Fransiýalylar Azi­ýa­da

22 Ýanwar 2023
84

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023

Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­ty­nyň öň­de­ba­ry­jy to­pa­ry PSŽ 2023-nji ýy­lyň 19-njy ýan­wa­ryn­da Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da bo­lup, ýer­li klub­lar­dan dü­zü­len ýy­gyn­dy bi­len ýol­daş­lyk du­şu­şy­gy­ny ge­çir­di. Şol oý­na gat­na­şan

Jeýhun HAÝDAROW,
sport synçysy.