Futbol hakda 100 söz

21 Awgust 2022
101

«7/24. tm», № 34 (117), 22.08. 2022

Sport diýseň, futbol ýadyňa düşýär. Futbol diýseň, näme ýadyňa düşýär? Bu hakda hiç kim pikirem etmedik bolsa gerek. Sebäbi futbol biziň durmuşymyza şeýle bir ornaşypdyr welin, Gurbannazar Ezizowyň zähmeti 13-nji synamyza deňeýşi göz öňümize gelýär.

Ygtyýar ŞATLYKMYRADOW,
Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.