Ame­ri­ka­nyň ku­bo­gy­na gat­naş­ýan Azi­ýa­nyň klub­la­ryn­da çy­kyş ed­ýän oýun­çy­lar

23 Iýun 2024
140

«7/24. tm» №26 (213), 24.06.2024

Der­we­ze­çi: Da­wid Os­pi­na, Ko­lum­bi­ýa. «Al-Nasr» (Sa­ud Ara­bys­ta­ny)