Seniň doglan günüň haçan?!

12 Sentýabr 2022
490

«7/24. tm», № 37 (120), 12.09. 2022

«Doglan gün — hemmeler üçin örän möhüm günleriň biri. Biz ony ýylda bir gezek bolýandygy üçin uly şatlyk-şowhun bilen belleýäris, bir-biregi mähirli gutlaýarys. Köpler iň ýagşy arzuwlaryny, ýürek sözlerini SMS arkaly öz ýakyn dost-ýarlaryna, deň-duşlaryna ugradyp, olary gutlap begendirmegi gowy görýärler. Ine, bizem şeýle arzuw-islegleriň birnäçesini size ýetirmegi makul bildik.

Taýýarlan Mähri HOMMADOWA,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.