"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Watan goragçylaryny buýsandyrdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyz — hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän buýsançly özgertmeleriň netijesinde mähriban halkymyzyň polat galkany bolan milli goşunymyzyň goranyş kuwwaty, maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar, harby gullukçylaryň hünär ussatlygy, bilim derejesi kämilleşdirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 31 ýyllyk baýramçylygy hem-de Watan goragçylarynyň güni şatlyk-şowhunly dabaralara beslendi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň hataryndan Watana ak ýürekden gulluk edip, milli goşunymyzyň goranyş ukybyny berkitmekde şahsy goşandyny goşandyklary üçin olaryň köp sanlysyna nobatdaky harby atlar dakyldy we hünär derejeleri berildi. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlary müdirliginiň asmana atyjy raketa goşunlarynyň tabynlygyndaky maýor Soltanmyrat Soltanowyň serkerdelik edýän harby bölüminden kapitanlar Sähet Gurbansähedow bilen Baýramgül Allakulyýewa dagy hem baýramçylyk sowgadyndan paýly bolup, Watanymyzyň asudalygyny, döwletimiziň berkararlygynyň has-da pugtalanmagy, ony beýgeltmek ugrunda jan aýaman çeken zähmetleri üçin nobatdaky «maýor» harby adyna mynasyp bolmaklary harby gullukçylary begendirdi we täze üstünlikleri gazan

Mynasyplar sylaglandy

Watan düşünjesini biziň merdana halkymyz owal-ahyr mukaddeslik hökmünde kabul edipdir. Taryha ser salsak, halkymyzyň gahryman ogullary merdanalygyň, ugurtapyjylygyň, synmaz erkliligiň, mertligiň, Watany söýmegiň belent nusgasyny görkezipdirler. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleri, harby gullukçylar hem-de olaryň maşgala agzalary üçin gurduryp ulanmaga berýän döwrebap ýaşaýyş jaýlary, edaradyr okuw binalary, Ýaragly Güýçlerimiziň düzümine häzirki zamanyň iň kämil harby tehnikalaryny we ýaraglaryny alyp bermegi Watan goragçylaryna bolan synmaz ynamyndan we beýik hormatyndan nyşandyr. Ynha, şeýle özgertmeleriň çäklerinde bolsa Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 31 ýyllygy mynasybetli, hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda harby gulluk borçlaryny ak ýürekden berjaý edip, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde alnyp barylýan işleri kämilleşdirmekde, harby düzgün-nyzamy pugtalandyrmakda, harby borja we harby kasama wepaly Watan goragçysynyň şahsyýetini kemala getirmekde goşýan şahsy goşantlary üçin Harby howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlary müdirliginiň harby gullukçylarynyň birnäçesine döwlet sylaglarynyň hem-de nobatdaky harby atlarynyň gowşurylmagy hem muňa aýdyň mysaldyr.

Ýumurtganyň täsinlikleri

Eýsem, her gün ýokumly iýmit hökmünde iýilýän ýumurtga hakynda bulary bilýärismi?! Daşyndan göräýmäge, ýumurtga ellips şekillinde tekiz ýylmanak bolup görünýär, aslynda welin, ýumurtganyň gabygynda 17 müňden gowrak kiçijik deşijekler bar. Sowadyjyda bir hepde saklanan ýumurtga yssyda bir gün saklanan ýumurtgadan has täzedir. Köp saklanan ýumurtga ýeňil bolýar. Çünki, onuň düzümindäki suw, kömür aşgarynyň azalýandygy sebäpli, ýeňleýär. Esasan, ýumurtga, gök önümli işdäaçarlara goşulýar ýa-da ýany bilen äberilýär. Sebäbi, gök önümlerde protein az bolýar. Haçan-da, ýumurtga goşulyp taýýarlanylan işdäaçarlarda bolsa proteiniň we witaminleriň mukdary ep-esli köpelýär.

Beýik ynamyň, uly buýsanjyň, mukaddes borjuň eýeleri

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Serdarymyz tarapyndan uly üns-alada bilen gurşalan ýaşlarymyza beýik ynam bildirilýändiginiň, olaryň uly buýsanjyň, mukaddes borjuň eýeleridiginiň has-da dabaralanýan ýylydyr. Ýaşlara bildirilýän ynamyň, buýsanjyň özeninde uly many bar. Sebäbi Gahryman Arkadagymyzyň binýadyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän beýik işleriniň netijesinde biziň Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň her bir ulgamynda uly ösüşler gazanylýar. Muny biz her bir ädimde görýäris, duýýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň şeýle göreldesi biz — ýaşlar üçin nusga alarlyk mekdep bolup durýar. Biz şol göreldäni özümize nusga edinip, ata Watanymyza, halkymyza wepaly, Diýarymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan kämil şahsyýetler bolup ýetişmekde tagallamyzy, zehinimizi, ukybymyzy gaýgyrmaýarys. Döwletimizde ýaşlar hakynda uly aladalaryň edilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolan «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny röwşen geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesilleriň eşretli, bolelin durmuşda ýaşamagyna, okamagyna, işlemegine gönükdirilendir. «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» ýaşlar barada edilýän aladanyň örän uludygynyň nobatdaky subutnamasy bolup, ol ýaşlaryň durmuş goraglylygyny üpjün etmekde, olarda milli gymmat

Bagtyýarlyk — ylham çeşmesi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda döwletimizde ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösen düşünjeli, kämil adamlar bolup ýetişmekleri üçin uly aladalar edilýär. Şeýle aladalar bolsa ýaşlar guramamyzyň işiniň ilerlemegine hem örän uly täsirini ýetirýär. Üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem-de golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň geçirilmegi biziň — ýaşlaryň kalplaryndaky guwanjy has-da artdyran şanly wakalar boldy. Şeýle buýsançly günlerde geçen ýylda ýurdumyzda amala aşyrylan işlere nazar aýlanymyzda, olaryň diňe halkyň bähbidine gönükdirilendigine göz ýetirýäris. Bu işlerden ýaşlar guramamyzyň hem çetde galmandygyny bellemek ýakymlydyr.

Ýaşlar alada bilen gurşalýar

Her bir güni rowaçlyklara beslenýän döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen ähli ugurlarda işler sazlaşykly alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýeti çalt depginlerde ösmek bilen, belent sepgitleri nazarlaýar. Bu hem ýurtda amala aşyrylýan beýik işleriň, işlenip düzülen maksatnamalaryň aýdyň netijesidir. Badalga berlen maksatly tutumlaryň özeninde halkyň abadan, eşretli ýaşaýyş-durmuşy baradaky aladalar durýar. Ajaýyp zamanamyzda ylymly-bilimli, hünärli ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmeklige uly üns berilýär. Üstümizdäki ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň röwşen geljegini ýaş nesillerimizde görýändigini aýdyň görkezýär. Arkadagly Serdarymyz ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýär. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir. 

Watanyň röwşen geljegi

Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän il-ýurt bähbitli işlerine mynasyp goşant goşmak, ýurdumyzyň dünýä ýüzünde iň bir abadan hem-de kuwwatly döwlete öwrülmegi üçin döredijilikli zähmet çekmek mukaddes borçdur. Berkarar döwletimizde halal işläp, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaga, sagdyn durmuş ýörelgelerini hemişelik hemra edinmäge ähli şertler, mümkinçilikler bar. Hormatly Prezidentimiz Gahryman Arkadagymyzyň beýik işlerini dowam etdirmekde, halkymyzyň bagtyýar geljegini berkarar etmekde ýaşlara uly ynam bildirýär. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy munuň aýdyň nyşanydyr. Bu bizde — bagtyýar ýaşlarda uly joşgun, ýokary ruhubelentlik, egsilmez hoşallyk duýgularyny döretdi.

Il bähbitli işler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gözel Diýarymyzda abadan, asuda ýaşaýyş-durmuş, döredijilikli zähmet gaýnap joşýar. Şeýle ösüş-özgerişlere ýetirýän ajaýyp başlangyçlaryň sakasynda mähriban Prezidentimiziň pähim-parasatly syýasaty durýar. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, ähli pudaklarda depginli ösüşleri gazanmak boýunça durmuşa geçirilýän işler oňyn netijelerini berýär. Ýurdumyzda ýaşaýyş-durmuş ähmiýetli binalaryň gurlup, ulanylmaga berilmegi, adamlaryň halal zähmet çekmegi we dynç almagy, rahat durmuşyň hözirini görmegi üçin ähli amatlyklaryň döredilmegi hemmeleri guwandyrýar. Irki taryhymyza ser salsak, XI-XII asyrlar ýurdumyzda binagärçiligiň ýokary depginde ösen döwri hasaplanýar. Muňa mysal edip, Daýahatyn kerwensaraýyny, Maşat ata metjidini, Astanababa, Sarahsbaba, Mänebaba mawzoleýlerini görkezmek bolar. Şol binalaryň diwarlary toýun palçygyndan, toýun kerpijinden gurlupdyr. Olar biziň şu döwrümize çenli saklanyp galypdyr.

Işjeňlige eýe boldy

Ak bugdaý etrabynyň merkezindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň guramagynda maslahat geçirildi. Oňa ady agzalan jemgyýetçilik guramasynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda, şol sanda bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynda zähmet çekýän zenanlar we mährem eneler gatnaşdy. Maslahatda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe zenanlaryň jemgyýetimizdäki orny, olaryň zähmeti, durmuşy we dynç almagy, syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmagy ugrunda döredilen şertlerdir mümkinçilikler dogrusyndaky gürrüňe üns çekildi. Çykyşlarda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi tarapyndan geçen, 2022-nji ýylda alnyp barlan işlere giňişleýin seljerme berlip, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda öňde durýan wezipeler kesgitlendi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri

21-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde beýleki möhüm meseleler bilen birlikde, halk häkimiýetliliginiň ýokary wekilçilikli edarasynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň ählihalk tarapyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanylmagy hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny esasda ykrar edilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp wakalarynyň üstüni ýetirdi. Biz bagtdan paýly-nesibeli adamlar arzuw-maksatlaryň hakykata öwrülýän ýurdunda ýaşaýarys. Mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň şu günki hem geljekki abadan, parahat, bolelin durmuşynyň hatyrasyna alnyp barylýan beýik işler barada gürrüň edeniňde, şu eziz Diýaryň perzendi hökmünde biziň her birimiziň köňlümiz joşa gelýär. Şol ýürek joşguny türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň ajaýyp döwlet we syýasy işgäri hökmünde Watanyna we halkyna hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezýän Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz — Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan, aň akabasyndan gözbaş alýar.

Döwlet gurluşyndaky özgerişler ýaşlary buýsandyrýar

Bilşimiz ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Häzirki döwürde milli däplere laýyklykda, her bir işde halk bilen maslahatlaşmak asylly ýörelgä öwrüldi. Döwletli maslahatda kabul edilen çözgütler ýurdumyzyň täze ösüşlerine badalga berer. Halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegi üçin ähli şertleriň döredilmeginde Gahryman Arkadagymyzyň goşandy uludyr. Biz parahat durmuşda, arassa asmanyň astynda ýaşaýarys, hormatly Arkadagymyzyň tagallasy bilen bagtly we nurana geljege tarap ynamly gadam urýarys.

Göwünleri galkyndyran maslahat

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» ýurdumyzyň taryhynda täze sahypany açýan, ýagty ertirimize nur saçýan şanly wakalar bilen şöhratlanýar. Bu taryhy günlerde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi biziň buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň sa­ýa­syn­da

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň her bir ýy­ly ýur­du­my­za şan­ly wa­ka­la­ry alyp gel­ýär. De­mok­ra­tik, hu­kuk we dün­ýe­wi döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny ber­kit­mek, döw­let do­lan­dy­ryş ul­gam­la­ry­nyň işi­ni yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­ler şol şan­ly wa­ka­la­ryň ha­ta­ryn­da aý­ra­tyn şöh­le­len­ýär.

Arkadag şäheri — şöhratly ýoluň dowamaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde täze, döwrebap şäher — Arkadag şäheri kemala gelýär. Bu şäheriň aýratynlyklary, onda döredilýän şertler dogrusynda entek kän-kän söhbet ediler. Ýöne şunda Ahal welaýatynyň täze merkezine berlen adyň örän ýerine düşen çözgütdigini welin, hökman nygtamaly. Onda halkymyzyň köňül islegi öz beýanyny tapdy. Çünki bu şäher döwrümiziň beýik Şahsyýeti Gahryman Arkadagymyzyň irginsiz yhlasynyň, hemişelik üns-aladasynyň ajaýyp miwesidir. Ahal welaýatynyň döwrebap edara merkeziniň guruljak ýeriniň gadymy Yzgant obasyna golaý çäklerden saýlanyp alynmagynda hem uly many bar. Muňa hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Yzgant obasynyň adyny gadymy oguz dilinden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň türkmen diline geçirsek, mähriban halkymyza eziz we örän ýakymly bu adyň «Oguzlaryň şäheri», «Oguz şäheri» (Oguz hanyň şäheri) diýen manyny berýändigi öz-özünden düşnükli bolýar. Yzgant orta asyrlarda hem tutuş bir welaýatyň merkezi hökmünde belli bolupdyr» diýen sözleri-de güwä geçýär. Diýmek, Arkadag şäheri öz taryhy ýerinde — Ahal sebitiniň gadymy merkezinde bina edilen şäherdir.

Döwletli ýörelgeleriň dabaralanmasy

Şöhratly taryhymyza nazar aýlanyňda ata-babalarymyzyň jemgyýetçilik durmuşyndaky iň wajyp meseleleri halk bilen maslahatlaşyp çözendiklerini görmek bolýar. Bu asylly ýörelge Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de mynasyp dowam etdirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi hem halk häkimiýetlilik däpleriniň täze taryhy eýýamda özboluşly many-mazmuna eýe bolýandygyny tassyklady. Umumymilli foruma Hökümet agzalary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň dowamynda dürli pudaklarda zähmet çekýän ildeşlerimiz çykyş edip, ýurdumyzyň ýaşulularynyň we ýaşaýjylarynyň adyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hem-de Esasy Kanuna üýtgetmeleri girizmek başlangyjynyň doly goldanylýandygyny aýtdylar. Çykyş edenler dörediljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlamak baradaky teklibi öňe sürdüler. Gahryman Arkadagymyzy türkmen halkynyň Milli Lideri diýip ykrar etmek baradaky te

Beýik işleriň belent ykrarnamasy

Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň 21-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda demokratik özgertmeleriň dabaralanmasyna öwrülen Konstitusion kanunlaryň birnäçesi kabul edilip, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Arkadagly Serdarymyz häkimiýet bilen halkyň arasyndaky baglanyşygy pugtalandyrmaga gönükdirilen taryhy başlangyjy goldap, Türkmenistanyň Gahrymany, halkymyzyň Arkadagy Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellemek hakyndaky Permana gol çekmek bilen, ildeşlerimiziň ýürek arzuwyny hasyl etdi. Hepdäniň penşenbe güni Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy hem-de kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda geçirilen hoşallyk maslahatyna Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň garamagyndaky sport mekdepleriniň müdirleri, tälimçi-mugallymlary, şeýle hem sport desgalarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri gatnaşdy.

Milletiň mertebesi – Watanyň buýsanjy

Täze taryhy eýýamda amala aşyrylýan özgertmeler halkymyzyň asylly ýörelgelerine, milli demokratiýamyzyň köpasyrlyk däplerine daýanyp, Watanymyzyň rowaçlygyny, il-günümiziň eşretli durmuşyny nazarlaýar. Ine, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütler hem şöhratly taryhymyzyň altyn öwüşginli sahypalaryny ýazdy. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň hem-de jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň kabul edilmegi sözüň doly manysynda taryhy ähmiýetli waka öwrüldi. Degişli resminamalara laýyklykda, Türkmenistanyň Halk Maslahaty ýurdumyzyň halkynyň bähbidine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara, Türkmenistanyň mejlisi bolsa kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara diýlip ykrar edildi.

Agzybirligiň we jebisligiň berk binýady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi, Türkmenistanyň Gahrymany, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegi halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň berk binýady boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlaryna uly ynam bildirilýär. Munuň özi 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmeginde öz beýanyny tapýar. Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki taryhy mejlisinde kabul edilen çözgütler halk häkimiýetiniň milli ýörelgeleriniň üstünlikli amala aşyrylýandygyny görkezýär. Şunuň bilen baglylykda, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» we «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi demokratik özgertmeleriň jemgyýetçilik tarapyndan doly goldanylýandygynyň subutnamasydyr. Şunda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň we jemgyýetimiziň abadançylygyna gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi nygtaldy. Munuň özi türkmenistanlylaryň d

Taryhy çözgütler göwünlerimizi galkyndyrdy

Nurýagdy MATNEPESOW, Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň başlygy:

Köňül islegleriniň hasyl bolmagy

21-nji ýanwarda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi üstümizdäki ýylyň turuwbaşdan taryhy wakalara beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy. Ajaýyp zamanamyzyň sene ýazgysyna altyn harplarda ýazyljak bu ählihalk forumy ilimiziň agzybirliginiň, jebisliginiň, ýurdumyzyň täze eýýamda täze ösüşleri nazarlaýandygynyň özboluşly güwäsine öwrüldi. Bedew bady bilen okgunly öňe barýan döwrümizde ähli ugurlarda alnyp barylýan işleri yzygiderli kämilleşdirmek, has-da ýokary derejede guramak möhüm talap bolup durýar. Döwrüň bu möhüm talabyndan ugur alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň arakesmesinde Milli Geňeşiň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynyň geçirilmegi we onda Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň taslamalarynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy, şonuň esasynda hem «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň biragyzdan kabul edilmegi hem-de makullanylmagy, hormatly Prezidentimiziň bu Konstitusion kanunlara gol çekmegi ykbal özgerdiji taryhy çözgütler hökmünde il-günüň ägirt uly hoşallygyna eýe boldy.