Täjik medeniýeti

27 Noýabr 2022
57

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022

Täjigistanyň halky biziň sebitiň çäklerinde gadymlardan bäri goňşulykda ýaşan, parahatçylykda barşyp-gelşen dostumyzdyr. Uzak döwrüň dowamynda däp-dessurlaryň, ruhy-ahlak gözýetimleriniň ýakynlygy biziň halklarymyzy bir dogana öwrüpdir. Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen, şu günki Garaşsyzlyk döwrümizde biz şol asyrlardan däp bolup gelýän medeni-ruhy gatnaşyklarymyzy, goňşuçylyk däplerimizi zamanabap derejelerde ösdürýäris. Ýurdumyzda geçirilen Täjigistanyň medeniýet günleri munuň aýdyň alamatydyr.

«7/24.tm»