Ynsanyň gymmatly hazynasy

10 Oktýabr 2022
123

«7/24. tm», № 41 (124), 10.10. 2022

«Il sag­ly­gy — ýurt baý­ly­gy» di­ýen şy­gar­dan ugur al­nyp, hä­zir­ki dö­wür­de sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek we onuň dü­züm­le­ri­ni döw­re­bap­laş­dyr­mak bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn çä­re­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Bu bol­sa adam­la­ryň öm­rü­niň or­ta­ça do­wam­ly­ly­gy­nyň ýo­kar­lan­ma­gy­na we ila­tyň dur­muş de­re­je­si­niň hi­li­niň go­wu­lan­ma­gy­na ýar­dam ed­ýär.

Merjen DURDYÝEWA,
Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň mugallymy.