"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Milli göreş – halkymyzyň buýsanjy

Bu gün Watanymyzda gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan milli däpleriň we dessurlaryň täzeden dikeldilmegine, türkmen halkynyň medeni mirasynyň dabaralanmagyna, milli sport görnüşleriniň ähmiýetine uly üns berilýär. Türkmen milli göreşi hem halkymyzyň milli mirasynyň bir bölegidir. Şol sebäpden hem, biz şu ýazgymyzda toýlarymyzyň bezegi bolan türkmen milli göreşiniň ähmiýetinden söz açmagy makul bildik. Türkmen milli göreşi bilen meşgullanýan pälwanlar alyş, kuraş, guşakly göreş, şeýle-de başa-baş tutluşyklaryň beýleki görnüşleri boýunça tutluşmaga-da ökde hasaplanýar. Aslynda bu göreş ynsanyň saglygyny, gözelligini, kanagatlylygyny, güýjüni, eserdeňligini, ünslüligini we maksadaokgunlylygyny ösdürýär.

Spartakiada dowam edýär

Sişenbe güni «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasyndaky futzal bäsleşigi tamamlandy. Ýaryşa ýokary okuw mekdepleriň toparlarynyň ýigrimisi gatnaşdy. Toparçalaryň biriniň duşuşyklary Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda, beýlekisiniň oýunlary bolsa Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda ýaýbaňlandyryldy. Her toparçadan iki topar ýaryşyň ýarym finalynda çykyş etmäge hukuk gazandy.

halkara ýaryşlarynda

Şu günler türkmenistanly türgenler abraýly halkara ýaryşlardaky çykyşlaryny dowam etdirýärler. Golaýda olimpiýa ýollanmasyny gazanmak üçin zerur utuklary toplamaga mümkinçilik berýän Portugaliýanyň Gran-Pri ýaryşynda çykyş eden türkmenistanly dzýudoçylar şu gün Fransiýanyň paýtagty Parižde badalga beriljek «Uly Tuwalga» ýaryşyna gatnaşarlar. Bu ýaryşda ildeşlerimiz Aýbek Ömirow bilen Hakberdi Jumaýewiň 60 kilograma çenli agram derejesinde, Serdar Rahymowyň hem-de Hekim Agamämmedowyň 66 kg-de, Parahat Nazarowyň 73 kg-de, Şatlyk Seýitmyradowyň bolsa 87 kg agramda olimpiýa utuklary ugrunda göreş alyp barmagyna garaşylýar. Aksoltan Hojageldiýewa bilen Kurbanaý Kurbanowa 48 kg-de göreş düşekçesine çykar. 57 kg-de Maýsa Pardaýewa göreşse, 63 kg-de Zülhumar Daşkinowa ussatlygyny görkezer. Bularyň ählisi hem Halkara Dzýudo federasiýasynyň reýtinginden orunlaryny tapan ussatlardyr.

Taryhda şu gün

Bu Oýunlara 37 döwlete wekilçilik eden türgenleriň 1123-siniň (892 erkek, 231 zenan) gatnaşandygyny bellemek gerek. 4 –15-nji fewral aralygynda geçirilen gyşky Oýunlarda sportuň 10 görnüşi (biatlon, bobsleý, dag lyžasy, konkili we sanili sport, lyžada typmak, ikileme, tramplinden lyžada bökmek, figuralaýyn typmak, hokkeý) boýunça medal sanawynyň 37-si ugrunda bäsleşikler geçirildi. Türgenleri şowly çykyş eden öňki soýuzyň ýygyndy topary medal sanawynda öňdäki orny eýeledi (13 altyn, 6 kümüş, 8 bürünç).

Taekwondo – terbiýe mekdebi

Taekwondo dünýäde meşhur gadymy koreý söweş sungatydyr. Bu söweş sungatynyň Ýer ýüzündäki muşdaklarynyň sany 50 milliondan geçýär. Koreýanyň ussatlarynyň türgenleşikleriň gadymy usullaryny we tärlerini häzirki zaman sportunyň meýilleri bilen utgaşdyrmaklary bu görnüşiň meşhurlygynyň esasy sebäbi bolup durýar. Adamda fiziki, psihiki, ruhy hem-de ahlak başlangyçlarynyň sazlaşygyny gazanmak taekwondony öwrenmegiň we türgenleşikleriň esasy maksadydyr. Irki döwürlerden bäri bu maksat musul, mue hem-de do ýörelgelerinde kesgitlenýär.

Futzal bäsleşigi

Ýakynda Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda Balkan welaýatynyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerinden düzülen toparlaryň arasynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli futzal boýunça ýaryş geçirildi. Ýokary guramaçylykly we çekeleşikli geçen ýaryşda TIIM-niň Balkan welaýat polisiýa müdirliginiň «Galkan», TMHM-niň Balkan welaýat milli howpsuzlyk müdirliginiň topary, Balkan welaýat adalat bölüminiň «Adalat» toparlary degişlilikde öňdäki orunlary eýelediler. Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän toparlara Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary, TKA-nyň Balkan welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň Balkan welaýat geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Rowaç menziller bagta rowana

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabynyň Gämi oba Medeniýet öýünde “tegelek” stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan guralan söhbetdeşlik “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” şygary astynda geçýän ýylyň çärelerine baý öwüşgin çaýdy. Söhbetdeşlige ýygnananlaryň esasy gürrüňi 21-nji ýanwarda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň taryhy ähmiýeti dogrusynda boldy. Watanymyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň barha dabaralanýandygyny aýdyp, halk häkimiýetliliginiň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginiň muňa aýdyň şaýatlyk edýändigini “tegelek” stoluň başyndaky söhbetdeşlige gatnaşanlar bellediler.

Spartakiadanyň çägindäki ýaryş

Änew şäherindäki sport mekdebinde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çägindäki küşt ýaryşynyň Ahal welaýat tapgyry geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi, welaýatyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi hem-de welaýat Baş bilim müdirligi bilelikde gurady. Spartakiadanyň çägindäki nobatdaky ýaryşa onuň etraplarda geçirilen tapgyrlarynda ýeňiji bolan okuwçy oglan-gyzlar gatnaşdy. Olar öz alarynda gyzykly duşuşyklary geçirdiler. Netijede okuwçy oglanlaryň arasynda Bäherden etrabynyň topary birinji, Gökdepe etrabynyň topary ikinji, Ak bugdaý etrabynyň topary üçünji orunlary, gyzlaryň arasynda Bäherden etrabynyň topary birinji, Babadaýhan etrabynyň topary ikinji, Kaka etrabynyň topary üçünji orunlary eýeläp, “Türkmenistan” Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň hormat hatlaryna we Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň ýadygärlik sowgatlaryna mynasyp boldular.

«Na­po­li­den» soň «Ro­ma­ny» hem ýa­ryş­dan çy­kar­dy

Ita­li­ýa­nyň Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da çär­ýek fi­nal­da «In­ter» öz meý­dan­ça­syn­da «Ata­lan­ta­ny» Dar­mia­nyň (57) ýe­ke-täk go­ly bi­len 1-0 ýeň­di. «Fio­ren­ti­na» hem öz meý­dan­ça­syn­da «To­ri­no­ny» Ýo­wiç (65) we Ko­ne­niň (90) gol­la­ry esa­syn­da 2-1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. «Se­rie A»-da 20 oýun­da ýe­ňiş ga­za­nyp gör­me­dik «Kre­mo­ne­se» to­pa­ry «Na­po­li­den» soň «Ro­ma­ny» hem ýa­ryş­dan çy­kar­dy. Myh­man­çy­lyk­da «Ro­ma» bi­len du­şu­şan «Kre­mo­ne­se» to­pa­ry­nyň gol­la­ry­ny Si­ri­el Des­sers (28 p) bi­len Ze­ki Çe­lik (49 ö.d.) ge­çir­di. Be­lot­ti­niň 90+4-nji mi­nut­da­ky go­ly rim­li­le­re ýe­ňiş üçin ýe­ter­lik bol­ma­dy. «Kre­mo­ne­se» to­pa­ry soň­ky 18 ýyl­da ku­bok ýa­ry­şyn­da ýa­rym fi­na­la çy­kan il­kin­ji to­par bol­dy. 4-5-nji hem-de 25-26-njy ap­rel­de oý­nal­jak ýa­rym fi­nal du­şu­şyk­la­ryn­da «Kre­mo­ne­se» «Fio­ren­ti­na» bi­len, «In­ter» bol­sa «Ýu­wen­tus» ýa-da «La­sio» bi­len du­şu­şar.

Trans­fe­re 6,5 mil­liard dol­lar sarp edil­di

FI­FA-nyň ber­ýän mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, fut­bol klub­la­ry ge­çen 2022-nji ýyl­da oýun­çy trans­fe­ri­ne 6,5 mil­liard dol­lar sarp edip­dir. Bu bol­sa 2021-nji ýy­la ga­ra­nyň­da, 33,5 gö­te­rim köp diý­mek­dir. Fut­bol klub­la­ry 2021-nji ýyl­da trans­fe­re 4,86 mil­liard dol­lar möç­be­rin­de ma­ýa go­ýup­dy. Klub­lar ge­çen ýyl­ky harç­la­nan 6,5 mil­liard dol­la­ryň 3,53 mil­li­ar­dy­ny 18–23 ýa­şyn­da­ky fut­bol­çy­la­ryň trans­fe­ri üçin sarp et­di. Tö­leg edi­lip, trans­fer edi­len fut­bol­çy­la­ryň 70 gö­te­ri­mi 1 mil­li­on dol­lar­dan pes ba­ha trans­fer edil­di. Bra­zi­li­ýa­ly fut­bol­çy­lar iň köp trans­fer tö­le­gi tö­le­nen fut­bol­çy­lar bo­lup, klub­lar sam­ba­çy­lar üçin 843,2 mil­li­on dol­lar harç­la­dy. 591,5 mil­li­on dol­lar bi­len fran­si­ýa­ly fut­bol­çy­lar 2-nji orun­da bar­ýar.

Italiýaly türgenler öňe saýlandy

Finl­ýan­di­ýa­nyň Es­poo şä­he­rin­de ge­çi­ri­len fi­gu­ra­la­ýyn typ­mak bo­ýun­ça Ýew­ro­pa çem­pio­na­ty ta­mam­lan­dy. Er­kek­le­riň ara­syn­da­ky ýa­ryş­da fran­si­ýa­ly Adam Siao Him Fa al­tyn me­da­la my­na­syp bol­dy. Ol ita­li­ýa­ly Mat­teo Riz­zo­dan hem-de şweý­sa­ri­ýa­ly Lu­kas Britş­gi­den öňe saý­lan­dy. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da gru­zi­ýa­ly Anas­ta­si­ýa Gu­ba­no­wa al­tyn, bel­gi­ýa­ly Leo­na Hend­riks kü­müş, şweý­sa­ri­ýa­ly Kim­mi Re­pond bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­dy.

«Napoli» arany açýar

Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­ty «Se­rie A»-da sa­na­wyň li­de­ri «Na­po­li» öz meý­dan­ça­syn­da «Ro­ma­dan» 2–1 üs­tün çyk­dy. 17-nji mi­nut­da çem­pio­na­tyň iň ne­ti­je­li hü­jüm­çi­si Osim­he­niň go­ly bi­len öňe saý­la­nan «Na­po­li­niň» der­we­ze­sin­den deň­lik go­lu­ny 75-nji mi­nut­da El-Şaa­ra­wi ge­çir­di. Ýö­ne yz­ly-yzy­na hü­jüm gur­nan «Na­po­li» 86-njy mi­nut­da oý­na soň go­şu­lan Si­meo­ne­niň go­ly bi­len ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. «In­te­riň» myh­man­çy­lyk­da «Kre­mo­ne­se­ni» Lau­ta­ra Mar­ti­ne­siň gol­la­ry bi­len 2–1 ýe­ňen tap­gy­ryn­da «Mi­lan» öz meý­dan­ça­syn­da okt­ýabr aýyn­dan bä­ri ýe­ňiş ga­za­nyp bil­män gel­ýän «Sas­suo­lo­dan» 5–2 ha­sa­byn­da as­gyn gel­di. Du­şu­şyk­da Do­mi­ni­ka Be­rar­di 1 gol ge­çi­rip, 3 go­luň pa­sy­ny ber­di. «Ýu­wen­tus» to­pa­ry-da öz meý­dan­ça­syn­da «Mon­za­dan» 2–0 utul­dy. «Mon­za» to­pa­ry 1930-njy ýyl­dan soň «Ýu­wen­tu­sy» il­kin­ji 2 du­şu­şy­gyn­da ýe­ňen il­kin­ji klub bol­dy. «Mon­za­dan» öň 1930-njy ýyl­da «In­ter» il­kin­ji 2 du­şu­şy­gyn­da «Ýu­wen­tu­sy» ýe­ňip­di. * * *

«Mi­la­na» ne döw çal­dy?

Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­ty «Se­rie A»-nyň soň­ky çem­pio­ny «Mi­la­na» tä­ze ýy­la ge­çip şow­lu­lyk ne­sip ede­nok. Ge­çen möw­süm­de ta­ry­hy çem­pi­on­lyk ga­za­nan «Mi­lan» 2023-nji ýyl­da­ky 7 du­şu­şy­gy­nyň di­ňe 1-in­de ýe­ňiş ga­zan­dy. Ste­fa­no Pio­li­niň şä­girt­le­ri şol 7 du­şu­şyk­da di­ňe myh­man­çy­lyk­da «Sa­ler­ni­ta­na­dan» 2–1 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­ma­gy ba­şar­dy. On­dan soň öz meý­dan­ça­syn­da 2–0 öň­de bar­ýan du­şu­şy­gyn­da soň­ky mi­nut­lar­da 2 gol ge­çir­dip, «Ro­ma» bi­len deň­me-deň oý­na­dy. Ku­bok ýa­ry­şyn­da goş­ma­ça wagt­da «To­ri­no­dan» 1–0 as­gyn ge­len «Mi­lan» çem­pio­na­tyň çä­gin­de myh­man­çy­lyk­da «Leç­çe» bi­len du­şuş­dy. Ýer eýe­le­ri­niň 2–0 öňe saý­la­nan du­şu­şy­gyn­da «Mi­lan» ha­sa­by deň­läp, ýeň­liş­den ha­las bol­dy. On­dan soň «Mi­la­nyň» yz­ly-yzy­na uly ha­sap­ly ýeň­liş­le­ri baş­la­dy. Ros­so­ne­ri­ler il­ki Ita­li­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy du­şu­şy­gyn­da Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da oý­na­lan oýun­da kö­ne bäs­de­şi «In­ter­den» 3–0 as­gyn gel­di. On­dan soň myh­man­çy­lyk­da «La­sio­dan» 4–0 utul­dy. Soň­ky sa­par hem öz meý­dan­ça­syn­da «Sas­suo­lo» bi­len du­şu­şyp, okt­ýabr aýyn­dan bä­ri ýe­ňiş ga­za­nyp bil­män gel­ýän bu to­par­dan 5–2 ha­sa­byn­da ýe­ňil­di. Mah­la­sy, «Mi­lan» şol 7 du­şu­şyk­da 18 gol ge­çir­tdi. «Mi­lan» to­pa­ry Ýew­ro­pa­nyň öň­de­ba­ry­jy 5 çem­pio­na­tyn­da­ky klub­la­ryň ara­syn­da­k

Iň gowy düzzümçiler kesgitlenildi

Türkmenabat şäherindäki 13-nji sport mekdebinde düzzüm boýunça 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenabat şäheriniň açyk birinjiligi geçirildi. Oňa şäheriň ýaş düzzümçileriniň 20-den gowragy gatnaşdy. Has takygy, ýaryş oglanlaryň 7-siniň, gyzlaryň 12-siniň arasynda geçirildi. Gyzlaryň arasyndaky ýaryşyň has çekeleşikli bolandygyny aýtmak gerek. Olaryň birbada üçüsi 19 utukdan ýygnap, birinji orna dalaşgär boldy. Şeýle-de bolsa, ýaryşyň eminleri özara duşuşyklaryň, ýeňişleriň, ýeňlişleriň netijesini seljerip, Dilnoza Jumaniýazowany ýaryşyň ýeňijisi diýip yglan etdiler. Selbi Maşaripowa bilen Maral Rozyýewa bolsa degişlilikde ikinji we üçünji orunlary paýlaşdylar.

Harby gullukçylaryň sport bäsleşikleri

Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan wezipelere laýyklykda, sport ulgamynyň hukuk binýady üpjün edilýär. Şol Kanundan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmekde Watan goragçylary hem özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ussat harby türgenler diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, halkara derejesinde geçirilýän sport ýaryşlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlara eýe bolýarlar. Munuň özi hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Watan goragçylary hakynda edýän aladalarynyň we olaryň öz başarnyklaryny kämilleşdirmekleri üçin döredip berýän mümkinçilikleriniň aýdyň netijesidir. Bu işler Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem mynasyp dowam etdirilýär. Ýakynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda bedenterbiýäni we sporty köpçülikleýin ösdürmek, şeýle hem sagdyn durmuş ýörelgesini giňden wagyz etmek maksady bilen sport ýaryşlary guraldy. Bu bäsleşikler örän çekeleşikli häsiýete eýe boldy. Bäsleşikler borçnama boýunça harby gullukçylaryň, harby talyplaryň we çagyryş boýunça harby gullukçylaryň ýygyndy toparlarynyň arasynda geçirildi. Harby gullukçylar ýeňil atletikanyň dürli görnüşleri — gysga we uzak aralyklara ylgamak, estafeta, uzynlygyna bökmek şeýle hem agyrlyk daşlary götermek, tanap çekişmek, harby spor

Türkmenistanly futbolçy Gonkongyň kubogyna mynasyp boldy

Häzirki wagtda Gonkongyň «Kitçi» futbol toparynda üstünlikli çykyş edýän Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Ruslan Mingazow wekilçilik edýän toparyndaky ilkinji baýragyny gazandy. Has takygy, ildeşimiz wekilçilik edýän topary bilen bilelikde ýurduň «Senýor Şild» kubogyny gazandy. «Istern» futbol topary bilen geçirilen aýgytlaýjy duşuşyk 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde Ruslan Mingazowyň topardaşlarynyň peýdasyna tamamlandy.

Galkynyşa ganat berýän güýç

Täze taryhy eýýamda türkmen sportunyň ýeňişli ýollary Gözbaşy müňýyllyklara uzap, soňky bir ýarym asyra golaý döwürde jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm hadysasyna öwrülen sport sagdynlygyň hem ruhubelentligiň çeşmesi, parahatçylygyň ilçisi, ýurduň halkara derejedäki abraýynyň artmagyny şertlendirýän serişde, raýatlaryň, hususan-da, ýaş nesliň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegine itergi berýän güýç hökmünde barha uly ähmiýete eýe bolýar. Sportuň ösüşi tutuş jemgyýetiň ösüşine-de öz täsirini ýetirip, adamlaryň döwrebap ýaşaýyş ýörelgelerini emele getirýär. Şoňa görä-de, eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän asylly işleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sportuň hem-de köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň pajarlap ösýän ýurdy, iri halkara ýaryşlaryň yzygiderli geçirilýän mekany hökmünde dünýäde belent ykrara eýe bolmagyny şertlendirýär.

Sanly ulgam we elektron küşt programmalary

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Häzirki döwürde ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmekde we pudaklara ornaşdyrmakda Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary esasynda uly işler alnyp barylýar. Şol işleriň netijesinde sanly ulgamy sporta giňden ornaşdyrmak we kämilleşdirmek dowam etdirilýär. Şol sanda küştçi türgenler we küştsöýüjiler sanly ulgamyň kömegi bilen elektron küşt programmalaryndan peýdalanyp bilerler.

Sungata öwrülen oýun

Futbol — sportuň dünýäde iň meşhur görnüşi bolsa gerek. Elbetde, bu oýny halaman, «22 adam bir topy paýlaşyp bilenok» diýip ýörenler hem az däldir. Ýöne söýgüli toparynyň oýnuna üýtgeşik baýramçylyk ýaly tomaşa edýän, milli toparynyň ýa-da halaýan klubynyň ýeňşine begenip, ýeňlişine gynanýan hakyky janköýerler futboluň hem küşt ýaly özboluşly inçe sungatdygyna düşünýärler. Bu ýerde-de her bir göçümiň seni «şa» etmegem, «mat» etmegem ähtimal.

Çekeleşikli bäsleşik

Şu günler gyzgalaňly dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çägindäki professor-mugallymlaryň gyzykly bäsleşikleri ýurdumyzyň sport durmuşyna özboluşly öwüşgin çaýýar. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Bilim ministrligi hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan geçirilýän ýaryşlar ýurdumyzyň sport jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa suw-sport toplumynda geçirilen suwda ýüzmek ýaryşy hem örän dartgynlylygy bilen tapawutlandy. Bu ýerde ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan düzülen toparlar 50 metr aralyga erkin usulda ýüzmekde bäsleşdiler.