"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Futbol täzelikleri

30-njy gezek geçirilen Türkmenistanyň futbol çempionaty 2022-nji ýylyň awgust — dekabr aýlary aralygynda toparlaryň sekizisiniň («Altyn Asyr», «Aşgabat», «Köpetdag», «Nebitçi», «Şagadam», «Ahal», «Merw», «Energetik») gatnaşmagynda guraldy. Dört aýlawdan ybarat bolan çempionatyň dowamynda geçiren 28 duşuşygynda 73 utuk toplan «Ahal» topary (baş tälimçisi Mergen Orazow) taryhynda birinji gezek çempionlygyny gazanmagy başardy. Ikinji, üçünji orunlary «Altyn Asyr» (baş tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew, 61 utuk) bilen «Merw» (baş tälimçisi Magtymguly Begenjew, 46 utuk) toparlary eýelediler.

Suw ýodalarynda

Paýtagtly suwda ýüzüjiler Täze ýyly – Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny sowgatly garşyladylar. Olar «Olimpiýa» suw-sport toplumynda geçirilen suwda ýüzmek boýunça Türkmenistanyň çempionatynda şowly çykyş edip, toparlaýyn öňdäki orny eýelediler. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň Ýokary sport ussatlygy mekdebiniň hem-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 14-nji sport mekdebiniň türgenleri bu üstünlige uly goşant goşdular. Gyzlaryň arasyndaky bäsleşikde altyn medallary paýtagtly Darýa Semýonowa, Aýnur, Eneş we Ejeş Primowalar, Anastasiýa Morgenştern, Waleriýa Mirenskaýa, Ogulmerjen Nuraýewa, Aýnur Merdanowa we Mary welaýatynyň toparynyň türgeni Samira Huşakowa dagy eýeledi.

Welaýatlardan habarlar

Ýakynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň medeniýet öýünde TKA-nyň Magtymguly etrap birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň Magtymguly etrap geňeşiniň guramagynda etrabyň edara-kärhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda «Parahatçylygyň we abadançylygyň waspy» ady bilen hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda edilen çykyşlarda bellenilişi ýaly, Berkarar döwletimizde durmuşa geçirilýän we alnyp barylýan işler Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şonuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaşaýan raýatlaryň ýüztutmalary esasynda mizemez türkmen döwletiniň berkarar bolmagynda Gahryman Arkadagymyzyň bitiren hyzmatlaryna beýik sarpa, çäksiz guwanç hökmünde Ahal welaýatynyň täze merkezine Arkadag şäheri ady dakyldy. Bu hoş habar tutuş türkmen halkynyň taryhynda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Tagangül ÝOLLYÝEWA,

Çagalar we sport

Ata-eneler öz çagalarynyň her bir işde üstünlik gazanmagyny isleýärler. Sport çaganyň geljekde kämil şahsyýet bolup ýetişmegine ýardam edýän esasy serişdeleriň biridir. Şonuň üçinem, perzentleriniň ýagty geljegi üçin olary sport ýoluna atarýan ata-eneleriň hatary barha artýar. Ýöne sportda üstünlige ýetmek her bir çaga başartmaýar. Munuň esasy sebäbi bolsa köplenç maksadaokgunlylygyň hem-de höwesiň ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Pedagoglaryň we psihologlaryň bu ugurdaky maslahatlary çagany sporta höweslendirmäge ýardam edip biler. Sport bilen meşgullanyp başlamazdan öňürti çaganyň islegleri bilen tanyşmak hem-de sportuň haýsy görnüşini halaýandygyny anyklamak gerekdir. Munuň özi çaganyň şol sport bilen aýratyn höwesli meşgullanmagyna ýardam eder.

Sport. Teh­no­lo­gi­ýa­lar. Kä­mil­lik

Sport ýa­ryş­la­ry­na ba­ha ber­len­de in­di di­ňe bir tür­gen­le­riň ne­ti­je­le­ri ýa-da re­kord­la­ry däl, eý­sem, olar­da peý­da­la­nyl­ýan teh­no­lo­gik tä­ze­çil­lik­le­riň ösüş de­re­je­si hem göz öňün­de tu­tul­ýar. Şol se­bäp­den-de, ýa­ryş­la­ry gu­ra­ýan ýurt­lar hem tür­gen­le­riň bäs­leş­me­gi, hem jan­kö­ýer­le­riň ola­ra to­ma­şa et­me­gi üçin äh­li oňaý­ly şert­le­ri dö­ret­mä­ge sy­na­nyş­ýar­lar. 2022-nji ýylda Ka­tar­da ge­çi­ri­len dört­ýyl­ly­gyň iň uly fut­bol baý­ram­çy­ly­gy hem mu­nuň aý­dyň gör­ke­zi­ji­si­dir. Dün­ýä çem­pio­na­ty­na ge­len jan­kö­ýer­le­riň sta­dion­lar­da gyz­gyn ho­wa­dan go­ran­ma­gy­ny üp­jün et­mek üçin Ka­tar uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry ta­ra­pyn­dan oý­la­nyp ta­py­lan so­wa­dyş ul­ga­my peý­da­la­nyl­dy. Sport ne­ti­je­le­ri­niň has ada­lat­ly bol­ma­gy üçin bol­sa oýun­dan da­şar­da­ky ýag­da­ýy kes­git­le­ýän ýa­rym aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ul­ga­myň kö­me­gi­ne bil bag­la­nyl­dy. Bu ul­gam sta­dio­nyň için­de ýer­leş­di­ri­len ýö­ri­te ka­me­ra­la­ryň 12-si­niň üs­ti ar­ka­ly bir wag­tyň özün­de to­pa hem-de her bir oýun­çy­nyň be­de­ni­niň 29 no­ka­dy­na üz­nük­siz gö­zeg­çi­li­gi ama­la aşyr­ýar. Şeý­le hem ýa­ryş­da oý­na­lan top­lar­da ur­gy­nyň anyk no­ka­dy­ny kes­git­le­mek üçin se­kunt­da 500 ge­zek mag­lu­mat ug­rad­ýan sen­sor­lar peý­da­la­nyl­dy. To­puň içi­ne ýer­leş­di­ri­len ýö­ri­te ýad­ro bol­sa

Taýboks – kämil sungat

Taýboks ýa-da başgaça atlandyrylyşy ýaly, muaý-taý dünýäde söweş sungatynyň iň netijeli we kämil görnüşleriniň biri hasaplanylýar. Başa-baş söweşiň bu görnüşi boýunça ýaryşlar «sekiz ellileriň» bäsleşigi» diýlip hem atlandyrylýar. Taý söweş sungatynyň toplumlaýyn ugruny döretmek boýunça ilkinji synanyşyklar iki müň ýyla golaý wagt mundan ozal amala aşyrylypdyr. Köp asyrlaryň dowamynda söweşi alyp barmagyň tehnikasy söweş meýdanlarynda kämilleşdirilipdir. Biziň günlerimizde muaý-taý diňe bir özüňi goramagyň serişdesi bolman, eýsem, siam halkynyň iň meşhur sport görnüşi bolup durýar. Birmahallar taýboks hatda Tailandyň mekdep maksatnamasyna hem girizilipdir. Bu ýurtda her ýyl 17-nji martda bolsa Muaý-taýyň güni bellenilýär.

Taryhda şu gün

1996-njy ýylyň 6-7-nji ýanwarynda Şwesiýanyň Alwso şäherinde guralan bu oýunlara gatnaşmak üçin ýurduň ähli künjeginden, şeýle-de, daşary döwletlerden gelen küştçüler ýygnanypdylar. 6-njy ýanwarda başlanan oýunlar ertesi gün tamamlanýar. Küşt boýunça Şwesiýanyň birnäçe gezek çempiony bolan Ulf geçiren duşuşyklarynyň diňe ikisinde ýeňlişe sezewar bolup, galanlaryny öz peýdasyna tamamlaýar.

Ronaldo «Al Nassr» klubuna transfer boldy

Ýyldyz futbolçy Kristiano Ronaldo «Al Nassr» kluby bilen şertnama baglaşmak üçin Saud Arabystanyna geldi. Ýyldyz oýunçyny müňlerçe janköýer bilen bilelikde, klubuň ýolbaşçylary mähirli garşyladylar. Ronaldo Er-Riýaddaky «Mrsool Park» stadiona ýygnanan 30 müň töweregi janköýeriň öňünde Saud Arabystanynyň «Al Nassr» kluby bilen şertnama baglaşdy. Ol birnäçe topa, şol sanda köýnekçelere goluny çekip, janköýerlere paýlady. Gol çekişlik dabarasynda portugaliýaly ýyldyz: — Men gelen netijämden hoşal. Şeýle netijä gelenime buýsanýaryn. Ýewropadaky maksatlaryma ýetdim. Ähli zady gazanmak miýesser etdi. Iň uly klublarda oýnadym. Meniň Ýewropadaky missiýam tamamlandy. Indi täze başlangyçlaryň wagty. Maşgalam hem meniň bu ýere gelenime örän şat. Meni bu ýurtda diýseň mähirli garşy aldylar. Men bu ýere diňe futbol oýnamak üçin däl, täze nesilleriň aň-düşünjesine oňaýly täsir etmek üçin, şol sanda zenan futbolynyň ösmegine- de goşant goşmak üçin geldim. Ýewropadan, Braziliýadan, ABŞ-dan, Awstraliýadan, hatda Portugaliýadan hem klublar meni düzümine goşmak isledi. Ýöne men «Al Nassr» toparyny saýladym. Sebäbi men bu topara söz beripdim. Ýewropada rekord baryny goýdum. Indem gezek Saud Arabystanynda. Köpler bu ýerde- de bäsdeşligiň ýokary depginde geçýändiginden bihabar. Men birnäçe duşuşyga tomaşa etdim — diýip, çykyş etdi. Maşgalasy bilen Er-Riýada gelen Ronaldo ýurduň iň abraýly kluby «Al

Sportuň taryhy

Sport düşünjesi has irki döwürlerden gözbaş alýar. Bu söz gadymy fransuz dilinden gelip çykyp, «oýun, güýmenje » diýen manyny aňladýar. Ilkinji sport görnüşleri adamlaryň arasynda göwün açmak, şatlanmak üçin döredilipdir we oýnalypdyr. Häzirki wagtda dünýäde sportuň ýüzlerçe görnüşi mälimdir. Olar hem oýnalyş düzgüni boýunça ýekeleýin we toparlaýyn görnüşlere bölünýär. Sportuň iň gadymy bäş görnüşi ylgamak, göreş, ýaýdan ok atmak, boks we su çu hasaplanýar. Ylgamak we göreş Fransiýada ýüze çykan bolsa, ok atmak afrikaly ýaşaýjylaryň arasynda peýda bolupdyr. Boksuň bolsa gadymy Mesopotamiýada peýda bolandygy çaklanylýar. Su çu oýny bolsa Hytaýda ýüze çykypdyr. «Su» «aýagyň bilen depmek », «çu» «top» diýmegi aňladýar. Iň irki futbol hasaplanýan bu oýun topy bambuktor bilen örtülen derwezä geçirmek arkaly oýnalypdyr. 2004-nji ýylda FIFA bu oýny futbolyň iň gadymy görnüşi diýip tassyklady. Bägül HOJANEPESOWA , Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener- tehnologiýalar uniwersitetiniň talyby.

Futbolyň şasy Pele aradan çykdy

Futbolyň şasy, dünýä futbolynyň ägirdi, köplere görä ähli döwürleriň iň gowy futbolçysy braziliýaly Pele 82 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol 29-njy noýabrda onkologik keseli sebäpli hassahana düşüpdi. Pele laýyk bir aýdan soň, ýagny 29-njy dekabrda aradan çykdy we ýurtda 3 gün ýas yglan edildi. 3-nji ýanwarda onuň çykyş eden kluby, San Paulu şäheriniň meşhur topary «Santosyň » stadionyna getirilen Pele bilen hoşlaşmaga 240 müňe golaý adam gatnaşdy. Peläniň soňky hoşlaşyk çäresine gatnaşanlaryň arasynda belli şahsyýetler, ýurduň Prezidenti, beýleki ýokary wezipeli adamlar, ozalky futbolçylar, käbir syýasy wekiller hem bolup, olar futbolyň şasy bilen hoşlaşdylar. Futbolyň şasy, Dünýä Kubogyny 3 gezek eýelän ýeke- täk futbolçy bolan Pele belli bir bölegi «Santos » stadionyna tarap bakýan 14 gatly «Memorial Necropole Ecumenica » mazarlygynyň ilkinji gatynda jaýlandy. 1940-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Braziliýanyň Minas- Žeraýs ştatynyň Tres- Korasoýns şäherinde dünýä inen Pele 15 ýaşynda «Santos » klubunda professional futbola başlaýar. 1 ýyldan soň, milli ýygyndyda- da oýnap başlan Pele 17 ýaşyndaka Dünýä Kubogyny eýeleýär. Doly ady Edson Arantis du Nasimentu bolan Pele 1956-njy ýyldan 1974-nji ýyla çenli «Santos » toparynyň köýnekçesini geýýär. Ol bu toparda ähli ýaryşlary hasaba alanyňda, 656 oýun geçirip, şolarda 643 goly öz adyna ýazdyrýar. Pele 1975-nji ýylda «Nýu Ýork Kosmos

Ýewropada ýeňilmedik ýok

Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň Germaniýadan galanynda arakesme tamamlandy. Geçirilen şu tapgyrdan soň Ýewropanyň esasy çempionatlarynda ýeňlişsiz topar galmady. Ilki «Benfikanyň», soňra PSŽ-niň we ahyrynda-da «Napoliniň» ýeňlişsiz ýörişi tamamlandy. Italiýanyň çempionaty «Serie A»-da sanawyň ýeňlişsiz lideri «Napoli» bu derejesini elden giderdi. «Interden» 1-0 asgyn gelen «Napoliniň» derwezesinden ýeňiş goluny 56-njy minutda Edin Jeko geçirdi. Çempion «Milan» myhmançylykda «Salernitanany» Rafael Leao hem-de Sandro Tonaliniň gollary bilen 2-1 ýeňdi. «Ýuwentus» oýnuň soňky minutlarynda, has takygy, 90+1-nji minutda Arkadiuş Miligiň geçiren goly bilen entek ýeňşi bolmadyk «Kremonezeni» 1-0 utdy. «Serie A»-da bu tapgyrda «Lasio» myhmançylykda «Leççeden» 2-1 asgyn gelen bolsa, paýtagtyň beýleki wekili «Roma» Pellegrininiň penaltiden geçiren goly esasynda «Bolonýany» 1-0 ýeňlişe sezewar etdi.

Ezber türgenler ýetişdirilýär

Ýurdumyzda sport syýasatynyň gadamy barha batlanyp, halk köpçüligini, ilki bilenem, ýaşlary bedenterbiýä we sporta çekmekde uly işler amala aşyrylýar. Diýarymyzda sporta höwesek ýaşlaryň sany barha artyp, olar döwrebap sport mekdeplerinde we sport desgalarynda özleriniň ukyp-başarnyklaryny ýokarlandyrýarlar. Uly ýaryşlara ykjam taýýarlyk görýärler. Şeýle işjeň ýagdaý biziň sport mekdebimizde-de giň gerime eýe bolýar. Mekdebimizde ýaş türgenleriň 370-den gowragy sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik geçýär. Has takygyny aýtsak, bu ýerde ýaş türgenler sportuň futbol, grek-rim, sambo, tennis, küşt, dzýudo görnüşleri boýunça ussatlyklaryny ýokarlandyrýarlar. Tejribeli tälimçilerimiziň irginsiz tagallalary netijesinde sport mekdebimizde ezber türgenler ýetişdirilýär. Mekdebimizde bar bolan mümkinçilikler tälimçilerimiziň çekýän zähmetiniň ýerine düşmegine ýardam edýär. Öňümizde jogapkärli ýaryşlar durýar. Biz şol ýaryşlara ykjam taýýarlykly baryp, olarda ýeňiji bolmaga mynasypdygymyzy äşgär etmek üçin yzygiderli taýýarlyk görýäris. Ussat tälimçilerimizdir erjel türgenlerimiziň birleşen tagallalarynyň bolsa ýeňişlere ýetirjekdigi şübhesizdir.

Ezberleriň täze ýeňişleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýaşlaryň sagdyn kemala gelmekleri, sport bilen ýakyndan meşgullanmaklary, ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän sport ýaryşlaryna gatnaşmaklary üçin ähli zerur şertler döredilýär. Ine, şeýle ajaýyp mümkinçiliklerden ruhlanyp, ýaňy-ýakynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň «Hanmudo» söweş sungaty federasiýasynyň hem-de TGM-niň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň bilelikde guramaklarynda garyşyk söweş sungaty boýunça sport ýaryşy geçirildi. Örän çekeleşikli ýagdaýda geçen bu ýaryşda dürli agramlar boýunça türgenler çykyş etdiler. Harby talyplaryň sportuň bu görnüşi boýunça yzygiderli ýokary netije gazanmaklary olaryň yhlasly türgenleşikleriniň miwesidir. Ýaryşyň ahyrynda öňe saýlanan türgenlerimiz Hormat hatlary hem-de baýrakly orunlara baglylykda altyn, kümüş, bürünç medallar bilen sylaglandylar.

Harby türgenleriň üstünlikleri

Ýurdumyzda sporta berilýän üns barha ýokarlanýar. Ýakynda ýurdumyzyň Karate-do federasiýasynyň guramagynda geçirilen Türkmenistanyň çempionaty hem munuň aýdyň mysalydyr. Bu çempionata maýor Myrat Annagurbanowyň serkerdelik edýän harby bölüminiň we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň harby gullukçylary işjeň gatnaşyp, ýokary netijeler görkezdiler. Bäsleşikde borçnama boýunça harby gullugyň starşinalary Annageldi Rahymowyň, Maksat Ödäýewiň, kapitan Mülkaman Sahadowyň, uly leýtenant Daňatar Azadowyň we leýtenant Güýç Gökowyň taýýarlan türgenlerinden esgerler Sanjar Kamilow 1-nji, Döwletgeldi Hotjyýew 2-nji, borçnama boýunça harby gullugyň seržanty Şatlyk Tekäýew, harby talyplar Daýanç Keletliýew, Arslan Babanazarow we Şatlyk Esenow dagy baýrakly 3-nji orna mynasyp boldular. Ýeňiji bolan türgenlere Türkmenistanyň Karate-do federasiýasy tarapyndan diplomlar, medallar we gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Şeýle-de çempionatda, harby talyp Abdylla Nurgylyjow Kata görnüşi boýunça 3-nji orny eýelemegi başardy, esger Röwşen Ataýew bolsa göreldeli çykyş edip, «Ýeňşe bolan höwesi üçin» diýen nyşan we medal bilen sylaglandy.

Ýaryş geçirildi

Welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň, welaýat Baş bilim müdirliginiň, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, TDP-niň şäher komitetiniň, TMÝG-niň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäklerinde oglanlaryň hem-de gyzlaryň arasynda sportuň basketbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Daşoguz şäherindäki 29-njy orta mekdepde geçirilen bu ýaryşa şäherdäki orta mekdepleriň okuwçylary gatnaşdylar. Oglanlaryň arasynda gyzykly hem çekeleşikli geçen bäsleşikde birinji orna Daşoguz şäherindäki 17-nji, ikinji orna 6-njy, üçünji orna daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdepleriň basketbolçylary mynasyp boldular.

Bedenterbiýe we sportda gazanan üstünliklerimiz sergilerde mynasyp orun aldy

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp bar­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­sin­de, ýur­du­myz­da sport ul­ga­myn­da üs­tün­lik­ler ga­za­ny­lyp, uly ösüş­le­re ýe­til­ýär. Jem­gy­ýe­ti­miz­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri ber­ka­rar edi­lip, ýaş nes­liň be­den hem ru­hy taý­dan sag­dyn, kä­mil şah­sy­ýet­ler bo­lup ýe­tiş­me­gi üçin ýo­ka­ry we­zi­pe­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly äh­li ba­bat­da giň ge­rim­li hä­si­ýe­te eýe bol­dy. Bu ýyl­da ýur­du­myz­da bir­nä­çe ser­gi gu­ra­lyp, olar­da Türk­me­nis­ta­nyň Be­den­ter­bi­ýe we sport baradaky döwlet ko­mi­te­ti­niň hem di­war­lyk­la­ry ýer­leş­di­ril­di. Olar­da türk­men spor­tu­nyň ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri öz be­ýa­ny­ny tap­dy.

Talyp türgenler sporty dabaralandyrýarlar

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz giň ge­rimli ösüş­le­ri bi­len dün­ýä meş­hur­dyr. Şol bir wagt­da pa­ra­hat­çy­ly­gyň be­lent mak­sat­la­ry­nyň hem-de ösü­şiň bäh­bi­di­ne ýur­du­myz­da sport ul­ga­my döw­rüň ta­la­by­na la­ýyk­lyk­da ös­dü­ril­ýär. Soň­ky ýyl­lar­da köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe-sa­gal­dyş hem-de sport he­re­ke­ti Türk­me­nis­tan­da giň ge­ri­me eýe bol­dy.

«Dakar» – türgenleriň ussatlyk mekdebi

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ziň kö­pi­miz­de sü­rü­ji­lik şa­ha­dat­na­ma­sy bar. Şä­her­de we ýurt için­de ar­ka­ýyn ulag do­lan­dyr­ýa­rys. Ýö­ne ara­myz­da ulag do­lan­dyr­ma­gy has kä­mil de­re­je­de ba­şar­ýan­lar bar. Olar öz­le­ri­niň şol ba­şar­ny­gy bi­len hal­ka­ra ýa­ryş­lar­da ýur­du­my­zyň adyn­dan we­kil­çi­lik edip, döw­le­ti­mi­ziň sport ab­ra­ýy­ny go­ra­ýar­lar.

Tans sporty we sag­ly­k

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Bi­ziň hem­mä­miz dur­muş­da sag­dyn we özü­mi­zi güýç­li hem-de bagt­ly duý­ma­gyň ýol­la­ry­ny göz­le­ýä­ris. Şeý­le ýol­la­ryň bi­ri-de tans et­mek­dir. Tans sun­ga­ty her bir hal­kyň me­de­ni­ýe­ti­niň aý­ryl­maz bö­le­gi­dir. Tans sö­zi fran­suz di­lin­dä­ki «dan­se» sö­zün­den ge­lip çy­kyp, «sa­za gö­rä saz­la­şyk­ly he­re­ket et­mek» diý­mek­dir. Ýa­po­ni­ýa­ly alym­la­ryň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­na gö­rä, tans di­ňe bir fi­zi­ki taý­dan däl, psi­ho­lo­gi­ki taý­dan hem sag­ly­gy­my­zy sak­la­ma­ga kö­mek ed­ýän peý­da­ly maşk­dyr. Hü­när­men­ler se­kiz ýyl bä­ri ýo­ga, py­ýa­da ýö­re­mek, gim­nas­ti­ka we sport bi­len meş­gul­lan­ýan 1000 ze­nan­lar­da bar­lag ge­çir­di­ler. Tans eden­le­riň 73 göteriminiň beý­le­ki sport gör­nüş­le­ri­ni saý­lan gat­na­şy­jy­la­ra ga­ran­da ýo­ka­ry sag­lyk gör­ke­zi­ji­le­ri­ne eýe bo­lan­dy­gy­ny anyk­la­dy­lar. Tans et­me­giň esa­sy ar­tyk­maç­ly­gy-da ony is­len­dik ýaş­da­ky adam ýe­ri­ne ýe­ti­rip bi­ler. Tans saý­la­nyp al­nan­da fi­zi­ki iş­jeň­lik hem na­zar­da tu­tul­ma­ly, or­ta­ça bir adam tans eden­de sa­gat­da 250-400 kkal ener­gi­ýa harç­lap bil­ýär, em­ma bu gör­ke­zi­ji tan­syň sti­li­ne we in­ten­siw­li­gi­ne bag­ly­dyr.

Sebitleriň abraýly sport ýaryşlary

«Türkmenistan Sport», № 4 (16), 2022 Ys­lam Raý­daş­ly­gy