Sport we ýaşlar syýasaty

16 Oktýabr 2022
120

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022

Lebap welaýat Atçylyk toplumynyň mejlisler zalynda Lebap welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Lebap welaýat Geňeşi bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet Maslahaty mynasybetli Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde hoşallyk maslahaty geçirildi. Duşuşyga gatnaşanlar Döwlet Maslahatyndan gelip çykýan wezipeler hakynda pikir alyşdylar we ýetilýän belent sepgitler üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.