«Sport diňe bir durmuşymda däl, alyp barýan gepleşigimde hem öz ornuny tapdy...»

6 Noýabr 2022
174

«7/24. tm», № 45 (128), 07.11.2022

Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da ýaş­la­ryň ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny açyp gör­kez­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Bu müm­kin­çi­lik­ler­den peý­da­lan­ýan ýaş­lar dür­li ugur­lar­da öz ze­hin­le­ri­ni açyp gör­kez­ýär­ler. Şeý­le ýaş­la­ryň bi­ri hem «Al­tyn Asyr: Türk­me­nis­tan» te­le­ýaý­ly­myn­da ýaý­ly­ma goý­be­ril­ýän «Ze­hin­li ýaş­lar» gep­le­şi­gi­niň alyp­ba­ry­jy­sy, Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty­nyň Teatr sun­ga­ty fa­kul­te­ti­niň Akt­ýor­çy­lyk sun­ga­ty hü­nä­ri­niň 4-nji ýyl ta­ly­by Ýu­nus Al­la­na­za­row. Ýu­nus öz yh­la­sy we zehi­ni bi­len deň-duş­la­ryn­dan saý­la­nyp, özü­ni yk­rar et­dir­me­giň höt­de­sin­den gel­di. «Ze­hin­li ýaş­lar» gep­le­şi­gi­niň üs­ti bi­len di­ňe bir hü­när­men­le­riň ze­hi­ni­ni däl, eý­sem, öz ze­hi­ni­ni hem açyp ba­şar­ýar. Mu­ňa ze­hin bäs­le­şi­gi­niň to­ma­şa­çy­la­ry şa­ýat bol­sa ge­rek. Biz hem Ýu­nus bi­len söh­bet­deş bo­lup, onuň ba­şar­nyk­la­ry dog­ru­syn­da gi­ňiş­le­ýin gür­rüň­le­ri oky­jy­la­ryň dyk­ga­ty­na ýe­tir­ýä­ris.

Söh­bet­deş bo­lan Al­tyn­gö­zel AMAN­MÄM­ME­DO­WA,
Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.