Ilat ýazuwy — hyzmatdaşlygyň subutnamasy

4 Dekabr 2022
49

«7/24. tm», № 49 (132)

Ýazuw milli statistika ulgamynyň ähli ugurlarynda, şol sanda onuň durmuş-ykdysady ugrunda esasy orun eýeleýär. Meselem, ilat ýazuwy taryhy gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar.