Ýaşlaryň baýramy

20 Noýabr 2022
83

«7/24. tm», № 47 (130), 20.11.2022

16-njy noýabrda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, etrapdyr şäherlerinde baýramçylyk dabaralary, medeni köpçülikleýin çäreler geçirildi. Şeýle-de guramanyň yglan eden bäsleşikleriniň çäklerinde ýeňiji bolan ýaşlaryň baýraklar, sowgatlar bilen sylaglanyş dabaralary guraldy. Bu baýramçylyk çäreleri ýaşlary täze-täze üstünliklere ruhlandyrdy.