"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

«Ýüpek ýolunyň» ýyldyzlary «Dakar» marafonynda

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 2009-njy ýyl­da ge­çi­ri­len «Ýü­pek ýo­ly» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň jem­leý­ji bö­le­gi Aş­ga­bat­ şä­he­rin­de ge­çi­ri­lip, türk­men paý­tag­tyn­da ýe­ňi­ji­ler hor­mat mün­be­ri­ne çy­kyp­dy­lar. Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ta­mam­la­nan «Da­kar 2023» ma­ra­fo­nyn­da hem türk­men jan­kö­ýer­le­ri­niň söý­gü­si­ni ga­za­nan us­sat sü­rü­ji­le­riň en­çe­me­si çy­kyş et­di. Mu­nuň özi türk­me­nis­tan­ly sport muş­dak­la­ry­nyň «Da­kar» ýa­ry­şy­na bo­lan gy­zyk­lan­ma­sy­ny art­dyr­dy.

Ronaldunyň arap toparyna geçmegi türkmen futbolyna nähili täsir eder?

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 Ronaldunyň Türkmenistana gelmek ähtimallygy...

Aziýa hoş geldiň, Ronaldu!

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 Azi­ýa dün­ýä­niň iň köp ilat­ly yk­ly­my hasaplanýar. Çünki bu ýer böleginde Hytaý bilen Hindistan ýerleşýär. Ýer ýüzüniň ilatynyň 3 milliarda golaýy hut şu iki döwletde ýaşaýar. Emma Kriştianu Ronaldu diýen iki sözden ybarat bolan futbol ýyldyzynyň diňe «Instagram»-daky agzalary ýarym milliarddan geçýär. Onuň Saud Arabystanyň «Al-Nassr» klubuna geçmeginiň şanyna guralan tanyşdyryş dabarasyna 3 milliarddan gowrak adam tomaşa edipdir. Bary-ýogy bir hepdede «Al-Nassryň» sosial torlardaky abunaçylarynyň sany 10 milliarddan geçipdir. Indi, pikir edip göreli!

Küşt hakynda kyssalar

«7/24. tm», № 03 (138), 16.01.2023 AG­ZY AŞA ÝE­TEN­DE...

Ýeňişlerden täze üstünliklere

Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen Türkmenistan ösen sport döwleti, sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda döredilen şertler türgenlerimiziň ýokary netijeleri gazanmagyna, ildeşlerimiziň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklaryna mümkinçilik berýär. Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligine degişli sport mekdeplerinde hem halkara ýaryşlarda ýurdumyzyň abraýyny artdyrjak türgenleri ýetişdirmek we sagdyn ruhly, berk bedenli ýaşlary kemala getirmek ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. Baş müdirligiň garamagyndaky sport mekdeplerinde ýaşlara 44 görnüş boýunça tälim berilýär. Şolaryň 25-si Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýän görnüşlerdir. Paýtagtymyzdaky sport mekdeplerinde tälimçileriň 300-den gowragy okuwçylaryň 9 müň 200-den gowragy bilen okuw-türgenleşik sapaklaryny alyp barýar.

Tennisçilerimiziň ajaýyp netijesi

Şu günler türkmenistanly ýetginjekler Bahreýniň Isa-Taun şäherinde geçýän tennis boýunça 14 ýaş we şondan kiçi türgenleriň arasyndaky Günbatar we Merkezi Aziýa sebitiniň ýaryşynda çykyş edýärler. Ýaryşda ýetginjeklerimiziň dördüsi ýeňiş ugrunda göreş alyp barýar. Ýaryşa 14 döwletden 56 türgen gatnaşýar. Bu ýaryşdan gelip gowuşýan hoş habarlar bolsa Täze ýylyň täze üstünliklerine uzaýan ýoluň buşlukçysyna öwrülýär. Türkmenistanly ýetginjek Ilima Guseýnowa bu ýaryşyň finalyna çykmagy başardy. Ol finala çenli gyrgyz hem-de özbek ýetginjeklerinden üstün çykdy. 12-nji ýanwarda bolsa zehinli ildeşimiz final duşuşygyny geçirdi. Jemleýji duşuşykda özbek türgeninden asgyn gelen ildeşimiz bu ýaryşda ikinji orny eýeledi.

Türkmen hokkeýçileri abraýly ýaryşda

Şu günler Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýygyndy topary Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçýän Yslam döwletleriniň arasyndaky birinji halkara ýaryşyna gatnaşýar. 14 ýurduň gatnaşmagynda geçýän ýaryş 14–19-njy ýanwar aralygynda dowam eder. Abraýly ýaryşyň geçirilmegi hakyndaky çözgüdiň «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanSummit 2022» halkara sammitiniň çäginde kabul edilendigini bellemelidiris. Türkmen ýygyndysyna Rahman Myradow, Amangeldi Aganiýazow, Döwlet Hydyrow, Aleksandr Wahowskiý, Pawel Barkowskiý, Ewaid Gaýer ýaly sport ussatlary, mundan başga-da, sport ussatlygyna dalaşgärler Ahmet Gurbanow, Muhammetýar Nuryýew, Arslan Geldimyradow, Begenç Döwletmyradow, Baýmyrat Baýmyradow dagy agzalyk edýär. Bu sanawyň üstüni birinji derejeli türgenler Musa Annasaparow, Çary Çaryýew, Erkin Kakabaýew, Serdar Kakajanow, Öwezguly Esenow, Nowruz Baýhanow, Arslan Nuryýew, Ahmet Gaýlyýew hem-de ikinji derejeli türgen Serdar Aşyrow dagy ýetirýär. Kazanda bolýan türkmen wekiliýetine tälimçilerdir degişli hünärmenler agzalyk edýär.

Gujurly gollar

Golaýda Aşgabat şäheriniň Çandybil etrabynyň etrap merkezinde Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň tassyklan meýilnamasy esasynda sportuň armrestling, ýagny el göreşi görnüşi boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Gollary güýçli ýigitlerdir zenan türgenleriň gatnaşmagynda «Atletika» sport merkeziniň guramagynda geçen bu ýaryş uly şowhun we ruhubelentlik ýagdaýynda dowam etdi. Ýaryşa paýtagtymyzdan hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndan toparlar gatnaşdy. — «Atletika» sport merkezimizde el göreşi, giri sporty, pauerlifting we başga-da birnäçe sport görnüşleri hereket edýär. Bagtyýar ýaşlygyň sporty bolan el göreşi boýunça hem ýurdumyzda dürli derejeli ýaryşlar geçirilýär. Ähli welaýatlarda bölümlerimiz hereket edýär. El göreşi häzirki wagtda ýaşlarymyzyň söýgüli sport görnüşleriniň birine öwrüldi – diýip, «Atletika» sport merkeziniň başlygy Ahmet Pirowow gürrüň berýär.

Bedenterbiýe we sport

Ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini, köpçülikleýin bedenterbiýäni, sporty has-da ýaýbaňlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler ýyl-ýyldan giň gerime eýe bolýar. Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 6-njy sport mekdebi ýaşlary sporta höweslendirmekde uly işleri alyp barýar. Mekdepde tälim alýan türgenleriň tamamlanan ýylda gazanan netijeleri muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Mekdepde ýaşlara sportuň birnäçe görnüşi bilen meşgullanmaga giň mümkinçiliklerdir şertler döredilen. Bu ýerde ýaşlar sportuň ýedi görnüşi — erkin göreş, grek-rim göreşi, söweş sambosy, sambo, uşu, jiu-jitsu, agyr atletika boýunça okuw-türgenleşik sapaklaryny geçýärler. Mekdebimizde birnäçe ussat tälimçiler zähmet çekip, ýaşlar bilen saýlap alan sport görnüşleri boýunça yzygiderli türgenleşik işlerini alyp barýarlar. Olar her bir okuw sapagynyň gyzykly geçmegini gazanýarlar. Mekdebimizde tälim alýan türgenler ýurdumyzda geçirilýän hem-de halkara derejesindäki ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip gelýärler. Türgenlerimiziň sportda täze belentliklere ýetmekleri, gazanýan üstünlikleri bilen ata Watanymyzyň abraýyna abraý goşmaklary babatda edýän bimöçber aladalary üçin hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallyk bildirýäris. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun! Il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!

Türgenlerimiziň şowly çykyşlary

Bagtyýar zamanamyzda amala aşyrylýan ajaýyp işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, halkymyzyň has-da eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Ýaşlary hakyky watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, Watana we şöhratly taryhymyza, halkymyzyň medeniýetine, däp-dessurlaryna, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemek, ylym-bilime höwesini artdyrmak hormatly Arkadagly Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýar. Şu maksat bilen ýaşlaryň döwrebap bilim almagy, zehinini ösdürmegi, hünär taýdan kämilleşmegi, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy, giň dünýägaraýyşly, eziz Watanymyza wepaly şahsyýetler bolup ýetişmegi üçin ähli şertler döredilýär.

Sport – bagtyýarlyk çeşmesi

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň çäginde ýerleşýän köpugurly stadionynyň göreş zalynda döwrümiziň bagtyýar çagalarynyň bir topary tälimçi Muhammetnur Ataýewiň ýolbaşçylygynda sportuň erkin göreş görnüşi boýunça türgenleşik geçýär. Çagalaryň toparlaýyn, agzybirlikde beden gyzdyryjy maşklary ýerine ýetirişleri, soňra tälimçiniň görkezmelerinden ugur alyp, göreş tilsimlerini owadan, dürs görnüşde gaýtalamaklary olaryň eýýäm sagdyn durmuş ýörelgesini, sporty özlerine hemra edinendikleriniň aýdyň görkezijisidir. Sport zalynda hiç hili artykmaç hereket ýok. Diňe tälimçiniň görkezmelerini öwrenmek, kämilleşdirmek, tilsimleri bir-birinden has-da gowy ýerine ýetirmek boýunça özara bäsdeşlik duýgusy höküm sürýärdi. Toparda şeýle duýgulary döredip bilmegiň özi ýaş türgen çagalaryň kämilleşmegi üçin özboluşly ähmiýete eýe bolup durýar. Munuň özi tälimçiniň tejribesinden habar berýär. Tälimçi barada aýdanymyzda, Muhammetnuryň özi pälwanlar maşgalasynda önüp-ösen. Onuň agalaryndan Seýitnur Ataýew öz wagtynda köp sanly halkara ýaryşlarynda ýurdumyzyň sport abraýyny mynasyp gorap çykyş etdi. Ýene-de bir agasy Şanur Ataýew birnäçe gezek ýurdumyzyň çempiony hökmünde tanalýan pälwanlaryň biridir. Agalaryndan tälim alan Muhammetnuryň tälimçilik babatda hem bu günki gün tejribesi ýeterlik. Ine, «Galkynyş» bedenterbiýe-sagaldyş toplumynda çagalaryň arasynda erkin göreş boýunça geçen ýaryşda Muh

Medallary hatar-hatar

«Men dürli ýaryşlarda ajaýyp netijeleri gazanmak bilen, mähriban Watanymyzyň baýdagyny al-asmanda parladyp, Türkmenistanyň abraý-mertebesini gorajakdygyňyza pugta ynanýaryn» diýip, hormatly Prezidentimiz türkmen türgenlerine ýüzlenip aýdýar. Sport ussatlygyny halkara ýaryşlara gatnaşyp, medallary gazanmak arkaly subut edýän türgenler Balkan welaýatynda hem az däl. Biziň bu günki söhbetdeşimizem şolaryň biri – Balkanabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Hemra Begjanow. Biz onuň bilen söhbetdeşligimizi halkara ýaryşlarda gazanan uly üstünlikleri bilen gutlamakdan başladyk. – Hemra, ilki bilen soňky döwürde dünýä derejesindäki uly ýaryşlarda gazanan ýeňişleriňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Doglan, önüp-ösen ýeriň, sportdaky ilkinji ädimleriň baradaky maglumatlar bilenem söhbetimize girişäýsek!

Ýaş nesil – ýurduň geljegi

Her bir ýyly zamanamyzyň ajaýyp ruhuna kybap gelýän mynasyp at bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem bütin halkymyzyň, aýratyn-da, ýaş nesliň göwnüni galkyndyrdy. Eziz Diýarymyzda ýaşlar syýasaty Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen üstünlikli durmuşa geçirilip, ýaş nesliň döwrebap bilim almagy we milli ýörelgelerimiz esasynda terbiýelenmegi, sagdyn, ruhubelent adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Şu ýylymyzyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ýaşlar syýasaty ýaş türkmenistanlylaryň ukyp-başarnyklaryny, döredijilik kuwwatyny jemgyýetiň, döwletiň bähbitlerine ulanmaga mümkinçiliklerini giňeltmek üçin has oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilendir. Ýaş nesil baradaky şeýle üns-alada bagtyýar ýaşlarymyzy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetde, syýasatda we medeni ulgamda alnyp barylýan döwletli işlere has-da işjeň çekmek maksadyndan ugur alýar.

Welaýatlardan habarlar

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek baradaky syýasatyny durmuşa geçirmek, Türkmenistanda ýeňil atletikany wagyz etmek, ýaş ýetginjekleriň sport ussatlyklaryny ýokarlandyrmak maksady bilen, dürli ýaryşlar geçirilýär. Golaýda ýeňil atletika boýunça welaýatymyzyň bazaly sport mekdebiniň açyk birinjiligi ugrunda geçirilen ýaryş hem şolaryň biri boldy. Çekeleşikli geçen bäsleşikde harby mekdebiň okuwçylary üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryş saýlap alan sport görnüşleri boýunça kämilleşýän ýaşlaryň onlarçasyny ýüze çykardy. Ýaryşyň ýeňijilerine Hormat hatlary, ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Innowasiýalar – hemmeler üçin

Durmuş bir ýerde durmaýar. Tehnologik täzeçillikler onuň dürli ugurlarynda ýeňillikleri döretmäge kömek edýär. Bu ýagdaý sport barada aýdylanda-da şeýledir. Innowasiýalar sport ýaryşlarynyň türgenler üçin adalatly hem-de netijeli, janköýerler üçin bolsa has-da gyzykly bolmagyny üpjün edýär. Iri halkara ýaryşlary tehnologik ösüşiň gazananlaryny synagdan geçirmek üçin örän oňaýlydyr. Geçen ýylyň aýagyna Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionaty hem bu hakykaty ýene bir gezek tassyklady. Halkara futbol federasiýasy ýörite dünýä çempionatyna niýetläp, mobil goşundylarynyň ikisini işe girizdi. Olaryň birinjisi futbolçylar («FIFA Player»), ikinjisi bolsa janköýerler («FIFA+») üçin niýetlenendir. Birinji goşundyda duşuşyk tamamlanandan birnäçe minut geçen badyna her bir oýunçy barada jikme-jik seljerme maglumatlary, oýnuň dowamyndaky işjeňliginiň görkezijileri, abraýly bilermenleriňdir hünärmenleriň pikirleri, şeýle hem emeli aň ulgamlarynyň maglumatlary ýerleşdirilýär. Bu maglumatlar oýunçylaryň we tälimçileriň işini ýeňilleşdirip, has ýokary netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär.

Futbol täzelikleri

Ýakynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň edara binasynda TFF-niň ýerine ýetiriji komitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda nobatdaky ýygnak geçirildi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň dürli ýaşdaky ýygyndy toparlarynyň hem-de zenanlar ýygyndymyzyň baş tälimçileri bellenildi.

Sengoku döwrüniň sungaty

Jiu-jitsu ýapon başa-baş söweşiniň görnüşidir. Bu ugruň ösüş taryhy öz gözbaşyny ХVI asyryň birinji ýarymyndan, «Sengoku döwri» diýlip atlandyrylan döwürden alyp gaýdýar. Şonda Ýaponiýanyň Mimasaka welaýatynyň hökümdary H.Takenouti söweş sungatynyň ulgamyny işläp taýýarlaýar. Bu ulgam özüne başa-baş söweşiň dürli tehnikalaryny birleşdiripdir. Jiu-jitsunyň esasy ýörelgesi ýeňmek üçin gapma-garşylyga göni gitmezlikdir, garşydaşyňa ýol berip, ony dogry ýola gönükdirmek we gabawa düşürmek, diňe şonda ähli güýjüňi garşydaşyňa gönükdirmekdir. Bu ýörelge lukman Sirobeý Akaýamanyň taglymaty bilen baglydyr. Bu taglymata görä, bir gezek tupan turanda agaçlaryň şahalary döwlüpdir, uba agajynyň şahalary bolsa güýje döz gelip, döwülmän galypdyr. Beýle ýagdaýa syn edip, lukman ilkinji jiu-jitsu mekdebini döredipdir.

Taryhda şu gün

1896-njy ýylyň 17-nji noýabrynda başlanan çempionlyk duşuşyklarynyň ilkinji altysynyň bäşisi şol wagtky çempion E.Laskeriň peýdasyna tamamlanýar. Şondan soň azda-kände tijenen Steýnse arany ýygyrmak başartsa-da, munuň özi hasaby deňlemäge ýeterlik bolmaýar. Duşuşyklardaky 10-njy ýeňşini gazanan Lasker bolsa, çempionlygyny saklap galýar.

Sport

Spartakiadanyň çäklerinde Golaýda welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň, «Türkmenistan» ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz şäher bölüminiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çäklerinde sportuň basketbol, stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

Bilim işgärleri bäsleşdiler

Etrabymyzdaky 23-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda woleýbol boýunça ýaryş geçirildi. Onda bilim işgärleri toparlaryň dördüsine bölünip, özara bäsleşdiler. Gyzykly we çekeleşikli ýagdaýda geçen ýaryşda «Saýat» toparynyň agzalary şowly çykyş etdiler we ýeňiji boldular. Bäsleşigiň ýeňijilerine guramamyzyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Şeýle ýaryşlar mugallymlar bilen birlikde mekdep okuwçylarynyň arasynda hem geçirilýär. Bu bolsa ýaşlary sporta giňden çekmekde, olaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde ähmiýetlidir.