Eý­fel di­ňin­de Olim­pi­ýa hal­ka­la­ry ýer­leş­di­ril­di

23 Iýun 2024
108

«7/24. tm» №26 (213), 24.06.2024

Hä­zir­ki wagt­da Pa­riž­de ge­çi­ril­jek to­mus­ky Olim­pi­ýa oýun­la­ry­na taý­ýar­lyk­lar do­wam ed­ýär. Olim­pi­ýa oýun­la­ry­nyň bi­ri-bi­ri­ne je­bis bir­le­şen bäş sa­ny hal­ka­sy­nyň şe­ki­li Eý­fel di­ňin­de ýer­leş­di­ril­di.

Ma­di­na MAH­MU­DO­WA,
TDBSI-niň sport žur­na­lis­ti­ka­sy hü­nä­ri­niň ta­ly­by.