugur alyp we umumy ykrar edilen demokratik ýörelgelere eýerip, şeýle hem ilatyň giň gatlaklarynyň möhüm jemgyýetçilik-syýasy çözgütleriň kabul edilmegine gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda şu Konstitusion kanun kabul edilýär.

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde öz ösüş ýoly bilen häzirki zaman we kuwwatly döwlet hökmünde okgunly öňe gitmeginde we döwletliligiň milli nusgasyny döretmekde ägirt uly hyzmatlary bitiren, adyl, adalatly, öňdengörüji, parasatly, ynsanperwer garaýyşlary bilen halk içinde ägirt uly abraýdan peýdalanýan, halkyň çäksiz sylagyna, hormatyna eýe bolan görnükli şahsyýetleriň jemgyýetdäki ornuna uly ähmiýet bermek bilen, türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän özboluşly däp-dessurlaryna, ata-babalarymyzyň döwleti dolandyrmakda toplan baý tejribesine daýanýan hem-de häzirki zaman jemgyýetinde durmuş hakykatyna we halkymyzyň erk-islegine laýyk gelýän şu Konstitusion kanun türkmen halkynyň Milli Liderini ykrar edýär, syýasy we hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.

Täzelikler

Türkmenabat şäherindäki «Wepa-Sapa» hususy kärhanasynda ilatyň gündelik durmuşynda ulanylýan plastmassa önümleriniň öndürilişi ýylsaýyn artdyrylýar. Bu ýerde her aýda 5,5 tonna golaý önüm öndürilýär. Türkiýäniň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiýanyň tehnologiýalary ornaşdyrylan hususy kärhananyň önümçiliginde zerur bolan esasy çig mal Gyýanlydaky polimer zawodyndan getirilýär. Hususy kärhana geçen 2022-nji ýylda hojalykda ulanylýan zerur bolan plastmassa önümleriniň dürli görnüşleriniň 64,5 tonnasyny, ýagny, 1 million 235 müň 474 manatlygyny öndürip, içerki bazara ugratdy. Bu görkeziji geçen ýyllardakydan ep-esli köpdür.

Şatlykly waka buýsanja beslendi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň jemgyýetçilik wekilleri bilen bilelikde geçiren mejlisiniň yzysüre Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň, Bilim ministrliginiň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň wekilleri welaýatymyzda saparda boldular. Düýn olaryň gatnaşmaklarynda welaýat häkimliginde we Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda dabaraly maslahatlar geçirildi. Säher bilen Türkmenabat şäherindäki baýry ýokary okuw mekdebinde geçirilen dabaranyň gün tertibi bu bilim ojagynyň mugallymlary we talyplary bilen institutyň gurulmagy meýilleşdirilýän täze binalar toplumynyň şekil-taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy. Dabaraly maslahatyň çäginde bilim ojagynyň professor mugallymlary we talyplary hödürlenilýän şekil-taslamalar bilen tanşyp, olara ýokary baha berdiler.

Abadan ýaşaýşyň hyzmatynda

«Döwlet adam üçindir!» Milli Liderimiziň bu dünýä nusgalyk şygary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe barha dabaralanýar. Ilatyň abadan ýaşaýşyny berkarar etmek ugrunda biziň ýerine ýetirýän işimiziň ähmiýeti hem kiçi-girim däl. Ilatly ýerleri ýokary hilli agyz suwy bilen üpjün etmek ýaly jogapkärli wezipäniň belentliginde bolmak üçin netijeli işleri alyp barýarys. Geçen ýylda ilata agyz suwunyň jemi 43 million 587 müň 965,5 kub metri berildi. Şeýle-de tamamlanan ýylda lagym suwunyň bolsa 15 million 479 müň 589 kub metri akdyryldy. Welaýatymyzyň ilatyny agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin suw geçiriji we lagym ulgamlarynyň sazlaşykly işledilmegi gazanylýar. Geçen ýylda suw geçirijileriň 921 metri, lagym geçirijileriň hem 616 metri täzelenildi. Birleşigimiziň hünärmenleri ulgamyň bökdençsiz işlemegini gazanmak ugrunda yhlasly zähmet çekýärler. Olardan slesarlar Rustem Raşidowyň, Umyt Rozybaýewiň, traktorçy Intizar Bazarowyň, sürüji Ýakup Jumaýewiň, lagym bölüminiň müdiri Kömek Baýgeldiýewiň atlaryny öňdebaryjylaryň hatarynda agzamak bolar.

Ýurdumyzyň welaýatlarynda

AHAL TIKINÇILERIŇ ÜMZÜGI ILERI

Taryhy mejlis

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023 2023-nji ýy­lyň 11-nji ýan­wa­ryn­da ge­çi­ri­len Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şiniň Halk Mas­la­ha­ty­nyň we Mej­li­si­niň bi­le­lik­dä­ki mas­la­ha­tyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz türk­men hal­ky­nyň döw­le­ti do­lan­dyr­ma­gyň asyr­la­ryň sy­na­gyn­dan ge­çen de­mok­ra­tik däp­le­rin­den, dur­muş ýö­rel­ge­le­rin­den ugur alyp, ka­nun çy­ka­ry­jy hä­ki­mi­ýe­tiň dü­züm­le­ri­ni kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly mö­hüm baş­lan­gyç­la­ry öňe sür­di.

Sagdynlyga, sporta beslenýän ýyllar

Bagtyýar hem-de agzybir halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda taryhy ösüşlere we özgertmelere besledi. Ajaýyp zamanamyzyň uly dabaralar, şatlyk-şowhun bilen garşylanan ýene-de bir şanly ýylynyň – 2023-nji ýylyň ähli halkymyzyň giňden goldamagy esasynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi bolsa raýatlarymyzyň buýsanjyna buýsanç, şatlygyna şatlyk goşdy. Sebäbi ajaýyp döwrümizde durmuşa geçirilýän beýik işleriň ählisi Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan gözbaş alýar we şol işleriň geljekde hem dowamat-dowam bolmagyna mynasyp goşant goşmak, ilkinji nobatda, şu günki ýaş nesliň borjy bolup durýar. Hawa, ruhubelentligiň, sagdynlygyň, sportuň mekany bolan eziz Diýarymyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly şöhratly menziline rowana boldy. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda her bir ýyly ähli ugurlarda uly ösüşlere beslemek, hemmämize mälim bolşy ýaly, döwletimiziňem, halkymyzyňam öňündäki iň esasy wezipe bolup durýar. Geçen ýylda amala aşyrylan we şu ýylda durmuşa geçirilmeli il-ýurt bähbitli işler hakynda söhbet edilende bolsa, elbetde, halkymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgesini has giňden ornaşdyrmak, köpçülikleýin bedenterbiýäni, sporty ösdürmek meseleleriniň döwlet syýasa

Halk bähbitli demokratik özgertmeler

Ata-babalarymyzyň halk häkimiýetlilik ýörelgeleriniň mynasyp dowam etdirilýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli demokratiýamyz täze many-mazmun bilen baýlaşýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 11-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda geçiren Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahaty ýurdumyzda konstitusion özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berdi. Maslahatda täze taryhy eýýamda kanun çykaryjy häkimiýetiň işini mundan beýläk-de döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek bilen baglanyşykly wajyp wezipeler beýan edildi. Milli Geňeşiň palatalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň köpasyrlyk taryhynda döwlet gurluşy babatda toplan tejribesini hemmetaraplaýyn nazara alyp, ata-babalarymyzyň ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleri bilen ählihalk maslahatlaryny geçirip, iň wajyp syýasy, ykdysady meseleleri çözmek baradaky asylly däplerine eýerip, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny döretmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Şunlukda, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň täzeden döredilmegi esasynda oňa giň ygtyýarlyklar berler. Şonuň esasynda ýurdumyzda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan Milli Geňeşiň bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwrülmegi bilen, jemgyýetiň

Ýaşlara ynam – gelejege ynam

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap geňeşi, Agrar partiýanyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde wagyz-nesihat maslahatyny geçirdi. Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebinde 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip ylgan edilmegi mynasybetli guralan maslahat hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryny hem-de öňde goýan maksatnamalaryny durmuşa geçirmek, «Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň», şeýle hem «Türkmenistanda 2021 – 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň maksatnamasynyň» çäklerinde ýaşlaryň bedenterbiýe, sport we sagdyn durmuş endikleri bilen yzygiderli meşgullanmaklaryny gazanmak, olary watançylyk, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen geçirildi.