"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Sport hem-de dil öwrenmek

Sport bilen yzygiderli meşgullanmak daşary ýurt dilini ýeňil hem çalt öwrenmäge ýardam edýär. Bu ilkinji nobatda jogapkärçilik duýgusy bilen baglanyşyklydyr. Okuwda hem, sportda hem mugallymlardyr tälimçiler bizi diňe gerekli ugra gönükdirýärler. Emma islendik işde-de kämillige ýetmek diňe özümize baglydyr. Türgenleşikler bilen meşgullanylanda olaryň dessin netije bermeýändigine we köp yhlas etmelidigine göz ýetirip, yzygiderli meşgullanmagy endik edinýäris. Dil öwrenmekde-de oňyn netije gazanmak üçin şeýle endik zerur. Sagdyn bolmak üçin gündelik bary-ýogy 20 minut töweregi türgenleşmek ýeterlik bolsa, daşary ýurt dilini öwrenmek üçinem şonçarak wagt gerek. Esasy zat – üznüksizlik.

Agyrlygy galdyrmagyň ussatlary

Türkmenistanyň çempionlygy ugrunda göreşdiler Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda — 26—29-njy dekabr aralygynda geçirilen agyr atletika boýunça Türkmenistanyň çempionaty sportuň şu görnüşinden iň güýçli türgenlerimizi saýlady.

Tamamlanan möwsümiň ökdeleri

Ýakynda ýurdumyzda 2022-nji ýylyň futbol möwsüminiň jemi jemlenildi. Möwsümiň iň soňky duşuşygy «Nusaý» stadionynda geçirilip, onda ýurdumyzyň Naýbaşy Kubogyny eýelemek ugrundaky oýunda «Altyn Asyr» bilen «Şagadam» toparlary duşuşdylar. Bu duşuşykda «Altyn Asyr» garşydaşyndan 3:1 hasabynda üstün çykyp, taryhynda sekizinji gezek arzyly Kuboga mynasyp boldy.

Ýeňijiler kesgitlenildi

Tennis boýunça ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky bäsleşige 12 ýaşdan uly bolan erkekler hem-de gyzlar gatnaşdylar. Geçirilen bäsleşige reýting boýunça ilkinji sekizlige girýän (erkekleriň hem-de gyzlaryň arasynda) tennisçileriň 16-synyň gatnaşandygyny bellemek gerek. Erkekleriň arasynda geçirilen bäsleşikde Atly Gurbanow baş baýraga mynasyp boldy. Bu tennisçi aýgytlaýjy duşuşykda Ýuriý Rogusskiden üstün çykmagy başardy. Hajymyrat Çaryýew hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagyň hötdesinden geldi. Zenanlaryň arasynda geçirilen bäsleşikde Ilim Guseýnowa taý tapylmady. Ikinji, üçünji orunlary degişlilikde Rožan Karajaýewa bilen Merýem Muhammedowa eýelediler.

Ilkinji açyşlar

Sagdyn nesilleriň kemala getirilmegi ýurdumyzda möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenilip, bedenterbiýe we sport hereketi giňden ýaýbaňlandyrylýar. Welosiped sporty hem ynsan üçin örän peýdaly bolup, bu görnüş bilen meşgullanýan ildeşlerimiziň hatary barha artýar. Ilkinji welosipede meňzeş ulagy 1790-njy ýyllarda fransiýaly Komt de Siwrak işläp taýýarlapdyr. Ol bu ulaga «seleripede» diýip at beripdir. Bu söz tizlik diýen manyny aňladýar. Agaçdan ýasalyp, pedaly bolmadyk ulag ilkibaşda aýagyňy ýere basmak arkaly herekete getirilipdir. Häzirkä meňzeş welosipedi bolsa 1817-nji ýylda germaniýaly Baron Karl fon Drez oýlap tapýar. Ol öz ulagyna «laufmaşin» (ylgaw maşyny) diýen ady berýär. Bu ulagyň demirden tigirleri we durzujy ulgamy bolupdyr. Emma pedallarynyň ýoklugy sebäpli ony sürmek aňsat bolmandyr. Şol döwürlerde bu ulaga ony oýlap tapanyň ady bilen baglanyşdyryp, «drezin» diýipdirler. Soňlugy bilen demir ýoluň üstünde ýöreýän pedally ulaglara hem drezin diýlip başlanýar.

Janköýerleriň söýgüli oýny

Gadymy döwürlerde hem meşhur küştçüleriň dörän mekany hökmünde tanalan ýurdumyzda geçen asyryň başlary küşt oýnunyň köpçülikleýin häsiýete eýe bolan döwri hasaplanylýar. Şol ýyllar şol wagtky Aşgabat raýonynyň «Zähmet» kolhozynda 14 küştçiniň gatnaşmagynda çempionat geçirilip, ol uly gyzyklanma döredipdir. Deňeşdirme hökmünde aýdanymyzda, şol wagtlar Angliýada 150-ä golaý adamyň gatnaşmagynda Nottingem halkara küşt ýaryşynyň açylyşy bolup, ilkinji güni oňa 60-a golaý adam, üçünji güni bary-ýogy

Taryhda şu gün

Bu duşuşyklaryň ilkinji 12 döwi şol ýylyň 8-nji oktýabry bilen 7-nji noýabry aralygynda geçirilip, deňlikde tamamlanypdy. 24-nji noýabrda Lion şäherinde badalgasyny alan duşuşyklaryň ikinji tapgyrynyň 16-njy, 18-nji hem-de 20-nji döwlerinde Kasparow garşydaşyndan üstün çykdy. Çempion bolmak üçin 12 utugyň ýetikdigi bilen baglylykda Kasparow çempionlygy 22-nji tapgyrda gazandy.

Ýokiç we Donçiçiň taryhy statistikalary

Amerikanyň Milli basketbol ligasy NBA-da Gündogar Ýewropanyň iki super ýyldyzy – Nikola Ýokiç bilen Luka Donçiçiň şemaly belentden öwüsýär. Her duşuşygynda «double- double » ýa-da «triple-double » edýän ýyldyzlar şu hepdäniň dowamynda duşuşyklarynda görkezen statistikalary bilen NBAnyň taryhyna atlaryny altyn harplar bilen ýazdyrdylar. «Denwer Naggetsiň » öz meýdançasynda «Finiks Sansy » 2 owertaýmyň netijesinde 128:125 hasap bilen ýeňmegi başardy. Duşuşykda ýeňiş gazanan toparyň serbiýaly ýyldyzy, NBA-da 2 ýyl bassyr adaty möwsümiň iň gymmatly oýunçysy saýlanan Nikola Ýokiç 41 utuk, 15 ribaund, 15 asist görkezijiler bilen «triple- double » etmegi başardy. Bu görkezijiler bilen ol NBA-nyň taryhynda Oskar Robertson (1961- nji we 1962-nji ýyllarda 2 gezek) hem-de Jeýms Hardenden (2016-njy ýylda) soň 1 oýunda azyndan 40 utuk, 15 ribaund, 15 asist eden 3-nji basketbolçy boldy. Ýokiçden soň sloweniýaly Luka Donçiç hem NBA-nyň taryhyna girmegi başardy. 23 ýaşyndaky ýyldyz oýunçy topary «Dallas Maweriksiň » öz meýdançasynda «Nýu Ýork Niksi » owertaýmyň netijesinde 126:121 hasap bilen ýeňen duşuşygynda geçirilen utuklaryň deň ýaryna golaýyny öz adyna ýazdyrypdy. Ol 60 utuk 21 ribaund hem-de 10 asistlik görkeziji bilen NBA-da ozal görlüp- eşidilmedik «triple- double » netije görkezdi. Ol NBA-da 60 utuk, 20 ribaund hem-de 10 asist eden ilkinji basketbolçy boldy. LeBron Braýantyň rekord y

Katar 2022 Dünýä Kubogynyň iň owadan goly saýlandy

Katar 2022 Dünýä Kubogynyň iň owadan goly saýlandy. FIFA tarapyndan berlen maglumatda Braziliýanyň ýygyndysynyň ýyldyz hüjümçisi Rişarlisonyň ýarym üstaşyr şekilde Serbiýanyň ýygyndysynyň derwezesinden geçiren ajaýyp goly çempionatyň iň owadan goly diýlip saýlandy. Ol bu goly duşuşygyň 73-nji minutynda Winisius Junioryň pasyndan soň geçiripdi. Ses berlişige Rişarlisonyň golundan başga- da arabystanly Salem Al-Dowsariniň Argentinanyň ýygyndysynyň derwezesinden geçiren goly, niderland hüjümçi Kodi Gakponyň (Niderlandlar – Senegal), argentinaly Enzo Fernandesiň (Argentina – Meksika), kamerunly Wensan Abubakaryň (Kamerun – Braziliýa), meksikaly Luis Çawesiň jerime urgusyndan geçiren goly (Meksika – Saud Arabystany), fransiýaly Kilian Mbappeniň (Fransiýa – Polşa), koreýaly Paýk Syn Honuň (Braziliýa – G. Koreýa) hem-de braziliýaly Neýmaryň (Braziliýa – Horwatiýa) gollary- da dalaşgär görkezilipdi.

Naýbaşy Kubok 8-nji gezek «Altyn asyrda »

Futbol boýunça Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogy ugrundaky duşuşykda «Altyn asyr» ýeňiş gazandy. 2021-nji ýylyň çempiony «Altyn asyr» bilen 2021-nji ýylyň Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi «Şagadamyň » arasyndaky duşuşyk diýseň çekeleşikli geçip, ol paýtagtymyzdaky «Nusaý » stadionynda oýnaldy. Duşuşykda «Altyn asyr» topary 3-1 hasabynda ýeňiş gazanyp, 8-nji gezek Naýbaşy Kuboga mynasyp boldy. Oýnuň 3-nji minutynda Kerim Hojaberdiýew «Şagadamy » 1-0 öňe saýlady. 32-nji minutda eminiň bellän penalti urgusyny dürs uran Myrat Annaýew hasaby deňledi. 67-nji minutda Yhlas Toýjanow, 76-njy minutda- da Altymyrat Annadurdyýew «Altyn asyra » ýeňiş getiren gollary geçirmegi başardylar. Şeýlelikde, «Altyn asyr» topary bassyr 8-nji gezek Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogyny asmana göterdi. «Şagadam » topary bolsa 3-nji gezek Naýbaşy Kubogy duşuşygynda ýeňlişe sezewar boldy. Ýylyň tapawutlananlar y Şeýle- de, milli çempionatda ýylyň ökdeleri saýlanyp, «Köpetdagyň » oýunçysy Begenç Akmämmedow möwsümiň iň ökde futbolçysy diýlip yglan edildi. «Ahalyň » baş tälimçisi Mergen Orazow iň ökde tälimçi, bu toparyň derwezeçisi Resul Çaryýew bolsa iň ökde derwezeçi diýlip saýlanyldy. Garşydaşlarynyň derwezesinden netijeli urgularyň 27-sini geçiren Didar Durdyýew («Ahal») iň köp gol geçiren oýunçylaryň arasynda öňe saýlandy. «Feýr-pleý» baýragyna «Merw» topary mynasyp boldy. Gatnaşan duşuşyklaryny ynamly geçiren Re

Aşgabadyň çempionaty geçirildi

Golaýda ýeňil atletika boýunça paýtagtymyzyň çempionaty guraldy. 60, 400, 800, 1500 metr aralyklara ylgamak, ýadro iteklemek, uzaklygyna hem-de beýikligine bökmek boýunça bäsleşikler Olimpiýa şäherçesiniň Ýeňil atletika toplumynda geçirildi. Çempionata türgenleriň 150-den gowragy gatnaşdy. 60 metre ylgamakda pellehana hemmelerden öň gelen Alişer Sadullaýew, 400 metre ylgaw bäsleşiginde Abdyrahman Nurgeldiýew paýtagtymyzyň çempionlary boldular. 800 metrlik menzili Atajan Bagyýew birinji geçmegi başardy. 1500 metre ylgamakda iň gowy netijäni Perhat Annagylyjow görkezdi.

Ýeňişleriň ýyly

Täze ýyl gijesinde birek-birege we özümiz üçin gowudan-gowy arzuwlary etsek hem ýylyň bize nähili gowulyklary sowgat taýýarlaýandygyny hiç birimiz bilmeýäris. 2022-nji ýylyň başynda ulus-ilimiz bilen birlikde welaýatymyzyň türgenleriniň köpsanlysy ýylyň sport üstünliklerine beslenmegini arzuw edipdiler. Gazanylan üstünlikler bolsa garaşylanyndan hem zyýada boldy. Maýsa PARDAÝEWA, dzýu-do boýunça Aziýanyň çempiony:

Üstünligiň aýdyň beýany

Eş­ret­li dur­mu­şyň, bag­ty­ýar za­ma­na­nyň köň­le eçil­ýän eg­sil­mez ru­hy joş­gu­ny­ny her bir gü­nü­miz­de gör­mek bol­ýar. Mu­nuň özi hal­ky­my­zy dö­re­di­ji­lik­li iş­le­mä­ge, Wa­ta­ny­my­zyň ösüş­le­ri­ne go­şant goş­ma­ga ruh­lan­dyr­ýar. Şo­nuň üçin-de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň sa­ýa­syn­da şu ýy­ly­myz ýo­ka­ry zäh­met üs­tün­lik­le­ri­ne, oňyn ne­ti­je­le­re bes­len­di. Biz mu­ňa «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da ga­za­ny­lan ösüş­le­riň my­sa­lyn­da aý­dyň göz ýe­tir­ýä­ris. Ta­mam­la­nyp bar­ýan 2022-nji ýyl ýur­du­my­zyň ösü­şi­niň üs­tün­lik­le­re bes­len­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýän wa­ka­la­ra baý bol­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­da dur­ma­gyn­da ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ösü­şi­ni has-da pug­ta­lan­dyr­mak­, ylym-bi­li­mi ös­dür­mek­ babatda mö­hüm we­zi­pe­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek­de uly iş­ler al­nyp ba­ryl­dy. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zyň se­na­ga­tyn­da, bi­lim­dir sag­lyk ul­gam­la­ryn­da ga­za­ny­lan üs­tün­lik­le­riň «sa­na­saň so­ga­by bar». Ylym-bi­lim ul­gam­la­ryn­da ýe­til­ýän sep­git­ler Di­ýa­ry­my­zy ösü­şiň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne çy­kar­mak bi­len, hal­ky­my­zyň dur­mu­şy­ny-da ös­dür­ýär. Bi­li­miň hi­li dün­ýä de­re­je­si­ne ýe­ti­ril­ýär, san­ly bi­lim ul­ga­my ös­dü­ril­ýär. Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ýaş nes­le be­ril­ýän bi­li­mi dün­ýä de­re­

«Altyn asyr» — Naýbaşy kubogyň eýesi

Düýn paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda geçen möwsümiň Naýbaşy kubogyny eýelemek ugrunda duşuşyk boldy. Diýarymyzyň geçen möwsümdäki çempiony «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn asyr» topary geçen ýylda Kubogy eýelän Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Şagadam» topary bilen duşuşdy. Oýnuň birinji ýarymy 3-nji minutda “Şagadamdan” Kerim Hojaberdiýewiň, 32-nji minutda “Altyn asyrdan” Myrat Annaýewiň garşylykly gollary bilen deňlikde tamamlandy. Ikinji ýarymda aragatnaşykçylar hüjümiň depginini güýçlendirip, kenarýakaly futbolçylaryň derwezesinden iki pökgi geçirmegi başardylar. Oýnuň 67-nji minutynda Yhlas Toýjanow kellesi bilen topy derwezä gönükdiren bolsa, 76-njy minutda Altymyrat Annadurdyýew çep tarapdan guralan hüjümi netijeli tamamlamagy başardy, şol hem oýnuň soňky nokadyny goýan gol boldy.

Türkmen sportunyň ynamly gadamlary

Türkmenistan we sport. Bu buýsançly jümläniň hormatly Arkadagymyzyň durmuşa geçiren ägirt uly işleriniň, badalga beren beýik başlangyçlarynyň netijesinde bir bitewi düşünjä, bir bitewi ajaýyplyga öwrülendigini, özboluşly sazlaşyklylyga eýe bolandygyny nygtasak, biziň bilen hemmeler ylalaşsa gerek. Hut şol ajaýyp başlangyçlaryň netijesinde ýurdumyzyň dünýäde sport döwleti diýlip ykar edilmeginiň özem munuň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda uly ösüşlere beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň badalga beren beýik işleriniň, asylly başlangyçlarynyň döwrebap derejede dowam etdirilýändigi, ýurtlaryň hem-de halklaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan ýurdumyzyň sport abraýynyň has uly belentliklere göterilýändigi guwandyryjy, buýsandyryjy ýagdaýdyr.

Türkmenistanyň çempionaty

Golaýda erkekleriň we zenanlaryň arasynda dzýudo boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Çempionatyň çekeleşikli tutluşyklary Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Olimp» orta-sport mekdebinde ýaýbaňlandyryldy. 1999—2004-nji ýyllarda doglan oglanlaryň ýaryşy diýseň çekeleşikli geçdi. 60 kg-däki bäsleşikde Serdar Baýmyradow ýeňşi elden bermedi. 66 kg-de Serdar Rahimow, 73 kg-de Hekim Agamammedow, 81 kg-de Şatlyk Seýitmyradow, 90 kg-de Mämmedaly Açyldyýew, 100 kg-de Dawut Orazmuhammedow, 100 kg-den ýokary agramda bolsa Begenç Abdyşükürow altyn medallara eýe çykdylar. Gyzlaryň 48 kg agramdaky tutluşyklarynda Raýhon Şawkadowa, 52 kg-de Saýara Rozyýewa, 57 kg-de Çynar Sabirowa, 63 kg-de Leýla Umidowa, 70 kg-de Aýnura Faýzullaýewa, 78 kg-de Gülnur Arslanowa, 78 kg-den ýokary agramda bolsa Leýla Kutlyýewa çempion boldular.

Göreş düşekçesinde

«Olimp» orta-sport mekdebiniň bedenterbiýe-sagaldyş toplumynda kuraş göreşi boýunça ulularyň arasyndaky Türkmenistanyň çempionaty hem-de ýaşlaryň arasyndaky ýurdumyzyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşlar erkekleriň we zenanlaryň arasynda geçdi. Çempionata 107 oglan hem-de 55 gyz türgen gatnaşdy. Agramlaryň ýedisi boýunça guralan ulularyň çempionatynda toparlaýyn hasap boýunça Aşgabat şäheri öňe saýlandy. Lebaply türgenler ikinji, Marynyň topary bolsa üçünji orna mynasyp boldy. Gyzlaryň bäsleşikleri sekiz agram derejesinde guraldy. Bu gezek lebaply türgenleriň topary ýeňiş gazandy. Paýtagtlylar bolsa ikinji orny eýelediler. Öňdäki üçlügi jemlemek Mary welaýatynyň toparynyň paýyna düşdi.

Ýaş karateçilerimiziň ýeňişleri

Ahyrlap barýan ýyl türkmen sportunyň senenamasyny ajaýyp üstünlikler bilen bezedi. Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçen karate WKF boýunça ulularyň, kadetleriň, ýaşlaryň we ýaşy 21-e ýetmedik türgenleriň arasyndaky Aziýa çempionatynda gazanylan medallar şeýle netijeleriň üstüni ýetirdi. Çempionat dünýäniň 28 ýurdundan bolan türgenleriň 700-den gowragyny jemledi. Ýaryşa gatnaşan türkmen ýygyndysyna 24 türgen wekilçilik etdi.

Medallar çemeni – mynasyp sowgat

Türkmenistanly sport ussatlary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň soňky aýlarynda sportuň dürli görnüşleri boýunça gazanýan medallary bilen ildeşlerimizi begendirmeklerini dowam etdirýärler. Ine, Türkmenistanyň Taýboks we garyşyk söweş sungatlary federasiýasynyň türgenleriniň Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherinde geçirilen ýurduň açyk çempionatynda baglan medallar çemeni hem şanly ýyla ajaýyp sowgat boldy. Şeýle üstünligi gazanan türkmen toparyna Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Orazmuhammet Bäşimow tälimçilik etdi. Antalýa şäherinde geçirilen başa-baş söweş sungatynyň muaý-taý görnüşi boýunça Türkiýäniň açyk çempionatyna dünýäniň 32 döwletinden jemi 750-den gowrak türgen gatnaşyp, olaryň arasynda ussatlar hem az däldi. Öz döwründe dünýäniň iki gezek çempiony bolan halypa Orazmuhammet Bäşimowyň şägirtleriniň bolsa şeýle güýçli garşydaşlar bilen geçirilen duşuşyklarda ussatlyklaryny görkezmegi başarandyklary aýratyn bellenilip geçilmäge mynasypdyr. Toparymyzyň ilkinji medalyny 60 kg agram derejesinde çykyş edip, ikinji orny eýelän Bäşim Bäşimow gazandy. Bu açyk çempionat Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby üçin derejeli ýaryşlaryň ikinjisi boldy. Ol birinji gezek Gresiýada geçirilen Dünýä kubogy ugrundaky ýaryşy bürünç medal bilen jemläpdi.

Ýurdumyzyň birinjiligi

Düýn – 23-nji dekabrda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijileri mälim boldy. Ýokary ligada çykyş etmek ugrundaky bäsleşige gatnaşmak üçin ýurdumyzyň welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan ezber küştçiler Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebine ýygnanyşdylar. Günüň ikinji ýarymyna çenli dowam eden ýaryşda has köp utuk toplan erkek we zenan küştçiler saýlandy. Ýaryşyň netijesine görä erkekleriň arasynda Ahal welaýatyndan Ýusup Baýramgeldiýew 9 oýundan 8.5 utuk toplap 1-nji orna mynasyp boldy.